Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Příbram_Kalábová

Variabilní symbol: 0320 035
Datum konání: 2.10.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Příbram
Tyršova 108, 26119 Příbram - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář reaguje na složitou situaci v kontextu sociálně patologického jevu, spojeného s prostředím rodiny. Domácí násilí prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení  všech aktérů emočního schématu rodiny zaujímají přední místo v náročnosti diagnostiky, intervence a prevence – primární, sekundární i terciální ve všech pomáhajících profesích, sociální oblast však v první linii. Jasným vymezením pojmů, ale též upozorněním na  mýty o domácím násilí jsou účastníci postupně uváděni do složité problematiky.  Charakteristické znaky a spouštěče patologického jevu, mnohdy  zastřeny právě děním v uzavřenosti rodiny, jsou prezentovány na pozadí kazuistik. Důraz je kladen na  vysvětlení kontextů chování jednotlivých aktérů – rizikový muž a riziková žena  v roli oběti i agresora. Pozornost je věnována specifické situaci, kdy dochází k páchání DM na mužích. Vysvětlením průběhu týrání (cyklus, mající specifické znaky a specifické časování) je upozorněno na komplikovanost intervenčních postupů a možností. Navazující část, věnovaná řešení DM je podpořena kazuisticky a širší diskusí, Balintonská skupina je navazující a rozšiřující praktickou část semináře.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná základní terminologii související s problematikou domácího násilí;
 • dokáže rozlišit mýty a fakta o obětech domácího násilí;
 • zná dynamiky domácího násilí;
 • je seznámen s legislativní stránkou problematiky domácího násilí;
 • ví jaké existují varianty pomoci obětem DN;
 • prohloubí své schopnosti identifikovat oběti domácího násilí; 
Program:

1. Jak identifikovat oběť domácího násilí

 • Úvod do problematiky, vysvětlení domova ve smyslu emočního schématu, základ socializace člověka.
 • Specifické znaky, mýty o domácím násilí.

2. Charakteristické znaky domácího násilí

 • Spouštěče, příčiny a projevy.
 • Formy domácího násilí.

3. Aktéři domácího násilí

 • Rizikový muž a riziková žena ve smyslu možné oběti a agresora.
 • Osobní nastavení, individuální časová osa oběti a agresora.
 • Důsledky domácího násilí v transgenerační nastavenosti.
 • Kazuistiky.

4. Domácí násilí

 • cyklus týrání,řešení domácího násilí,
 • úskalí intervence,multidisciplinární intervenční spolupráce,
 • kazuistiky.

5. Balintonská skupina. Závěr.

 • Balintonská skupina.
 • Diskuse, závěr.