registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Pracovní právo aktuálně
Variabilní symbol: 1021066
Datum konání: 22.6.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

 • PrF MU Brno 9/2011
 • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
 • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR Brno - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s povinnostmi zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, změn a ukončení pracovních poměrů. Určování pracovní doby. Čerpání dovolené. Náhrady mzdy, ve vazbě na překážky v práci. Řešení problematiky pracovních úrazů. Dále se přítomní seznámí s dalšími právními předpisy, které se úzce váží do Zákoníku práce a to především Zákonem o zaměstnanosti, dopadem zákona o úřednících územně samosprávných celků a případně i služebního zákona. 

Program:

1. Aktuality z pracovního práva

 • novelizace zákoníku práce a příslušných pracovněprávních předpisů
 • změny navázené na pandemii COVID-19 (překážky v práci, doručování, práce z domu apod.)

2. Obecně k pracovnímu právu - rozdělení základních pracovněprávních vztahů

 • Vymezení pracovního práva, vztah k občanskému právu a k dalším odvětvím. Upozornění na důležité prameny-právní předpisy. Poukázání na základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich projevy (typicky právo na spravedlivou odměnu a nastavení platového předpisu a platového výměru, dále právo na rovné zacházení, vhodné pracovní podmínky – např. otázka k zajištění stravování apod.).
 • Vymezení pracovního poměru vs. další pracovněprávní vztahy a obecně ke vzniku pracovního poměru, včetně předsmluvních vztahů apod. Rozbor povinných a vhodných doplňkových náležitostí pracovní smlouvy (tj. co by měla pracovní smlouva obsahovat a v jaké formě, např. souvislosti s vymezením místa výkonu práce – jak široce lze sjednat), sjednávání zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou apod.
 • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, DPČ. DPP.

3. Pracovní právo ve veřejné správě

 • Specifika závislé práce při výkonu práce ve veřejné správě. Jak a kde se liší právní úprava a pracovní podmínky zaměstnanců v běžném soukromém sektoru od zaměstnanců ve veřejné správě (typicky úředníků územně samosprávných celků, popř. odlišnosti běžných zaměstnanců od úředníků).
 • Upozornění na rozdílnou úpravu při vzniku i skončení pracovního poměru, specifika týkající se dovolené, pracovního času, pracovních cest, přesčasů, stravného a náhrad cestovních, odměňování (např. osobního „ohodnocení") apod.
 • Zvláštnosti úpravy pracovní doby a provázání s aktuálními potřebami a postupy - práce z domu, změny rozvrhu práce.

4. Specifické otázky výkonu práce.

 • Vysílání na pracovní cesty a cestovní náhrady (tj. kdy a kam je možné zaměstnance vyslat a kdy může zaměstnanec vyslání odmítnout, jaké cestovní náhrady musí být a za jakých okolností poskytnutí, co je při pracovní cestě pracovní dobou a za jaký úsek pracovní cesty náleží zaměstnanci plat).
 • Práce z domu (jak zajistit možnost výkonu práce z domu, tj. jak vhodně sjednat (určit práci z domu, co vše by měla případná dohoda obsahovat a na co si dát pozor).
 • Otázky pracovní doby ve veřejné správě. Jak správně rozvrhnout pracovní dobu, popř. jak zařídit pružné rozvržení pracovní doby. Kolik hodin týdně může zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhnout a jak, kolik hodin přesčasové práce je zaměstnanec povinen vykonat.
 • Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy. Kdy odpovídá zaměstnanec za škodu, která zaměstnavateli vznikne a naopak (je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit škodu, která mu vznikne během služební cesty na oblečení ve vlaku? Může zaměstnavatel zaměstnanci případnou zjištěnou majetkovou škodu strhnout z platu?).
 • Sjednání pracovní pohotovosti, právo na odpojení se, používání služebního/soukromého mobilního telefonu, notebooku, auta apod.

5. Skončení pracovního poměru.

 • Jakým nejvhodnějším způsobem lze pracovní poměr rozvázat apod. Jaké nároky zaměstnanci (úředníkům a vedoucím úředníkům) při skončení pracovního poměru náleží (kdy má nárok na odtupné, popř. zvýšené odstupné apod.).
 • Zvláštnosti spojené s dovoláním a vzdáním se vedoucího místa.

6. Závěr, diskuse


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1021066 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).