Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Akreditace MPSV ČR

Variabilní symbol: 0320 206
Datum konání: 15.12.2020
Čas: 9:00 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář reaguje na složitou situaci v kontextu sociálně patologického jevu, spojeného s prostředím rodiny. Domácí násilí prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení  všech aktérů emočního schématu rodiny zaujímají přední místo v náročnosti diagnostiky, intervence a prevence – primární, sekundární i terciální ve všech pomáhajících profesích, sociální oblast však v první linii. Jasným vymezením pojmů, ale též upozorněním na  mýty o domácím násilí jsou účastníci postupně uváděni do složité problematiky.  Charakteristické znaky a spouštěče patologického jevu, mnohdy  zastřeny právě děním v uzavřenosti rodiny, jsou prezentovány na pozadí kazuistik. Důraz je kladen na  vysvětlení kontextů chování jednotlivých aktérů – rizikový muž a riziková žena  v roli oběti i agresora. Pozornost je věnována specifické situaci, kdy dochází k páchání DM na mužích. Vysvětlením průběhu týrání (cyklus, mající specifické znaky a specifické časování) je upozorněno na komplikovanost intervenčních postupů a možností. Navazující část, věnovaná řešení DM je podpořena kazuisticky a širší diskusí, Balintonská skupina je navazující a rozšiřující praktickou část semináře.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná záklakdní terminologii související s problematikou domácího násilí;
 • dokáže rozlišit mýty a fakta o obětech domácího násilí;
 • zná dynamiky domácího násilí;
 • je seznámen s legislativní stránkou problematiky domácího násilí;
 • ví jaké existují varianty pomoci obětem DN;
 • probloubí své schopnosti identifikovat oběti domácího násilí; 
Program:

1. Jak identifikovat oběť domácího násilí

 • Úvod do problematiky, vysvětlení domova ve smyslu emočního schématu, základ socializace člověka.
 • Specifické znaky, mýty o domácím násilí.

2. Charakteristické znaky domácího násilí

 • Spouštěče, příčiny a projevy.
 • Formy domácího násilí.

3. Aktéři domácího násilí

 • Rizikový muž a riziková žena ve smyslu možné oběti a agresora.
 • Osobní nastavení, individuální časová osa oběti a agresora.
 • Důsledky domácího násilí v transgenerační nastavenosti.
 • Kazuistiky.

4. Domácí násilí

 • cyklus týrání,řešení domácího násilí,
 • úskalí intervence,multidisciplinární intervenční spolupráce,
 • kazuistiky.

5. Balintonská skupina. Závěr.

 • Balintonská skupina.
 • Diskuse, závěr.