registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona

Variabilní symbol: 0819013
Datum konání: 22.2.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR: AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy, a to v návaznosti na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018.

Program:

1. část

1. Úvod k veřejnému stavebnímu právu a k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (změna stavebního zákona a souvisejících předpisů), intertemporalita novely (přechodná ustanovení).
2. Výkon veřejné správy po novele (soustava stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, dotčené orgány a problematika závazných stanovisek a stanovisek, veřejnoprávní smlouvy).
3. Územní rozhodování po novele (druhy územních rozhodnutí, účastníci řízení a námitky účastníků, průběh územního řízení, nový způsob posuzování souladu s územně plánovací dokumentací, obsah a náležitosti územního rozhodnutí).
 

2. část

4. Stavební řízení a jiné způsoby „povolování“ staveb po novele (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, ohlašování, účastníci stavebního řízení a námitky účastníků, průběh stavebního řízení, obsah a náležitosti stavebního povolení, změna stavby před dokončením).
5. Nové a upravené zjednodušené postupy po novele, integrace jednotlivých řízení a její důsledky.
6. Užívání staveb po novele (právní tituly k užívání staveb, kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí).
7. Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení po novele (povolení a nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, rozhodnutí a jeho náležitosti).
8. Některé další významné změny, dotazy posluchačů, diskuse.
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).