Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s mladistvým klientem

Variabilní symbol: 1020007
Datum konání: 24.1.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Každá komunikace má svá specifika a tento vzdělávací program se zaměřuje na základní problematiku při komunikaci s mladistvým klientem a seznamuje účastníky se zásadami komunikace a se zvládáním obtížných situací při spolupráci s klientem. Současně učí účastníky jak vést rozhovor jako základní nástroj své práce.

Program:

Základy komunikace

1. Komunikativní akt:

 • záměr původce,
 • smysl sdělení pro původce,
 • věcný obsah sdělení, 
 • smysl sdělení pro příjemce, 
 • efekt na příjemce. 

2.  Motivace ke komunikaci:

 • kognitivní, 
 • kontrolně-mocenská, 
 • kontaktně-vztahová. 

3. Druhy komunikace:

 • podle počtu zúčastněných, 
 • podle druhu kontaktu, 
 • podle míry uvědomělosti, 
 • podle charakteru užívaných prostředků:
 • verbální. 
 • tématická, 
 • interpretační, 
 • paraverbální, 
 • neverbální. 

Základy rozhovoru a jednání s klientem

1. Období dospívání z hlediska vývojové psychologie:

 • stadia dospívání
 • 8 fází dle Ericksona,
 • stádium dospívání a proměny identity,
 • získání emocionální nezávislosti na dospělých - seperace,
 • osvojení sociálně odpovědného chování,
 • vytvoření hodnotového systému (kým v životě budu).

2.  Komunikace v dospívání.

3. Kontakt a komunikace s klientem.

4. Empatická vyjádření - empatická reakce.

Specifická komunikace s mladistvým klientem

 1. Specifika komunikace s mladistvým klientem a obtížné situace s klientem (agresivní klient, nemotivovaný, duševní onemocnění, intoxikovaný).
 2. Neefektivní techniky a efektivní techniky.
 3. Rozhovor - "dobré otázky" (na zakázku, na orientaci v problému, na zdroje a minulé úspěchy, na zázrak, otázky orientované na řešení, výhody změny). Biografická práce s dospívajícím, otázky, příklady vhodných okruhů a otázek, otázky na přátele a rodinu - situace, kde prokázali odvahu, kazuistika, tvorba otázek, hypotetizování.
 4. Desatero (nejen pro rodiče při komunikaci s dospívajícím.
 5. Specifické metody - podpora komunikace (práce s životní linií, kreativní techniky, genogramy, Ostrov rodiny, mapy rodiny, dohody, škálování, práce s životní linií (časovou osou).
 6. Specifická témat/problematika v komunikaci s mladistvými klienty (drogy, dedprese, suicidum, agrese, manipulace, motivace, mlčení, manipulace psychóza).