registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Variabilní symbol: 0821087
Datum konání: 14.12.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: E CENTRUM - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznámí účastníky se zvláštními postupy při vedení správních řízení v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Běžné úkony orgánu SPOD jsou zde prezentovány pohledem správního řízení a účastníky seznámí s jednotlivými částmi správního řízení od teoretické části - právní úprava, základní zásady řízení a subjekty správního řízení, správním řízení o výchovných opatřeních podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rozhodování, přezkumné řízení až po praktickou část semináře, v které budou probrány případové studie a kazuistiky.

Cíle kurzu:

Účastníci kurzu, kteří poskytují sociálně-právní ochranu dětí( dále jen „SPOD“)mají vedle sociální práce právo a povinnost rozhodovat ve správním řízení o výchovných opatřeních, o udělení k pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým i právnickým osobám a také o zařazení žadatelů o pěstounskou péči a osvojení do evidence krajského úřadu. Rozhodují také o přestupcích, pokud o nich nerozhoduje přestupková komise. V některých případech výkonu SPOD postupují přiměřeně podle správního řádu. Situace, se kterými se orgány SPOD setkávají jsou velmi různorodé a stále se při aplikaci právních předpisů vyskytují v praxi otázky nad řešením situací, které zákon konkrétně neřeší. Zkušenosti a praktické poznatky, judikatura již jsou a je třeba je předávat, což je cílem kurzu. Pomocí aplikace právního předpisu na konkrétní případy si účastníci obohatí svoje znalosti. K tomu napomáhá také řešení případových studií.

Program:

1. Právní úprava

 • právní úprava
 • soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty sociálně-právní ochrany dětí
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jeho vztah k právní úpravě o sociálně-právní ochraně dětí

2. Základní zásady řízení a subjekty správní řízení

 • správní řízení
 • základní zásady správního řízení
 • vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a ve správním řádu
 • základní principy správního řízení ve vztahu k činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

3. Správní řízení

 • správní řízení o výchovných opatřeních podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
 • princip dispoziční a princip oficiality
 • příprava věci, kontakt s účastníky, opatřování důkazů
 • projednání věci, nařízení a průběh ústního jednání
 • specifika řízení ve věcech  sociálně-právní ochrany dětí
 • rozhodnutí správního orgánu
 • náležitosti rozhodnutí
 • poučení o opravných prostředcích

4. Rozhodování

 • rozhodnutí správního orgánu 
 • rozhodnutí meritorní a procesní
 • náležitosti rozhodnutí
 • základní požadavky na formulaci výroku rozhodnutí
 • ústavní požadavky na odůvodnění rozhodnutí
 • poučení o opravných prostředcích
 • právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

 

5. Přezkumné řízení

 • Možnost přezkumu rozhodnutí - řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řádu - přezkum ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2005 Sb., soudního řádu

6. Praktická část semináře

 1. Případové studie a kazuistiky o rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení.
 2. Otázky a odpovědi.
 3. Diskuze

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 0821087 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).