registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Variabilní symbol: 1222064
Datum konání: 18.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
 • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
 • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
 • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Oblastní unie neslyšících - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Navržený program si klade za cíl systematicky vyložit právní úpravu regulující postup správních orgánů podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vymezuje proto postup správního orgánu od prvotního okamžiku (obdržení informace o možném spáchání přestupku) přes průběh přestupkového řízení až do pravomocného skončení věci.
Na praktických modelových příkladech kriticky analyzuje postup správního orgánu 1) ve fázi před zahájením řízení (např. jaké nástroje a podklady lze využít, co je potřeba v této fázi zjistit), 2) při zahajování řízení (např. způsoby zahájení – příkaz vs. oznámení o zahájení řízení, obsahové náležitosti oznámení o zahájení řízení, význam zahájení řízení ve vazbě na překážky řízení), 3) při vedení řízení (např. při nařizování a vedení ústního jednání, dokazování – opatřování fotodokumentace, provádění místního šetření apod., zabývá se vymezením účastníků řízení, otázkou zastupování, doručování), 4) při vydání rozhodnutí a to nejen při vydání rozhodnutí o vině (např. forma, náležitosti, co vše je třeba odůvodnit), 5) ve vazbě na odvolací řízení. Navržený kurz identifikuje nejčastější procesní chyby ve shora uvedených fází řešení přestupku (podezření z něj) a jejich možný vliv na správnost a zákonnost rozhodnutí či jiných úkonů v řízení o přestupcích. V této souvislosti rovněž analyzuje způsoby, jak se chyb vyvarovat, tzn., doporučuje správný postup, čímž se snaží zvýšit stupeň praktických dovedností účastníků v této oblasti. V dané fázi navržený kurz vychází zejména z metodických doporučení a z aktuální judikatury správních soudů.
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva

- vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
- zásada speciality a subsidiarity
- vztah zákona č. 250/2016 Sb., k jiným právním předpisům – zejména
 

2. Právní úprava přestupkového práva obsažená v zákoně č. 250/2016 Sb.

- včetně dopadů v současnosti projednávané vládní novely č. 670, která byla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložena 6. 12. 2019
- objektivní odpovědnost vs. zavinění (včetně problematiky prokazování zavinění)
 

3. Procesní aspekty rozhodování o přestupcích

- subjekty přestupkového řízení
- úkony správního orgánu před zahájením řízení
- úřední záznam o podaném vysvětlení, protokol o kontrole, předběžná informace, zajištění důkazů, součinnost s jinými orgány
- překážky v řízení, totožnost skutku, ne bis in idem
- zahájení řízení, včetně problematiky lhůt
- nakládání s podněty, návrhy vč. problematiky tzv. šikanózních návrhů – promlčecí lhůty vs. přechodná ustanovení
- vedení řízení – důraz na dokazování a vedení ústního jednání
- rozhodnutí
- příkaz na místě a příkazový blok
- odvolací řízení
 

4. Odpovědnost mladistvého za přestupek

- důraz na rozdíly oproti odpovědnosti osoby nikoliv mladistvé

5. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařazené do předchozích bloků, diskuse


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1222064 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).