Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva.

Plzeň

Variabilní symbol: 0320 717
Datum konání: 3.12.2020 - 4.12.2020
Čas: 9:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Plzeň
, Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
  • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • starosta města Písek  (1998-2006)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-79/2018 AK/VE-47/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava provedená v novém občanském zákoníku i v zákoně o obchodních korporacích (ZOK) promítá do činnosti obecních úřadů a obcí především v oblasti regulace živnostenského podnikání, stavebních úřadů a odborů správy majetku a jaký vliv má NOZ, ZOK a změny obsažené v novele zákona o obcích provedené úpravou zák. č. 106/2006 Sb., na dispozice s majetkem obcí.

Program:

1. den Obecný úvod, vztah NOZ, ZOK a předpisů živnostenského práva, obsah úpravy v ZOK

1.Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi
2. Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013
3. Vztah občanského zákoníku a živnostenského zákona
4. Právnické osoby, právnické osoby veřejného práva, způsoby jejich vzniku
5. Veřejné rejstříky právnických osob
6. Veřejné rejstříky právnických osob dle zák. č. 304/2013 Sb., vztah veřejného rejstříku k činnosti živnostenských úřadů
7. Ustavení a vznik právnické osoby
8. Sídlo, obchodní firma
9. Orgány právnické osoby, jednání za právnickou osobu, řešení absence členů statutárního orgánu
10. Zrušení právnické osoby, likvidace právnické osoby
11. Přeměny právnických osob
12. Korporace
13. Spolek
14. Ostatní právnické osoby s úpravou obsaženou v občanském zákoníku
15. Spotřebitel, podnikatel definice dle OZ
16. Zastoupení, prokura, opatrovnictví právnické osoby
17. Jmění a majetek
18. Zvláštní ochrana spotřebitele, práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost
20. Typy právních forem obchodních korporací
21. Způsob založení a vzniku jednotlivých korporací
22. Jednání za právnickou osobu před a po jejím založení, při likvidaci
23. Orgány obchodní korporace
24. Neplatnost a zdánlivé právní jednání orgánů korporace
25. Pravidlo bussines judgement rules
26. Povinnosti dobrého hospodáře členů orgánu obchodních korporací
27. Postup wrongfull trading (ručení členů orgánů při úpadku)
28. Ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě
29. Řešení sporů uvnitř obchodních korporací, společnické a akcionářské žaloby, žaloby na neplatnost usnesení valné hromady
30. Jednotlivé typy korporací upravené v ZOK (komanditní spol, v.o.s., spol. s r.o., a.s., družstvo)
31. Druhy obchodních podílů a akcií
32. Vnitřní systém struktury a.s. (monistický dualistický)
33. Zákaz konkurence
34. Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo
35. Přechodná ustanovení ZOK, opt-in
36. Insolvenční řízení.
 

2. den Vztah NOZ a předpisů stavebního práva, vliv NOZ a novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb. na majetkové dispozice obcí

1. Základní rozdíly v úpravě jednotlivých institutů soukromého práv v NOZ oproti stávající úpravě:
- rozdíly v pojetí věci
- věc hmotná a nehmotná
- inženýrské sítě a komunikace – vliv na stavební řízení
- návrat superficiální zásady do NOZ
- změny v pojetí neplatnosti právního jednání
- nové právní instituty při nakládání s majetkem obcí i obecně (pacht, výprosa, právo stavby, služebnosti, reálná břemena, přídatné spoluvlastnictví, přestavek, rozhrady)
2. Úprava sousedských vztahů v NOZ
3. Výhrady spojené s převodem vlastnictví k nemovité věci jako nehmotná věcná práva
4. Spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, procesní vztah těchto procesních společenství ke správnímu řízení a k jeho průběhu
5. Zástavní právo
6. Změny v katastru nemovitostí
7. Kdy není stavební úřad oprávněn řešit námitku účastníka.
8. Prokázání práva provést stavbu dle stavebního zákona titulem dle NOZ
9. Svéprávnost, omezení svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení
10. Opatrovnictví dle NOZ, opatrovnictví procesní, vztah ke správnímu řízení
11. Jednání za právnické osoby
12. Zastoupení fyzických i právnických osob v řízení rozdíly v právu soukromém a veřejném.
13. Kompetenční konflikty mezi stavebními úřady a soudy, způsob řešení
14. Předběžná opatření dle o.s.ř., dle stavebního zákona a správního řádu
15. Hlavní změny v pravidlech pro nakládání s obecním majetkem provedené novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., rozbor obsahu Metodiky MV 7.2. a aktuálních stanovisek MV ČR k nakládání s majetkem obcí + související judikatury NS.