registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi
Variabilní symbol: 0822061
Datum konání: 17.6.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Lektor 2: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a  příspěvku na péči.Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice nepojistných dávkových systémů. Program je zaměřen nejen na aktualizaci a prohloubení znalostí, ale také na informace o  aktuálních a chystaných změnách v legislativě. V další části semináře budou účastníci obeznámeni s průběhem správního řízení, s lhůtami jednotlivých správních orgánů, s posudkovými kritérii a náležitostmi námitek a odvolání. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o sociálních službách), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona o sociálních službách a jejich řešení, řešení specifických situací osob budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, je schopen provést klienta správním řízením. Prohloubí si poznatky k poskytování sociálního poradenství klientům v nepříznivé sociální situaci. Účastník získá aktuální informace o změnách právních předpisů. 

Program:

1. Úvod, představení lektorek a účastníků, očekávání

 • Představení lektorek a účastníků, očekávání.

2. Systém dávek pro osoby se zdravotním postižením

 • Základní charakteristika – druhy dávek, okruh oprávněných osob, zvláštní ustanovení k nezletilým dětem.
 • Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, úprava bytu, průkaz osob se zdravotním postižením, parkovací průkaz.
 • Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nejčastější problémy a doporučení.

3. Příspěvek na péči

 • Vznik nároku na dávku, okruh oprávněných osob, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, pečující osoba, poskytovatel pomoci, asistent sociální péče, přechod nároku. 
 • Stupeň závislosti a výše příspěvku pro osoby do 18 let a pro osoby starší 18 let.
 • Kontrola příspěvku na péči.
 • Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nejčastější problémy a doporučení.

 

4. Posudková kritérea, postupy ve správním a soudním řízení

 • Posouzení zdravotního stavu a možnost přeposouzení, posudkové kompetence OSSZ, ČSSZ a posudkových komisí MPSV, podklady pro posouzení zdravotního stavu, princip posouzení každého případu jedním lékařem, nesouhlas s posudkem.
 • Podání žádosti, účastník řízení, zastoupení v řízení, průběh řízení, nahlížení do spisu, nahlížení do spisu, doručování, lhůty, podjatost, správní rozhodnutí, usnesení, opravné prostředky, stížnosti, nečinnost úřadu, náhrady škody, správní žaloba, podnět ombudsmanovi, podnět MPSV

5. Kazuistiky a případové studie

 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona, jejich řešení.
 • Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek.
 • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu. 

6. Diskuse, shrnutí, závěr

 • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 0822061 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).