Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura

Variabilní symbol: 0820513
Datum konání: 14.9.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
  • Vědecká a pedagogická činnost, výuka rodinného práva, část výuky se specializuje na určování a popírání rodičovství.
  • Pro VCVS ČR vede kurzy pro pracovníky SPOD.
  • Působí jako odborný pracovník Justiční akademie Kroměříž, kde vede odborné přednášky. 
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

K základním zásadám soukromého práva patří ochrana slabší strany. Tou jsou v rodinném právu zejména děti. Vzhledem ke své závislosti na pečujících osobách nezletilé plně nesvéprávné dítě požívá ochrany nejen z hlediska soukromého rodinného práva, ale i z hlediska veřejnoprávní sociálně-právní ochrany. Jako hlavní princip vystupuje nejlepší zájem dítěte, který se současně uplatní jako výkladové a aplikační pravidlo jak pro soudy, tak pro OSPOD. Pro zásahy státu do rodinného života je důležitá míra, s jakou stát (soud) svým rozhodnutím zasáhne do života dítěte. Má-li dítě dva zcela svéprávné rodiče s plně zachovanými rodičovskými kompetencemi, soud by měl svým rozhodnutím do rodinného života dítěte a rodičů zasáhnout co možná nejméně. O těchto situacích, například v řízeních týkajících se péče o nezletilé dítě, jeho výživy, styku s ním, rodičovské odpovědnosti a ve věcech pro nezletilého významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, bude pojednávat tento seminář. Hlavní náplní bude na jedné straně pohled na zjišťování, prokazování a uplatnění nejlepšího zájmu dítěte v soudním řízení a při práci kolizního opatrovníka zejména v rámci aktuální judikatury, na druhé straně možnosti a nástroje hmotného a procesního rodinného práva, které mohou profese pomáhající v těchto případech použít tak, aby zásahy do rodinného života rodiny byly co nejmenší a co v největší míře zajistili uplatnění nejlepšího zájmu dítěte.

 

Cíle kurzu:

Absolventi programu se budou orientovat v aktuální legislativě a judikatuře v oblasti soukromého rodinného práva, které jsou potřebné pro kompetence pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména v oblasti týkající se péče o nezletilé dítě, zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a rodičovské odpovědnosti. Kromě toho získají znalosti o možnostech nástrojů hmotného a procesního rodinného práva, které mohou uplatnit ve své profesi.

 

 

Program:

1.Rodinný život

  • Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k pozitivním závazkům státu pro zásah do rodinného života.

2. Nejlepší zájem dítěte, jeho zjišťování a možné důkazní prostředky k jeho prokázání

  • Judikatura ESLP a Ústavního soudu ČR (ÚS ČR), participační práva dítěte.

3. Rodičovská odpovědnost, rodičovské konflikty, nástroje jejich řešení

  • Zákonná úprava, judikatura ESLP a ÚS ČR.