registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Variabilní symbol: 1022109
Datum konání: 10.11.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Vzdělávací program si klade za cíl rozšířit znalosti úředníků a vedoucích úředníků ÚSC (zejména odborů rozvoje města a územního plánování), kteří se mohou podílet na tvorbě a projednávání strategických a dalších rozvojových dokumentů města i úřadu, jak v oblasti samosprávy, tak i v oblasti státní správy, a kteří v rámci svých činností např. organizují vypořádání majetkoprávních vztahů, před, v průběhu a po ukončení akce, zadávají projekty pro územní a stavební řízení, připravují a zajišťují soutěže všech stupňů dle platného zákona, ve styku s veřejností přijímají žádosti o změně územního plánu, zajišťují činnosti spojené s poskytnutím dotací nebo připravují a předpokládají materiály spojené s projednáváním aktérů, kteří se podílejí na regionální politice, a to na úrovni obce, města, příspěvkových organizací, významných zaměstnavatelů, občanů, podnikatelů, státních institucí tj. klíčových aktérů při veřejném projednávání těchto dokumentů. Předpokladem úspěšných strategických plánů, územních plánů, projektů atd. je mimo jiné kvalitní veřejná správa, erudování úředníci a existence systému projektového řízení a kvalitního procesního řízení. Součástí školení jsou i základní principy efektivní komunikace. Vzdělávací program umožní účastníkům vyzkoušet si netradiční techniky práce s veřejností, důraz bude kladen na sdílení a rozbor zkušeností a předání příkladů dobré praxe nejen z ČR, ale také ze zahraničí.

Program:

1. Přínosy a rizika zapojování veřejnosti

 • Varianty rozhodování a jejich důsledky, participativní plánování, uplatnění změn. Např. při projednávání strategického plánu města je přínosem sladění představ rozhodujících aktérů o cílech a způsobech rozvoje území, koncentrace na vybrané problémy a stanovení reálných cílů, zdrojů a záměrů. Zapojení veřejnosti dává strategickému plánu vyšší legitimitu. Přílišné zapojení veřejnosti může mít za následek zbrzdění a rozmělnění procesu přípravy.

2. Zásady efektivní komunikace zaměřené na cílovou skupinu

 • Cíle komunikace, postupy pro jejich dosažení, komunikační modely, interpretace sdělení, proč lidé většinou nesouhlasí, zpětná vazba a její zásady, co přináší otevřená komunikace. Veřejnost se nemá cítit opomíjena, má „morální právo“ se ke strategickému plánu, územnímu plánu vyjádřit. Komunikace má probíhat obousměrně – interaktivně (analýza, návrh projednávání, realizace) vs. jednosměrně – informace na webu, vývěskách, místním periodiku, veřejné prezentace.  

3. Jak pracovat s různými komunikačními typy

 • Komunikační triky a bariéry.
 • Předcházení a řešení konfliktů, win-win řešení. 

4. Jak zpracovat a realizovat úspěšnou Komunikační strategii

 • Analýza stakeholderů (aktéři, na něž působí dopady regionální politiky (na obecní úrovni např. občané, návštěvníci, podnikatelé), určení priorit v návaznosti na kapacitu, motivace ke spolupráci; budování a udržování partnerství, akční plán, vyhodnocení a aktualizace spolupráce.

5. Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí

 • Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí ( např. geografické informační systému, tématické mapy, kartogramy, kartodiagramy, stuhová metoda (pentagram).
 • Závěr.

 

Bloky obsahují teoretickou a praktickou část, ukázky a nácvik příslušných dovedností a testy (např. „Sebehodnocení komunikačních dovedností“ a „Jaký jste komunikační typ“). Součástí jednotlivých témat jsou také příklady dobré praxe, které mohou úředníci odboru rozvoje města a územního plánování využít při tvorbě a projednávání plánů, projektů.


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1022109 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).