registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Variabilní symbol: 1021018
Datum konání: 24.8.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
 • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
 • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
 • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR Brno - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům získat a prohloubit si aktuální informace k problematice kontroly a prostřednictvím příkladů z praxe a řešení modelových situací podpořit integraci poznatků, a to jak z problematiky kontroly výkonu přenesené, tak i samostatné působnosti územních samosprávných celků (ÚSC).

Program:

1. Zákon o kontrole (Kontrolní řád)

Úvod do problematiky kontrolní činnosti

Posluchačům bude poskytnuta komplexní informace o kontrole ve veřejné správě, teoretickém vymezení kontroly, nejednotném názvosloví v právním řádu (kontrola, inspekce, dohled, dozor…) a vazbě na navazující správní řízení (nápravné nebo sankční). Zdůrazněna bude povinnost dodržování zásady zákonného postupu (čl. 2 odst. 3 Ústavy, § 2 odst. 1 SprŘ) a s tím souvisejí nemožnosti „improvizace“ při kontrole.

Působnost kontrolního řádu

V návaznosti na předchozí blok bude podán výklad k pozitivní působnosti kontrolního řádu v oblasti tzv. vnitřních a vnějších kontrol. Účastníkům bude na řadě příkladů demonstrováno, s jakými kontrolami se lze ve veřejné správě setkat, a to včetně kontroly samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků (podrobný výklad). Zmíněny budou také případy, kdy se kontrolní řád nepoužije (kontrola vykonávaná policií, kontrola ve veřejných dopravních prostředcích, činnost kontrolního výboru zastupitelstva aj.)

Úkony před zahájením kontroly

Budou komentovány procesní možnosti kontrolního orgánu ve stadiu před formálním zahájením kontroly – zajišťování podkladů podle § 3 KŘ, případně podání vysvětlení podle § 138 SprŘ a rozdíly mezi oběma ustanoveními. Důležité je zdůraznit dobrovolnost spolupráce (není možné sankcionovat za nesoučinnost) a použitelnost záznamu o úkonech před zahájením kontroly jako podkladu pro kontrolní zjištění (za předpokladu, že bude kontrola zahájena).

Zahájení kontroly

Posluchači budou seznámeni se všemi způsoby zahájení kontrol (předem oznámené kontroly, „přepadové“ kontroly zahájené předložením pověření, kontroly „inkognito“ zahájené provedením prvního kontrolního úkonu před předložením pověření ke kontrole). Zmíněny budou rovněž související právní otázky, např. neexistence práva třetí osoby na zahájení kontroly či předkládání pověření ke kontrole v případě kontroly právnických osob (ne vždy má kontrolor možnost komunikovat přímo se statutárním orgánem). Souvisejícím tématem je rovněž problematika tzv. povinných osob, vůči kterým lze subsidiárně zahájit kontrolu v případě, kdy není k dispozici přímo kontrolovaná osoba. Rovněž tak je dána subsidiární povinnost součinnosti v průběhu kontroly a možnost jejího sankcionování v přestupkovém řízení.

Přizvaná osoba

Přizvaná osoba zajišťuje posouzení vysoce odborných otázek namísto kontrolorů, nestává se však součástí kontrolního týmu. Její závěry jsou komunikovány v protokolu o kontrole. Kontrolní řád se omezuje na regulaci vydání pověření a vymezení práv a povinností mezi přizvanou a kontrolovanou osobou. Další otázky jsou věcí interních ujednání mezi kontrolním orgánem a přizvanou osobou.

Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných

Posluchači získají úplný přehled o vzájemných právech a povinnostech v průběhu kontroly (výklad jednotlivě ke všem právům a povinnostem), důraz bude položen na zásadu přiměřenosti při výkonu kontrolních oprávnění a zmíněny mantinely zákazu sebeusvědčování při poskytování podkladů kontrolnímu orgánu ze strany kontrolované osoby. Otázka vstupu do obydlí bude pojednána rovněž s ohledem na ústavněprávní předpisy (čl. 12 odst. 3 Listiny).

Protokol o kontrole

Protokol o kontrole bude posluchačům prezentován jako ústřední dokument, prostřednictvím něhož jsou mj. komunikována jednotlivá kontrolní zjištění, konkretizováno porušení právních předpisů a podklady prokazující (dle mínění kontrolního orgánu) tento závěr. Zmíněna budou pravidla podepisování protokolu (postačí vedoucí kontrolní skupiny), první kontrolní úkon a poslední kontrolní úkon (od něj se počítá lhůta k vyhotovení protokolu). Komentována budou rovněž navazující ustanovení správního řádu (protokolem o kontrole netřeba provádět dokazování - § 51 odst. 4) a přestupkového zákona (skutečnosti zjištěné při kontrole mohou být jediným podkladem pro rozhodnutí o přestupku - § 81).

Námitky a jejich vyřizování

Posluchačům bude zdůrazněno, že proces vyřizování námitek nemá povahu správního řízení, přičemž argumenty uplatněné jako námitky lze znovu uvést i v navazujícím správním (zpravidla sankčním) řízení. Nutnosti vypořádávat opakovaně tytéž námitky lze čelit jejich předáním do správního řízení, a to za předpokladu jeho zahájení do uplynutí lhůty k vypořádání námitek. Kromě uvedeného bude popsán vlastní proces vyřizování u kontrolního orgánu (úplné vyhovění do 7 dní od podání – vedoucí kontrolní skupiny, jinak předání nadřízené osobě kontrolujícího, celková doba k vyřízení 30 dnů, možno prodloužit u zvlášť složitých případů o dalších 30 dnů za předpokladu informování kontrolované osoby).

Přestupky podle kontrolního řádu

Účastníci budou seznámeni s jednotlivými přestupky nesoučinnosti při kontrole včetně základních změn nastalých v přestupkové úpravě po 30. 6. 2017. Důraz bude kladen zejména na povinnosti správního orgánu v oblasti dokazování protiprávního jednání (zásada vyhledávací) a odlišná východiska odpovědnosti fyzických a právnických osob za přestupek (objektivní vs. subjektivní odpovědnost).

• Další vybrané instituty

Závěrem přednášky budou zmíněna pravidla související s plánováním kontrol, mlčenlivostí kontrolorů a zejména s předáváním informací mezi orgány veřejné správy (jedná se o konkretizovaný projev zásady spolupráce podle § 8 SprŘ, který má zabránit tomu, aby správní orgány žádaly o informace potřebné pro výkon své působnosti v režimu informačního zákona). Důležitým tématem je rovněž nahlížení do kontrolního spisu (relace § 22 KŘ k § 38 SprŘ) a navazující judikatura (vyloučení jen těch částí podnětu, z nichž lze identifikovat podatele, nikoliv podnětu jako celku).

Dotazy posluchačů

 • Posluchačům bude umožněno klást dotazy kdykoliv v průběhu kurzu.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1021018 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).