registrovat se  


Novinky

KARLOVY VARY_Zákon o obcích
10.12.2020

Rádi bychom Vás přivítali v KARLOVÝCH VARECH na akreditovaném kurzu "Zákon o obcích a každodenní praxe obcí", který se koná v Karlových Varech, hotel Dvorana, Chebská 44 v termínu 13.10.2020, lektor JUDr. Luboš Průša

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout zaměstnancům obcí aktuální informace k oblasti změn Zákona o obcích a dalších právních předpisů na úseku samosprávy a přenesené působnosti obce. Úředníkům budou předány zkušenosti a problémy s aplikací zákonů a právních předpisů, které mají přímý dopad na výkon jejich činnosti a upozorní je na nejčastější problémy v praxi. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno 18.9.2020)

KARLOVY VARY_Cochemská praxe
1.12.2020

Rádi bychom Vás přivítali v KARLOVÝCH VARECH na akreditovaném kurzu "Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí", který se koná v Karlových Varech, hotel Dvorana, Chebská 44 v termínu 13.10.2020, lektorky Dipl. Über. Markéta Nováková a Mgr. Pavla Poláková

Kurz seznamuje účastníky se základními principy spolupráce se zaměřením na specifika interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. Představuje klíčové nástroje interdisciplinární spolupráce a nové možnosti týkající se naplňování participačních práv dětí. Blíže se zabývá rolí OSPOD coby kolizního opatrovníka nebo poskytovatele sociálně-právního poradenství a přináší ucelené a podrobné představení společné schůzky rodičů na OSPOD a edukace rodičů v poradně či neziskové organizaci.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno 18.9.2020)

On-line seminář: Účetní závěrka aktuálně
30.11.2020

Ve dnech 30. 11.  a 1. 12.  2020 pořádáme on-line webinář Účetní závěrka aktuálně 

Cílem programu je prohloubit znalosti a dovednoti ekonomických pracovníků územních samosprávných celků v případě závazných právních předpisů v oblasti účetnictví těchto organizací. Vzdělávací program se bude především zaměřovat na méně časté jevy a ekonomické transakce u ÚSC, způsobům jejich oceňování, zajištěním průkazných účetních záznamů pro jejich přenos do účetnictví a do účetní závěrky, jakož i významu kvalifikovaného odhadu při této práce. V kombinaci odborného výkladu s řízenou diskusí s účastníky bude hlavním cílem nalezení optimálního a efektivního způsobu, jak zajistit explicitní, ale také implicitní požadavky závazných účetních předpisů, jakož i zůsobu základní interpretace skutečností vykazovaných v účetních závěrkách v souvislosti s povinností jejich schvalování orgány samosprávy.

Přihlásit se můžete zde

 

(zveřejněno dne 20. 10. 2020)

On-line seminář: "Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí"
10.11.2020

V úterý 10. 11. 2020 pořádáme on-line webinář Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

Cíle kurzu: 

Účastníci semináře si osvojí základní pravidla spolupráce, naučí se vymezit svou roli v rámci spolupráce a komunikaci, která spolupráci podporuje. Poznají specifika mezioborové spolupráce, kdy se mísí tři různé vědní disciplíny, jako např. tzv. “false friends” v terminologickém jazyku každé z profesí. Naučí se identifikovat a řešit možné problémy pramenící ze specifik interdisciplinární spolupráce. Dále si osvojí jednotné principy v přístupu k rodičům, které jim pomohou uchopit jejich práci nově a efektivněji. Získají dovednosti pro komunikaci s rodiči v konfliktu, naučí se vést schůzku s nimi konstruktivním způsobem směřujícím k uzavírání zatímních dohod, nalézání řešení jejich situace, zvědomování vnitřních zdrojů rodiny a předávání kontaktů na zdroje externí v podobě služeb pomáhajících profesí. 

Přihlásit se můžete zde

 

(zveřejněno dne 30. 10. 2020)

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 12.10.-3.11.2020
3.11.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a realizací neškolských aktivit vzdělávání dospělých si Vás dovolujeme informovat o zákazu v rámci opatření, schválených usnesením vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020:

 

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje

2. dále:

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,

společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,

poutě a podobné tradiční akce,

kongresy a jiné vzdělávací akce,

veletrhy,

 

Činnost naší společnosti je tak výrazně omezena. Na základě těchto platných opatřeních, a s ohledem na zdraví nás všech, plánované vzdělávací akce přesouváme na pozdější termíny. Naši pracovníci Vás budou včas informovat o konkrétních změnách.

 

Těšíme se na účast Vaši i Vašich zaměstnanců, jakmile to epidemiologická situace a vládní opatření umožní. 

 

(zveřejněno 12.10.2020)

 

Brno - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
27.10.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 27. října 2020 na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nově akreditovaný kurz „Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností" Ing. Vladimírem Sittou, MBA

Cílem programu je seznámit úředníky a vedoucí pracovníky úřadů ÚSC s problematikou padělání, pozměňování a nejčastějších forem podvodných manipulací s listinami vč. zneužití pravých podpisů bez vědomí jejich autorů, a to zejména v kontextu správních řízení. Na základě reálných případů ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky směnek, dokladů, dokumentů, smluv a platidel) se účastníci seznámí s tím, jak postupovat v případě podezření na padělání nebo jaká jsou základní pravidla bezpečného vyhotovování či podepisování vlastních dokumentů.

 

Přihlásit se můžete zde.

 

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 21.9..2020)

On-line seminář: Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
16.10.2020

Ve dnech 16. 10. a 19. 10. 2020 pořádáme on-line webinář Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků informace o aktuálním nastavení právních předpisů v oblasti účetnictví, jakož i o současné úrovni a zkušenostech s jejich praktickou aplikací v prostředí organizací veřejného sektoru.

Přihlásit se můžete zde

 

(zveřejněno dne 25. 9. 2020)

Ostrava: Násilí v rodinách a co s ním
13.10.2020

Rádi bychom Vás pozvali na říjnový kurz na naší Ostravské pobočce, k tématu Násilí v rodinách a co s ním. Téma lektoruje oblíbená paní lektorka s celoživotní praxí v oboru, paní PhDr. Lenka Průšová.

Věříme, že se jedná sice o vážné téma, které využijete zejména v aktuálním období pro Vaši praxi. A že toto téma v podání paní lektorky pro Vás bude jednak přínosné, ale přitom lehce stravitelné.

Přihlásit na kurz se můžete zde a využít tak ještě několika volných míst.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 25. 9. 2020)

Nouzový stav a vzdělávací aktivity
1.10.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a realizací neškolských aktivit vzdělávání dospělých si Vás dovolujeme upozornit na text výjimky v rámci opatření, schválených usnesením  vlády č. 958 ze dne 30. září 2020:

„Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou  členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,  účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje“,

Vzdělávací aktivity naší společnosti nadále pokračují a to při dodržování protivirových hygienických opatření:

v učebnách zajišťujeme prostor tak, aby mezi účastníky mohly být dostatečné rozestupy

výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány a pravidelně větrány

k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice

balená voda a balené občerstvení, jednorázové kelímky a míchátka

 

Těšíme se na účast Vaši i Vašich zaměstnanců na našich otevřených kurzech na všech pobočkách.

Dále nabízíme kurzy na zakázku Vaší organizace, ve Vašich prostorech.

(zveřejněno 1.10.2020)

 

Ostrava: Kurz s velmi aktuální tématikou krizové intervence
26.8.2020

Rádi bychom Vás pozvali na srpnový kurz k tématu krizové intervence na naší pobočce v Ostravě. Téma lektoruje konzultant, lektor, supervizor, kouč v oblasti sociální práce a jeden z našich nejlépe hodnocených lektorů, pan Mgr. Peter Oroszy.

Věříme, že se jedná o téma, které využijete zejména v aktuálním období pro Vaši praxi a že toto téma v podání pana lektora pro Vás bude přínosné, ale přitom lehce stravitelné.

Přihlásit na kurz se můžete zde a využít tak ještě několika volných míst.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 14. 8. 2020)

Plzeň - ochrana osobních údajů X svobodný přístup k informacím
21.8.2020

Po prázdninách bychom si Vás dovolili v PLZNI přivítat na akreditovaném kurzu "Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím", který se koná v Plzni, Guldenerova 17 v termínu 21.08.2020, lektorka JUDr. Eva KUZMOVÁ

 Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Problematika bude názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou předvedeny největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 17. června 2020)

Karlovy Vary - Pozemní komunikace
20.8.2020

Po prázdninách bychom si Vás dovolili přivítat v KARLOVÝCH VARECH na akreditovaném kurzu "Pozemní komunikace a předpisy" pořádaném v hotelu DVORANA, Chebská 44 v termínu 20.08.2020, lektor Ing. Jiří BLAŽEK

Cílem je předat úředníkům a vedoucím úředníkům informace a upevnit jejich znalosti v oblasti místních komunikací a  účelových komunikací přístupných z hlediska splnění právních a vlastnických otázek, stanovení normových hodnot – technických parametrů.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 17. června 2020)

Brno - srpnové kurzy
18.8.2020

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi popřáli hezké léto a pozvali vás na naše srpnové kurzy, mezi kterými i je i pár novinek.

18.8.

Agresivní chování a možnost práce s klienty

NOVINKA

PhDr. Pavla Doležalová, PhD.

19.8.

Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách

Mgr. Věra Máchová

20.8.

Individuální plánování průběhu sociální služby

NOVINKA

Bc. Barbora Cigánková, DiS.

20.8.

Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí                                                                                     NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 22.5. 2020

JUDr. Luboš Průša

21.8.

Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví                                                             NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z 12.5. 2020

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

25.8.

Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech

NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 30.4.2020

Mgr. Veronika Doležalová

27.8.

Úřední deska v praxi obce

JUDr. Miroslav Kubánek

27.8.

Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář

NOVINKA

Ing. Michal Svoboda, PhD.

28.8.

Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn       

NÁHRADNÍ TERMÍN. Kurz přesunut z termínu 31.3.2020. Kurz akreditován i u MV ČR.                                      

Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

 

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní.

Těšíme se na Vás.

zveřejněno 20.7.2020

Střední Čechy - srpnové kurzy
31.7.2020

Rádi bychom Vás pozvali do Prahy na následující kurzy.

 

20.8.2020
Čtvrtek
 
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
náhrada za 19.3.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Praha 8 - Karlín Info
21.8.2020
Pátek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
NÁHRADA ZA 8. 4. 2020
Mgr. Věra Máchová Praha 8 - Karlín Info
24.8.2020
Pondělí
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
náhradní termín za 23. 4.
PhDr. Eva Maierová, PhD. Praha 8 - Karlín Info
25.8.2020
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR, náhradní termín za 19. 5.
PhDr. Helena Kalábová, PhD. Praha 8 - Karlín Info
26.8.2020
Středa
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0553-SP/PC/VP
náhrada za 21.5.
Mgr. Věra Máchová Praha 8 - Karlín Info
27.8.2020
Čtvrtek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016
náhradní termín za 18. 5.
Zdeňka Stránská Praha 8 - Karlín Info
28.8.2020
Pátek
Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
náhradní termín za 14. 5.
JUDr. Luboš Průša Praha 8 - Karlín Info
31.8.2020
Pondělí
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
NÁHRADA ZA 27.5. 2020
Mgr. Jiřina Holasová Praha 8 - Karlín Info

Přihlásit se na tyto kurzy můžete již nyní.

Těšíme se na Vaši účast.

Brno -červencové kurzy
2.7.2020

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi pozvali na naše červencové kurzy.

2.7.

Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě  

Mgr. Věra Máchová

2.7.

Korupce a protikorupční opatření

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

3.7.

Formy porozvodového uspořádání péče o děti

PhDr. Kateřina Fořtová

3.7.

Zákon o registru smluv

JUDr. Simeona Zikmundová

7.7.

Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním

Bc. Alena Reitmayerová

10.7.

Kronikářská praxe I

Mgr. Tomáš Hromádka

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní.

Těšíme se na Vás.

zveřejněno 10.6.2020

Volné místo koordinátora vzdělávání
16.6.2020

Nabízíme volné místo na pracovní pozici: Koordinátor vzdělávání na pobočce Střední Čechy, se sídlem v Praze 

Typ pracovního poměru:             Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou

Termín nástupu:                            1. 9. 2020 (lze již od 24. 8.)

 

Bližší informace v připojeném souboru.

Soubor ke stažení: stáhnout

Připravované programy zaměřené na zákoník práce
6.5.2020

V současné době pro Vás připravujeme programy zaměřené na zákoník práce a související zákony např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tyto programy:

 • Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
 • Skončení pracovního poměru
 • Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách

Odborným garantem těchto programů je JUDr. Jan Horecký, Ph.D., který se dlouhodobě zabývá přednášením a vedením seminářů na dané téma.

 

Opětovné zahájení vzdělávacích aktivit 25. 5. 2020
30.4.2020

V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření vlády začneme opět poskytovat vzdělávací služby od 25. 5. 2020,

a to při dodržování protivirových hygienických opatření:

 • výukové prostory budou před kurzem desinfikovány
 • k dispozici budou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení
 • jednorázové kelímky a míchátka

Těšíme se na účast Vaši i Vašich zaměstnanců na našich otevřených kurzech na všech pobočkách.

Dále nabízíme kurzy na zakázku Vaší organizace, ve Vašich prostorech.

14.4.2020: DALŠÍ PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU
14.4.2020

Vážení klienti,

V souvislosti s trvajícím nouzovým stavem a opatřeními vlády prodlužujeme do nouzový režim: všechny vzdělávací aktivity naplánované do 30. 4. 2020 přesouváme na pozdější termín.

O náhradním termínu budete včas informováni.

Připravujeme pro Vás možnost dálkového video-vzdělávání s osvědčenými lektory.

23.3.2020: PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU
23.3.2020

Vážení klienti,

V souvislosti s trvajícím nouzovým stavem a opatřeními vlády prodlužujeme do nouzový režim: všechny vzdělávací aktivity naplánované do 11. 4. 2020 přesouváme na pozdější termín.

O náhradním termínu budete včas informováni.

 

Připravujeme pro Vás možnost dálkového vzdělávání – webináře s osvědčenými lektory.

Soubor ke stažení: stáhnout

16.3.2020: NOUZOVÝ STAV
16.3.2020

Vážení klienti,

V souvislosti s nouzovým stavem a opatřeními vlády přecházíme do nouzového režimu: všechny vzdělávací aktivity naplánované do 24. 3. 2020 přesouváme na pozdější termín.

O náhradním termínu budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

Soubor ke stažení: stáhnout

KARLOVY VARY - Střet zájmů
13.3.2020

Rádi bychom Vás přivítali na akreditovaném kurzu "Střet zájmů" pořádaném v hotelu DVORANA, Karlovy Vary v termínu 13.03.2020, lektora JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů   v aktuálním znění.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 9. ledna 2020)

Střední Čechy - Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD
10.3.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 10. března 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra ČR "Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD", který lektoruje velká odbornice na sociální problematiku JUDr. Věra Novotná.

Účastníci kurzu získají informace o postupu orgánů SPOD, které jsou v roli účastníků řízení nebo v roli dožádaného orgánu soudem. Také získají informace o aplikaci ustanovení týkajících se péče soudu o nezletilé upravené v zákoně o zvláštních řízeních soudních a předpisech souvisejících.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4418

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 2. 3. 2020)

Brno - kurz Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace
3.3.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 3. března 2020 na brněnskou  pobočku VCVS ČR na akreditovaný kurz Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace" Ing. Václavem Bendou.

Účastníci získají základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH. Vymezení podmínek, za nichž jsou neziskové organizace v roce 2020 osobami povinnými k dani. Vymezení obratu pro účely DPH u neziskových organizací a podmínky pro jejich registrace plátce nebo identifikované osoby v roce 2020. A spoustu dalších informací.

Přihlásit se můžete zde.

 

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 14. 2.2020)

Střední Čechy - Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
28.2.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 28. února 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra ČR "Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řešení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie", který lektoruje velká odbornice na přestupkové právo Mgr. Marcela Kilarská.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem v oblasti problematiky přestupkového práva se zaměřením na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důrazem na obecnou část a část upravující příkazní řízení na místě, včetně přehledu a stručné charakteristiky souvisejících právních předpisů zejména ve vztahu k obecní policii.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4381

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 11. 2. 2020)

KARLOVY VARY - Identita dítěte v náhradní rodinné péči
27.2.2020

Rádi bychom Vás přivítali na akreditovaném kurzu "Identita dítěte v NRP" pořádaném v hotelu DVORANA, Karlovy Vary v termínu 27.02.2020, lektora Mgr. Klára Moravcová

Účastníci získají úvodní informace k tématu identita,

Absolvovují cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot,

Vědí, jak dochází k formování identity dítěte v NRP. 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 22. ledna 2020)

Novinky v akreditacích vzdělávacích programů MPSV ČR.
25.2.2020

Naše společnost obdržela v únoru 2020 nová rozhodnutí z MPSV ČR ke vzdělávacím programů:

 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář), 6 vyučovacích hodin
 • Existenciální Self Management, 2 denní seminář (16 vyučovacích hodin)
 • Individuální plánování průběhu sociální služby, 6 vyučovacích hodin 
 • Sociální službny a sociální práce - aktuality a praxe, 6 vyučovacích hodin
 • Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)

 

PLZEŇ - Exekuce a insolvence v daňovém řízení
14.2.2020

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Exekuce a insolvence" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 14.02.2020,   lektor Vlastimil Veselý

 Účastníci budou seznámeni s ustanovením a postupy novely zákona v roce 2017, s problematikou řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení, s postupy orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce daně. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 22. ledna 2020)

Střední Čechy - Syndrom vyhoření
11.2.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 11. nora 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)", který lektoruje velká odbornice na sociální a psychologickou problematiku PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci dokázali definovat syndrom vyhoření, jeho fáze a typické příznaky. Účastníci dále získají informace o tom, jak postupovat, když se u nich objeví příznaky syndromu vyhoření. Rozšíři si své znalosti o prevenci syndromu vyhoření, seznámí se s vybranými technikami duševní hygieny a vyzkouší si relaxační techniky.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4371

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 24. 1. 2020)

Brno - NOVINKA - VČASNÁ DETEKCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ
6.2.2020

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nově aktualizovaný kurz „Včasná detekce rizikového chování dětí" s lektorkou Mgr. Milenou Mikulkovou.

Účastník
- prohloubí vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte
- bude mít přehled  v obranných mechanismech při nadměrné zátěži
- zvědomí si různé projevy dítěte v počátečních stádiích rizikového chování
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 29.1.2020)

Novinky v programech MV ČR
28.1.2020

Naše společnost připravuje k akreditaci programy zaměřené na silniční zákon a přestupky.

 • Právní instituty dle zákona o silničním provozu
 • Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.

Střední Čechy - Zákon o zadávání veřejných zakázek
24.1.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 24. ledna 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra "Zákon o zadávání veřejných zakázek", který lektoruje velký odborník na danou problematiku JUDr. Luboš Průša.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek a upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou. 

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4323

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 7. 1. 2020)

KARLOVY VARY - Specifika komunikace s mladistvým klientem
24.1.2020

Rádi bychom Vás přivítali na akreditovaném kurzu "Specifika komunikace s mladistvým klientem" pořádaném v hotelu DVORANA, Karlovy Vary v termínu 24.01.2020, lektora PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ

Tento vzdělávací program se zaměřuje na základní problematiku při komunikaci s mladistvým klientem a seznamuje účastníky se zásadami komunikace a se zvládáním obtížných situací při spolupráci s klientem. Současně učí účastníky jak vést rozhovor jako základní nástroj své práce.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 9. ledna 2020)

Brno - kurzy v roce 2020
9.1.2020

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi popřáli pohodové prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2020. Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

V roce 2020 jsme pro vás připravili řadu zajímavých kurzů.

Začínáme  9.1. 2020  a to aktuálním kurzem - Pracovní právo aktuálně s lektorem JUDr. Janem Horeckým, PhD.

Na tento kurz se můžete přihlásit zde.

Těšíme se na Vás.

Zveřejněno 18.12.2019

Střední Čechy - Místní poplatky - aktuálně
7.1.2020

Rádi bychom Vás pozvali dne 7. ledna 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra "Místní poplatky obcí - aktuálně", který lektoruje velký odborník na danou problematiku pan Vlastimil Veselý.

Cílem kurzu je prohloubit orientaci v problematice místních poplatků, vymáhání pohledávek z místních poplatků a exekuce s tím související, včetně aktuálních novinek z dané oblasti.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4466

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 11. 12. 2019)

 

Brno - Předvánoční kurzy s malou vánoční pozorností
24.12.2019

Rádi bychom Vás pozvali na prosincové kurzy na pobočce v Brně. Pro každého z účastníků chystáme malou vánoční pozornost.

Věříme, že Vás tato malá pozornost potěší a zachováte nám přízeň svojí účastí na našich kurzech i v příštím roce.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 26. 11. 2019)

Olomouc, Ostrava: Předvánoční kurzy s medovou atmosférou
24.12.2019

Rádi bychom Vás pozvali na prosincové kurzy na pobočce v Olomouci a Ostravě. Pro každého z účastníků chystáme malý dárek v podobě domácího medu od místního včelaře.

Věříme, že Vás tato malá pozornost potěší a zachováte nám přízeň svojí účastí na našich kurzech i v příštím roce.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 22. 11. 2019)

 

KARLOVY VARY - Černé stavby
13.12.2019

Rádi bychom Vás přivítali na akreditovaném kurzu "Odstraňování černých staveb" pořádaném v hotelu DVORANA, Karlovy Vary v termínu 13.12.2019, lektor Mgr. František Málek

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům současný stav právní úpravy (po velké novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb.) a judikatury týkající se postupů stavebních úřadů při nařizování odstranění tzv. černých (nepovolených) staveb a správní exekuci takových rozhodnutí.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 29. listopadu 2019)

PLZEŇ - Zjišťování názoru dítěte
12.12.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Zjišťovnání názoru dítěte" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 12.12.2019, lektorka Mgr. Klára MORAVCOVÁ

Kurz se zaměřuje na problematiku zjišťování názoru dítěte z pozice sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dítěte. Hlavním cílem kurzu je z různých úhlů pohledu zmapovat danou problematiku a zejména poskytnout účastníkům praktické dovednosti, na co se dětí konkrétně  ptát, jakým způsobem a jaké další metody lze využít.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 29. listopadu 2019)

Střední Čechy - Registr smluv včetně novinek po novele v roce 2019
10.12.2019

 

Dovolujeme si vás pozvat dne 10. prosince 2019 do Prahy na akreditovaný kurz od Ministerstva vnitra "Registr smluv", který lektoruje velká odbornice na danou problematiku paní JUDr. Simeona Zikmundová.

Kurz, kromě základních informací o zákonu č. 340/2015 Sb., uveřejňování dokemntů, výjimek a dalších informací, bude také obsahovat velmi důlěžité novinky, které se objevily po novele v roce 2019.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4219

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 19. 11. 2019)

Olomouc: Sociální bydlení v praxi veřejné správy
3.12.2019

Rádi bychom Vás pozvali na zcela nově akreditovaný kurz k tématu sociálního bydlení, který budeme realizovat na olomoucké pobočce naší společnosti.

Jedná se o zcela nově akreditované aktuální téma, připravené na základě požadavků účastníků našich kurzů. Díky aktuálnosti daného tématu očekáváme jeho velmi rychlé obsazení, se zasláním přihlášky tedy rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 18. 7. 2019)

 

Ostrava: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
28.11.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz k tématu přestupků, který budeme realizovat na ostravské pobočce naší společnosti.

Jedná se o akreditované školení s žádaným lektorem, kterého jsme oslovili na základě požadavků účastníků našich kurzů. Díky aktuálnosti daného tématu očekáváme jeho velmi rychlé obsazení, se zasláním přihlášky tedy rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 1. 11. 2019)

 

 

PLZEŇ - Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
26.11.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 26.11.2019, lektor PhDr. Jan VYHNÁLEK

Absolvent tohoto vzdělávacího programu se orientuje, pokud jde o zásady bezpečného přechodu a přípravy dítěte,  uvědomuje si náročnost tohoto přechodu pro dítě, zná základní metody práce s dítětem, biologickou a náhradní rodinou, zná základní způsoby adaptace v případě přechodu dítěte do jiného výchovného prostředí, ví, jak probíhá a jaká kriteria splňuje doprovázení, zná způsoby a formy kontaktu dítěte s biologickou rodinou..

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 18. října 2019)

KARLOVY VARY - Zákon o obcích
26.11.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Zákon o obcích" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 26.11.2019, lektor JUDr. Miroslav KUBÁNEK

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn Zákona o obcích a dalších právních předpisů na úseku samosprávy a přenesené působnosti obce. Úředníkům budou předány zkušenosti a problémy s aplikací zákonů a právních předpisů, které mají přímý dopad na výkon jejich činnosti a upozorní je na nejčastější problémy v praxi.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 18. října 2019)

Brno - aktualizovaný seminář k GDPR - Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
22.11.2019

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nově aktualizovaný, akreditovaný kurz k GDPR "Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím" s lektorkou JUDr. Evou Kuzmovou.

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 2310.2019)

Střední Čechy - Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
19.11.2019

Dovolujeme si vás pozvat na 19. listopadu 2019 do Prahy na nově akreditovaný kurz "Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí", který lektorují Dipl.-Übers. Markéta Nováková a Mgr. Pavla Poláková.

Účastníci kurzu se seznámí se základními principy spolupráce se zaměřením na specifika interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Kurz dále představí klíčové nástroje interdisciplinární spolupráce a nové možnosti týkající se naplňování participačních práv dětí. Blíže se bude kurz věnovat také rolím OSPOD coby kolizního opatrovníka nebo poskytovatele sociálně-právního poradenství a přinese ucelené a podrobné představení společné schůzky rodičů na OSPOD a edukace rodičů v poradně či neziskové organizaci.

Dipl.-Übers. Markéta Nováková je zakladtelkou Cochem. cz, z.s. a od roku 2015 usiluje o zavadení interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení v ČR. Spolupracuje s řadou odborníků i institucí v ČR i v zahraničí (Justiční akademie, Unie rodinných advokáta, Asociace mediátorů ČR, Asociace poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy), s Nadací Terazy Maxové dětem, Nadací Naše dítě aNadací Sirius. Po celé ČR realizuje ve spolupráci s krajskými úřady semináře na podporu etablování interdisciplinární spolupráce v ČR.

Mgr. Pavla Poláková od roku 2016 působí v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuje zejména rodinám (s nezletilými dětmi), které sprocházejí rozpadem soužití. Mgr. Poláková lektoruje na seminářích " Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR" zaměřený na sdílení dobré praxe v rámci podpory šíření nových postupů. Zároveň je členkou řídící skupiny projektu interdisciplinární spolupráci ve věcech péče soudu o nezletilé v regionu Okresního soudu v Novém Jičíně.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4176

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 21. 10. 2019)

Přihlaste se na naše říjnové kurzy
31.10.2019

Říjen už se nám pomalu blíží, což je ideální čas se přihlásit na naše školení. Nabídka je velmi pestrá a každý si v ní najde to své. 

 

Dovolte mi abych Vás upozornila na zajímavé kurzy, které můžete v měsíci říjnu absolvovat. 

 

7.10.2019
Čtvrtek
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová Praha Info
18.10.2019
Pátek
Finanční hospodaření a účetnictví obce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-58/2012
Olga Sloupová Praha Info
22.10.2019
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller Praha Info
24.10.2019
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Kurz přesunut z původního data 23. 8. 2019
Zdeňka Stránská Praha Info
25.10.2019
Pátek
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Mgr. Marcela Kilarská Praha Info
31.10.2019
Čtvrtek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Mgr. Věra Máchová Praha Info

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 25. 9. 2019)

Novinky v programech MPSV ČR
29.10.2019

Naše společnost má v současné době v akreditačním řízení u MPSV ČR následující programy:

 • Základy dětské psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
 • Střídavá výchova, přredávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
 • Hranice klienta, hranice pracovníka
 • Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
 • Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
 • Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
 • Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvroby individuálního plánu dítěte
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
 • Specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
 • Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
 • Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny

PLZEŇ - Stavební úpravy památek v praxi
15.10.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Stavební úprav památek v praxi" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.09.2019, lektorka Hana Talli HLUBUČKOVÁ

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 24. září 2019)

KARLOVY VARY - Efektivní hospodaření měst a obcí
3.10.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Efektivní hospodaření měst a obcí" do hotelu DVORANA, Karlovy Vary v termínu 03.10.2019, lektorka Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu hospodaření měst a obcí. Dílčí cíle jsou následující: účastník vzdělávání ví, jak aktivně spravovat pohledávky; účastník získá informace pokud jde o rizika a možnosti dluhového financování; naučí se, jak předcházet sankčním platbám.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 24. září 2019)

Střední Čechy: Zářijové kurzy, které Vás budou určitě zajímat
30.9.2019

Na září máme pro Vás na naší středočeské pobočce připraveno několik velmi zajímavých kurzů, a to jak ze sociální oblasti, tak například i z oblasti měkkých dovedností. Neváhejte a přihlaste se, dozvíte se nejenom spoustu zajímavých a přínosných informací, ale také si můžete vyměnit zkušenosti z ostatními kolegy z Vašeho oboru.

10.9.2019
Úterý
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0556-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová  Praha

Info

19.9.2019
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP 
Kurz akreditován i u MV ČR
MUDr. Tereza Formánková  Praha Info
20.9.2019
Pátek
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová  Praha Info
24.9.2019
Úterý
Efektivní komunikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.  Praha Info
25.9.2019
Středa
Time management - pánem svého času jednoduše a účinně
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.  Praha Info
26.9.2019
Čtvrtek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.  Praha Info
27.9.2019
Pátek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Simeona Zikmundová  Praha Info

(zveřejněno 2. 9. 2019)

Nové programy zaměřené na účetnictví ÚSC a PO, které připravvujeme k akreditaci u MV ČR
27.9.2019

Připravujeme k akreditaci nové programy zaměřené na účetnictví:

 • Účetnictví ÚSC a PO - Využití informací z účetnictví - základní seminář
 • Účetnictví ÚSC a PO - Využití informací z účetnictví - rozšiřující seminář
 • Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho oceňování
 • Účetnictví ÚSC a PO - Transfery
 • Účetnictví ÚSC a PO - Vlastní zdroje

KARLOVY VARY - Problematika řešení konfliktních situací
26.9.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Problematika řešení konflitkních situací" do hotelu Dvorana v Karlových Varech, v termínu 26.září 2019, lektorka PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ

Mezi cíle tohoto vzdělávacího programu patří následující kompetence: účastníci se seznámí s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií. Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje. Účastníci získají představu o základních strategiích zvládání konfliktů a rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 30. srpna 2019)

PLZEŇ - EIA
24.9.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.září 2019, lektorka Ing. Barbora TOMČALOVÁ

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti posuzování vlivů záměru na životní prostředí a objasnění jednotlivých fází procesu EIA.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 30. srpna 2019)

BRNO- Kurz - Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče" s lektorkou Hanou Talli Hlubučkovou
24.9.2019

Novinka v památkové péči v Brně!

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nový akreditovaný kurz "Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče" s lektorkou Hanou Talli Hlubučkovou.

Cílem programu je na příkladech z praxe ukázat aplikaci  vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a přepisy související ve vztahu k obnově a využití kulturního dědictví  v praxi. Poukázat na dobrou praxi i nejčastější chyby  při aplikaci vyhlášky.

 

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 30.8.2019)

Střední Čechy: Srpnové a zářijové kurzy
22.9.2019

Na srpen a září máme pro Vás připraveno mnoho zajímavých kurzů, které se velmi rychle plní. Neváhejte se přihlásit, ať nepropásnete kurz, který Vás zajímá. 

Těšíme se na Vaši účast!

 

(zveřejněno 13. 8. 2019)

23.8.2019
Pátek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská  Praha Info
27.8.2019
Úterý
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0462-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová  Praha Info
28.8.2019
Středa
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová  Praha Info
29.8.2019
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017
JUDr. Eva Kuzmová  Praha Info
30.8.2019
Pátek
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová  Praha Info
5.9.2019
Čtvrtek
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP 
Kurz akreditován i u MV ČR; Zbývá posledních pár volných míst
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.  Praha Info
10.9.2019
Úterý
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0556-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová Praha Info
12.9.2019
Čtvrtek
Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0871-PC/SP
Mgr. Elena Mešková  Praha Info
17.9.2019
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018 
Kurz je téměř naplněn, zbývají poslední 4 volná místa
Mgr. Jana Vraná  Praha Info

 

Střední Čechy: Srpnové kurzy
31.8.2019

Na srpen jsme pro Vás v regionu střední Čechy připravili několik školení, které Vás určitě budou zajímat. Začínáme již 23. 8. 2019.

 

23.8.2019
Pátek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská  Praha Info
27.8.2019
Úterý
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0462-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová  Praha Info
28.8.2019
Středa
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová  Praha Info
29.8.2019
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb.
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017
JUDr. Eva Kuzmová  Praha Info
30.8.2019
Pátek
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová  Praha Info

 

Od srpna zahájíme realizaci školení v KARLOVÝCH VARECH
29.8.2019

SKUTEČNĚ jsme pro Vás připravili několik kurzů v širším centru v hotelu DVORANA, Chebská 44

Začínáme 29.8.2019

29.8.2019
Čtvrtek
Efektivní hospodaření měst a obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013 
Max. 20 účastníků
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.  Karlovy Vary Info
19.9.2019
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová  Karlovy Vary Info
12.9.2019
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1123-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková  Karlovy Vary Info
26.9.2019
Čtvrtek
Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0290-SP
PhDr. Kateřina Fořtová  Karlovy Vary Info

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní!!!

Těšíme se na Vás a na spolupráci s vámi

zveřejněno 28.6.2019

Ostrava: Obecní kronika (úvodní kurz)
23.8.2019

Rádi bychom Vás upozornili na zcela nově akreditovaný kurz pro obecní kronikáře, který budeme realizovat na ostravské pobočce naší společnosti.

Jedná se o účastníky velmi vyhledávaný kurz, který se obecně na všech pobočkách naší společnosti velmi rychle plní. Jeho obsazení lze tedy očekávat velmi rychle. Se zasláním přihlášky tedy rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 28. 6. 2019)

SRPNOVÉ KURZY V BRNĚ
22.8.2019

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hezké léto.

Ale pozor, začínáme školit již v srpnu!

Na srpen jsme pro vás připravili 5 velice zajímavých kurzů:

22.8.

Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

PhDr. Dana Vrabcová

23.8.

Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000Sb., v platném znění

Olga Sloupová

27.8

Specifika sociální komunikace v gerontologii -

NOVINKA

Bc. Alena Reitmayerová

29.8.

Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi - NOVINKA

Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

30.8.

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním

JUDr. Miroslav Kubánek

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní.

Těšíme se na Vás.

zveřejněno 21.6.2019

Poděkování od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
3.7.2019

V rámci oslav 25 let fungování Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR obdržela naše společnost poděkování za spolupráci a podporu.

Brno - Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů
27.6.2019

Rádi bychom Vás pozvali na nový akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 27.6. 2019

Lektorka: Ilona Kolářová

Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů

Absolvent je seznámen s dopady jednotlivých změn a to především na soulad zákona o sociálních službách a zákona o ochraně osobních údajů (adaptačním zákonem) s Nařízením - GDPR a zpracováním osobních údajů podle výše uvedených zákonů a nařízení. Účastníci se také seznámí s novým nařízením, které je důležité pro zpracování osobních údajů jednotlivých klientů.

.Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 29.5. 2019)

PLZEŇ - Stavební řád
14.6.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Správní trestání na úseku stavebního řádu" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 14.06.2019, lektorka JUDr. Eva KUZMOVÁ

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, správních deliktů a pořádkových pokut na úseku stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Samostatná pozornost bude věnována novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 17. května 2019)

Nově připravovaný akreditovaný seminář: Zákon o matrikách, jménu a příjmení!
4.6.2019

Dovolujeme si vás pozvat v úterý 4. června 2019 do Prahy na nově připravovaný akreditovaný kurz   "Zákon o matrikách, jménu a příjmení" , který povede formou WORKSHOPU zkušená lektorka Zdeňka Stránská a hostem semináře bude JUDr. Ing. Hana Kašparová, vedoucí oddělení provozu projektů eGovernmentu, OCIS MV ČR, která upozorní na nejčastější chyby při zadávání do ISEO a způsob jejich odstraňování. 

Přihlásit se můžete zde, budeme se těšit na setkání:

https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=3615

 

 

Brno - Dvoudenní kurz Dluhové poradenství
30.5.2019

Rádi bychom Vás pozvali na dvoudenní akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 30.-31. května 2019,

lektorka -  Mgr. Gabriela Šťastná

Vzdělávací program Dluhové poradenství je určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pod dohledem sociálního pracovníka vykonávají činnost základního poradenství pro klienty ve finanční tísni či finanční tísni ohrožené tj. v oblasti uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí. Obsahem kurzu je problematika dluhů a jejich vymáhání v celé šíři, od příčin zadlužení a charakteristiky nejčastějších pohledávek, přes mimosoudní vymáhání pohledávky, základy soudního řízení, až k fázi vymáhání pohledávek v rámci exekuce či insolvence

.Přihlásit na kurz se můžete zde

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 24.4. 2019)

PLZEŇ - Stavební úpravy památek v praxi
28.5.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Stavební úprav památek v praxi" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 28.05.2019, lektorka Hana Talli HLUBUČKOVÁ

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 17. května 2019)

PLZEŇ - Znalecké posudky
24.5.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Znalecké posudky pro soudní řízení při sporech o děti" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.05.2019, lektorka MUDr. Alexandra HAVLICOVÁ

Cílem vzdělávacího programu je, aby se účastníci semináře seznámili se situacemi, kdy je třeba posudky vyžadovat; znali základní metody, které se při zpracovávání posudků používají; znali, alespoň v základních bodech, psychologii výslechu dětí a orientovali se v oblasti přímého a nepřímého ovlivňování dětí. Dalšími tématy jsou např. termín "falešné obvinění" a "syndrom zavrženého rodiče.“ Účastníci se seznámí se základními zásadami střídavé péče a během vzdělávání je vyčleněm prostor pro práci s kazuistikami. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 17. května 2019)

Střední Čechy - Jaksi udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
9.5.2019

Dovolujeme si vás pozvat na 9. května 2019 do Prahy na nově akreditovaný kurz "Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi", který lektoruje Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

Když pracujeme s lidmi, a často navíc s těžkými osudy, lehce se stane, že pozapomene na ten náš život a dostatečně neprospíváme my nebo naše okolí. V kurzu se budeme zabývat praktickými dovednosti, jak si udržet duševní zdraví (pravidla duševní hygieny či slaďování osobního a pracovního života) a také jak naši životní spokojenost dále rozvíjet. K tomu je potřeba se také měnit - leckdy není spokojenost beze změn možná. Jenže změna obvykle bolí, a proto je také dobré vědět, jak jít na změnu chytře, aby to šlo lépe a rychleji. Vyšší spokojenost se pak projeví v našem blízkém okolí i pracovním prostředí. Všichni jsme zažili, že když „někdo“ přijde na pracoviště, rázem se zhorší atmosféra. Může se ale také o dost zlepšit. Třebas i kvůli Vám, když změníte pár maličkostí.

Aleš Neusar pomáhá jedincům i organizacím lépe žít - poradenstvím, supervizí, koučinkem, či vzděláváním. Zabývá se mimo jiné životní spokojeností, duševní hygienou, slaďováním osobního a pracovního života, změnou, myšlením a rozhodováním, vztahům, řešením konfliktů a jazykovým mentoringem - jak se rychle naučit cizí jazyk. Vystupuje v médiích (např. ČT, ČRo, MF Dnes, Téma, Radio 1), publikuje populárně i odborně (viz www.researchgate.net/profile/Ales_Neusar, přednáší v ČR i zahraničí (např. TEDx) a píše blog www.neusar.cz. Vystudoval Mgr. v jednooborové psychologii v Olomouci a Ph.D. v obecné (kognitivní) psychologii v Brně s delšími pobyty v Mannheimu, Utrechtu či Velké Británii. Učí externě na VŠ a má soukromou poradnu.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=3978

PLZEŇ - Sociální pohřby
30.4.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 30.04.2019, lektor ThLic. Tomáš KOTRLÝ, ThD.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti pohřbívací povinnosti obcí po 1. 9. 2017, tj. po účinnosti novely zákona o pohřebnictví a po přijetí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 10. dubna 2019)

PLZEŇ - Formy porozvodového uspořádání péče o děti
28.3.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Formy porozvodového uspořádání péče o děti" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 28.03.2019, lektorka PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ

Cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o formách porozvodového uspořádání péče o děti. Během vzdělávání se lektorka zaměří na současné trendy a aktuální informace k nim.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá informace o klíčových kritériích, která figurují, respektive by měla figurovat, při rozhodování o uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na Vás!!!

 

(zveřejněno dne 6. března 2019)

Příprava programu zaměřeného na novelu stavebního zákona
27.3.2019

Připravujeme k akreditaci u MV ČR vzdělávací program zaměřený na novelu stavebního zákona a připravovanou Rekodifikaci stavebního práva. Přednášet bude zkušený lektor Ing. Jindřich Pater, místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Brno - Střet zájmů - včetně řešení přestupků za porušení zákona o střetu zájmů
26.3.2019

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 26. března 2019,

lektorka -  JUDr. Simeona Zikmundová

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v aktuálním znění, včetně řešení přestupků za porušení zákona o střetu zájmů.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 1.3. 2019)

 

 

Ostrava: Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
12.3.2019

Rádi bychom Vás upozornili na poslední volná místa na velmi žádaném kurzu, realizovaném na ostravské pobočce naší společnosti.

Jedná se o účastníky velmi vyhledávaný kurz, který se obecně na všech pobočkách naší společnosti velmi rychle plní. Jeho obsazení lze tedy očekávat během následujících dní. Proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 28. 2. 2019)

 

Exekuce a insolvence
28.2.2019

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz "Exekuce a insolvence v daňovém řízení" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 28.02. 2019, lektor Vlastimil Veselý

Cílem je prohloubit orientaci v problematice vzájemného vztahu  exekuce a insolvence v daňovém řízení. Účastníci budou seznámeni s ustanovením a postupy novely zákona v roce 2017, s problematikou řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení, s postupy orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce daně. 

V oblasti exekuce na majetek se program zaměřuje na zjišťování informací před exekucí, exekuční titul a exekuce na majetek a řešení problémů. 

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 04.02.2019)

Program Zákon č. 553/1991 o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie
27.2.2019

Ve spolupráci s Mgr. Marcelou Kilarskou z Městské policie hl. m. Prahy jsme pro Vás připravili seminář: Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie.

Obsah semináře je zaměřen na následující téma:

 • vymezení a význam obecní policie,
 • vymezení působnosti, řízení policie, vztah zastupitelstva a rady obce,  
 • oprávnění a povinnosti strážníka obecní policie,
 • obecní policie a odpovědnost za škodu,
 • působnost MV ČR a přestupky podle zákona o obecní policii,
 • příslušnost obecní policie k projednávání přestupků,

Seminář pořádá pobočka SČ, Vítkova 10, Praha 8 - Karlín dne 31. 5. 2019.

Zveřejněno: 27. 2. 2019

Stavební právo - po novele stavebního zákona
22.2.2019

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 22.02. 2019, lektor Mgr. František Málek

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy, a to v návaznosti na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb..

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 04.02.2019)

Brno - Stavební úpravy památek v praxi
19.2.2019

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 19. února 2019,

lektorka - Hana Talli Hlubučková.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.  Cílem je přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 29. 1. 2019)

 

Ostrava: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
29.1.2019

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz, na ostravskou pobočku naší společnosti. A to v termínu 29. 1. 2019, s lektorkou Mgr. Radkou Pešlovou.

Jedná se o účastníky velmi vyhledávaný kurz, který se obecně na všech pobočkách naší společnosti velmi rychle plní. Jeho obsazení lze tedy očekávat během následujících dní. Proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 13. 12. 2018)

 

Střední Čechy - Dluhové poradenství
29.1.2019

Tímto si vás dovoluji pozvat na zcela mimořádný kurz - Dluhové poradenství, který má obojí akreditaci (MPSV, MV).

Kurz se koná na pobočce Střední Čechy ve dnech 29. a 30. ledna 2019

Obsahem kurzu je problematika dluhů a jejich vymáhání v celé šíři, od příčin zadlužení a charakteristky nejčastějších pohledávek, přes mimosoudní vymáhání pohledávky, základy soudního řízení, až k fázi vymáhání pohledávek v rámci exekuce či insolvence.

Vzhledem k šíři problematiky a k neustále se vyvíjející právní úpravě, včetně soudní praxe, se program klade za cíl zejména nastínit základní pojmy a principy jednotlivých fází řešení pohledávek tak, aby byl pracovník dále schopen na základě získaných kompetencí řešit s klientem jeho konkrétní situaci, doprovázet ho v komunikaci s úřady, soudy, exekutory a dalšími zúčastněnými osobami, a rovněž sledovat vývoj legislativy a soudní praxe vztahující se k dluhové problematice.

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní orientaci v dotčených právních předpisech, doplní si znalosti v oblasti práce s klientem v dluhové pasti (správná motivace klienta), které bude moci uplatnit při základním sociálním poradenství týkajícícho se uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Soubor ke stažení: stáhnout

GDPR versus Zákon o svobodném přístupu k informacím
25.1.2019

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Zákon o ochraně osobních údajů vs. Zákon o svobodném přístupu k informacím" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 25.01. 2019, lektorka JUDr. Eva KUZMOVÁ

 

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Účastníci získají znalosti tom, jaké jsou principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů a budou znát základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů. Dále budou seznámeni se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 11.12.2018)

Vzdělávací programy v akreditačním řízení u MV ČR
21.1.2019

V současné době máme podané u MV ČR tyto žádosti o akreditaci ke vzdělávacím programům:

 • Správní řád ve vazbě na stavební zákon, časová dotace 6 hodin, lektorka JUDr. Eva Kuzmová
 • Inventarizace majetku a závazků, časová dotace 6 hodin, lektorka Bc. Jitka Vácová
 • Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn, časová dotace 6 vyučovacích hodin, lektorský tým Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA a Mgr. Jitka Černá, MSc.  Tento program je současně v akreditačním řízení u MPSV ČR tzn., že bude se stejným obsahem akreditován u MV ČR i MPSV ČR.

Akreditace očekáváme v průběhu I. čtvrtletí 2019.

(zveřejněno 21.ledna 2019)

Brno - kurzy v roce 2019
10.1.2019

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi popřáli pohodové prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2019. Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

V roce 2019 jsme pro vás připravili řadu zajímavých kurzů.

Začínáme  10.1. 2019  a to kurzem - Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nenávykovými závislostmi s lektorkou PhDr. Evou Maierovou, PhD.

Na tento kurz se můžete přihlásit zde.

Těšíme se na Vás.

Zveřejněno 18.12.2018

Brno - Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby
11.12.2018

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na  akreditovaný kurz "Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby" s lektorkou Bc. Veronikou Čtvrtlíkovou.

Účastníci vzdělávacího programu získají základní přehled o situacích směřujících k opatrovnictví nebo k jiným formám zastupování , ve kterých se může ocitnout občan. Součástí programu je umět vysvětlit občanovi srozumitelným způsobem základní legislativu v oblasti opatrovnictví a umět reagovat na konkrétní dotazy k opatrovnictví, které se dotýkají soudních jednání, řešení finanční situace a oblasti sociálních služeb a zajištění dalších práv zastupované osoby.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 22.11. 2018)

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
6.12.2018

Novinka v Plzni

 

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 06.12. 2018, lektor PhDr. Jitka Janečková

 

Cílem kurzu je představit archivy jako organizace, které jsou součástí veřejné správy a kromě své primární činnosti archivování, které je definováno jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 27.11.2018)

NOVINKA - Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu
29.11.2018

Novinka v Brně!

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na nový akreditovaný kurz "Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu" s lektorem JUDr. Lubošem Průšou.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava věcných práv v novém občanském zákoníku promítá v činnosti stavebních úřadů a při správě a dispozicích s obecním majetkem.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 23.10. 2018)

Státní památková péče
29.11.2018

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 29.11. 2018, lektor Hana Talli Hlubučková

 

 

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 13.11.2018)

Písemná a elektronická komunikace
23.11.2018

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 23.11. 2018, lektor Mgr. Renáta DRÁBOVÁ

 

Cílem vzdělávacího programu je upozornit na aspekty týkající se aktuálních změn a nových skutečností v úpravě písemností. Dalším vzdělávacím cílem je předat informace o formách písemné a elektronické komunikace z pohledu českého jazyka.

 

Přihlášky na kurz přijímáme zde

 

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

(uveřejnění 9.11.2018)

EXISTENCIÁLNÍ SELF MANAGEMENT
15.11.2018

Dvoudenní seberozvojový workshop vycházející z principů EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE se uskuteční 15. - 16. 11. 2018 v Pardubicích.

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům strukturovanou zkušenost a příležitost k zamyšlení nad vlastní profesní rolí, vztahy, rovnováhou, profesními i životními cíli a prioritami. Účastníci se seznámí s technikami, které mohou následně využívat v osobním i profesním životě (odolnost proti zátěži, řízení času s ohledem na smysluplné priority, vyvážení pracovního a osobního života, prevence vyhoření, sebeřízení, práce s intuicí a vnitřní motivací při rozhodování, vytváření pozitivních vztahů v týmu, se zákazníky apod.).

Smyslem workshopu je zprostředkovat vám sebepoznávací techniky a cvičení, které Vám mohou pomoci strukturovaně přemýšlet o důležitých aspektech vašeho bytí. O důležitých otázkách vašeho jedinečného a neopakovatelného života. Přemýšlet o tom, jak poznat a realizovat potenciál, kterým disponujete.

Datum zveřejnění 16. 10. 2018

Olomouc: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
15.11.2018

Rádi bychom Vás upozornili na téměř vyčerpanou kapacitu kurzu. Na toto školení máme volná poslední tři místa, proto s přihlášením rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 31. 10. 2018)

 

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
25.10.2018

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "Obce a povolování kácení mimolesních dřevin" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 25.10. 2018, lektor Ing. Jana ZMEŠKALOVÁ

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni zejména představit si aktuální situaci a získají informace k oblasti, ochrany přírody, ve znění pozdějších předpisů a také v části týkající se obecné ochrany.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

Workshop v Praze - Práce matričních úřadů
16.10.2018

Skvělá zpráva, připravujeme workshop pro matrikářky, kde se dozvíte informace o chystaných změnách zákona o matrikách a ověřování. Přihlásit se můžete zde: https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=3438

 

(zveřejněno 21. 8. 2018)

Nový občanský zákoník při činnosti živnostenského úřadu
11.10.2018

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz "NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 11.10. 2018, lektor JUDr. Luboš PRŮŠA

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni zejména představit si aktuální situaci a získají informace k oblasti, jak se nová právní úprava staví k postavení právnických osob, především pak korporací a jak se změna provedená v novém občanském zákoníku promítá v oblasti regulace živnostenského podnikání.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 

Brno - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
25.9.2018

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na akreditovaný kurz "Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi" s lektorkou Hanou Talli Hlubučkovou.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek. Vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na  zákon 183/2006 - Stavební zákon, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník , zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy  v praxi, přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

 

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 22.8. 2018)

Olomouc - Finanční hospodaření a účetnictví obce
20.9.2018

Rádi bychom Vás pozvali na velmi atraktivní kurz na ostravskou pobočku VCVS ČR, o. p. s.. A to v termínu 20. 9. 2018, s účastníky výborně hodnocenou lektorkou Olgou Sloupovou.

Na kurzu máme poslední čtyři volná místa, proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 7. 9. 2018)

Plzeň - Smlouvy a ceny ve výstavbě
18.9.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz "Smlouvy a ceny ve výstevbě" na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 18.9.. 2018, lektor Ing. Jiří blažek

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni zejména představit si nedílné součásti smluv o dílo např. Zásady závazkových smluvních vtahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ, smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče. Porozumí technikám  stanovení cen či výkazům výměr a dalším nástrojům.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

Konec prázdnin na kurzu v PLZNI
31.8.2018

Dovolte NÁM vám popřát krásné a klidné letní, prázdninové měsíce a dále

bychom Vás rádi pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. , kterých jsme připravili na konec srpna pět:

28.08.     Práce s romskou rodinou a její specifika          PhDr. Dana VRABCOVÁ

30.08.     Opatrovnictví a poručenství podle NOZ          JUDr. Věra NOVOTNÁ

30.08.     Vedení matrik                                                 Zdeňka STRÁNSKÁ

31.08.     Novinářská praxe                                            PhDr. Michaela ČERNÁ

31.08.     Správní trestání na úseku stavebního řádu     JUDr. Eva KUZMOVÁ

Olomouc - Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
29.8.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz na olomouckou pobočku VCVS ČR, o. p. s., v termínu 29. 8. 2018, s lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem.

Na kurzu máme poslední volná místa, proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 26. 6. 2018)

 

Střední Čechy - Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
24.8.2018

Tímto vás zveme na tématicky mimořádně aktuální seminář

"Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce",

který se koná v Praze, Vítkova 10, Praha 8 -Karlín dne 24. srpna 2018 od 09:00 hod. 

Lektoruje JUDr. Miroslav Kubánek, který více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Na kurzu vás seznámí zejména s úkoly orgánů obce před skončením volebního období a se všemi úkony po volbách. Nebude chybět ani výklad vybraných částí souvisejících zákonů.

Seminář se rychle plní a vy máte možnost se ještě přihlásit ZDE

Těšíme se na vaší účast.

SPRNOVÉ KURZY V BRNĚ
21.8.2018

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi popřáli hezké léto. Ale pozor, začínáme školit již v srpnu!

Na srpen jsme pro vás připravili 6 velice zajímavých kurzů:

21.8.               Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

Mgr. Dana Vrabcová

23.8. Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním Bc. Alena Reitmayerová
24.8.                Kronikářská praxe I.                                      Mgr. Tomáš Hromádka
28.8.               Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních  JUDr. Věra Novotná
30.8.               Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu JUDr. Luboš Průša
31. 8. Postup při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce JUDr. Miroslav Kubánek

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní.

Těšíme se na Vás.

zveřejněno 15.6.2018

Brno -Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
14.6.2018

Rádi bychom Vás pozvali na brněnskou  pobočku VCVS ČR na akreditovaný kurz "Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti" s lektorkou MUDr. Terezou Formánkovou.

Po absolvování tohoto semináře budou mít absolventi kvalitní přehled o přístupech ke klientům potýkajícím se s problémem gamblingu a prohloubí si dovednosti v oblasti práce se závislými klienty. Dále budou frekventanti seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a resocializací závislých. V neposlední řadě se účastníci seznámí s příklady z bohaté praxe lektora i kolegů, což významným způsobem napomůže řešením problémů z dané oblasti v jejich profesním životě.

Kurz volně navazuje na akreditovaný kurz "Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách", který se na brněnské pobočce VCVS ČR konal dne 25.5. 2018.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 29.5. 2018)

Plzeň - SP jako průvodce člověka s duševním onemocněním
17.5.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 17.5.. 2018, lektorka MUDr. Tereza FORMÁNKOVÁ

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni představit si, co duševně nemocný člověk prožívá, a jak funguje jeho vnímání. Porozumí konkrétním technikám uzdravovacích procesů a jejich nástrojům.

Přihlášky na kurz přijímáme zde

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

Kurz zdarma - Exekuce pro města a obce
17.5.2018

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který pořádáme ve spolupráci s Exekutorským úřadem pro Prahu 5.

 1. Popis hlavních probíraných kategorií
 2. Návrh na pověření soudním exekutorem
 3. Exekuční tituly

přestávka

 1. Způsob provedení exekuce
 2. Praktický dopad  exekuce na povinného

přestávka

 1. Diskuse

Kurz se zdarma.

Přihlásit se můžete ZDE.

Volná pracovní pozice - Koordinátor pobočky Střední Čechy
17.5.2018

Na naší pobočku v Praze hledáme zaměstnance na hlavní pracovní poměr (termín nástupu od 15. června 2018). Bližší informace naleznete v přiloženém souboru ke stažení. Zájemci mohou zaslat svůj strukturovaný životopis a motivační dopis do 23. května 2018 na adresu: pondelickova@vcvscr.cz

Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou ve dnech 28. - 29. 5. 2018.

Soubor ke stažení: stáhnout

Ostrava - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky
2.5.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz na ostravskou pobočku VCVS ČR, o. p. s., v termínu 11. 5. 2018, s lektorkou Mgr. Radkou Pešlovou.

Na kurzu máme poslední volná místa, proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 2. 5. 2018)

 

Novinka - Brno - Pachatelé domácího násilí a práce s nimi
25.4.2018

Poprvé jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 29.5. 2018 zařadili akreditovaný kurz - "PACHATELÉ DOMÁCÍHO NÁSILÍ A PRÁCE S NIMI". Přednáší Mgr. Jitka Měřínksá, (Probační úředník).

Ve své praxi se věnuje sociální práci s klienty podmíněně propuštěnými z výkonu trestu, podmíněně odsouzenými, odsouzenými k trestu domácího vězení. Kromě toho pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

Partnerské násilí je jednou z nejrozšířenějších forem násilí páchaného mezi lidmi a zatímco u většiny dalších kriminálních činů převažují podrobné informace o jejich pachatelích, tak u domácího násilí je tomu právě naopak. Mnohem více víme o jeho obětech než pachatelích. Pro pracovníky pomáhajících profesí mají však tyto informace významný charakter. Díky nim zvýší své kompetence pro správné vyhodnocení situace klientů, kteří jsou nebo mohou být domácím násilím ohroženi.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

(zveřejněno 25.4. 2018)

Plzeň - Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
24.4.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 24.4.. 2018, lektor ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D..

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti pohřbívací povinnosti obcí po 1.9.17, tj. po účinnosti novely zákona o pohřebnictví a po přijetí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Novinka na brněnské pobočce - Veřejná podpora v praxi obcí
10.4.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 10.4.. 2018, lektor JUDr. Michael Kincl.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti veřejné podpory, pravidel veřejné podpory, postupů při poskytování veřejných finančních prostředků v souladu s pravidly veřejné podpory dle předpisů Evropské unie a České republiky.

 

Přihlásit na kurz se můžete ZDE.

Těšíme se na viděnou!

(zveřejněno 21.. 3. 2018)

Praha - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas
28.3.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky v termínu 28. 3. 2017, s lektorkou Mgr. Radkou Pešlovou.

Téma je velmi žádané, proto doporučujeme s přihláškou neotálet!

Přihlásit na kurz se můžete ZDE.

Těšíme se na viděnou!

(zveřejněno 5. 3. 2018)

Vzdělávání v Libereckém kraji - metody sociální práce s rodinou s dětmi
27.3.2018

Začátkem dubna startuje první běh vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi. Jde o zakázku Libereckého kraje v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 

Předmětem zakázky, kterou zajišťuje oddělení projektů VCVS ČR, je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných MPSV ČR na území LK (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily).

(zveřejněno 27. 3. 2018).

Brno - Český jazyk pro úředníky
22.3.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 16.3.. 2018, lektorka Mgr. Petra Koktavá.

Špičkový úředník užívá vždy vytříbenou češtinu…zdokonalte si svůj nejdůležitější pracovní nástroj na našem kurzu.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak správně zvládat český jazyk při komunikaci s klienty úřadu.

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém mateřském jazyce, chtějí znát novinky v pravopise, chtějí zlepšit své dovednosti práce s psaným textem při psaní dopisů, mailů a vyvarovat se technických chyb „jazyka úředníků“.

Na našem interaktivním kurzu si můžete ověřit svoje znalosti českého jazyka pomocí řady interaktivních cvičení.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 16.2. 2018)

 

Plzeň - Státní památková péče a související normy
22.3.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na plzeňksou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 22.3.. 2018, lektorka Hana Talli Hlubučková.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek vazbu mezi jednotlivými zákony na úseku panátkové péče.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Exekuce a insolvence v daňovém řízení_pozor změna místa konání!!!
27.2.2018

Absolvováním tohoto vzdělávacího programu získají účastníci přehled  o ustanoveních a postupech novely zákona v roce 2017, s problematikou řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení, s postupy orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce daně.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Pozor - Změna místa konání - Radnice města Plzně, Sněmovní sál, nám. Republiky 1, Plzeň

(Zvěřejněno 22.1.2018)

Olomouc - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky
23.2.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz na olomouckou pobočku VCVS ČR, o. p. s., v termínu 9. 3. 2017, s lektorkou Mgr. Radkou Pešlovou.

Na kurzu máme poslední čtyři volná místa, uzávěrku na přihlášky (kvůli kapacitě učebny), lze očekávat každým dnem, proto s přihláškou rozhodně neváhejte!

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

(zveřejněno 23. 2. 2018)

 

Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.
22.2.2018

V rámci zakázky pro Moravskoslezský kraj na zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb, které podpoří zavedení Cochemského principu do praxe rodičovských sporů vedených v soudním regionu Nový Jičín, jsme realizovali první semináře týkající se legislativního rámce multidisciplinární spolupráce. Další aktivity zakázky, kterou realizuje oddělení projektů, naleznete v sekci "aktuální projekty a zakázky".

(zveřejněno 22.2.2018)

 

Brno - Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017
20.2.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 20.2.. 2018, lektor Mgr. David Marek.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 29.1. 2018)

Karlovy Vary_SP jako průvodce člověka s duševním onemocněním_organizuje pobočka Plzeň
23.1.2018

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni představit si, co duševně nemocný člověk prožívá, a jak funguje jeho vnímání. Porozumí konkrétním technikám uzdravovacích procesů a jejich nástrojům.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Olomouc - GDPR v praxi úřadu, aneb jak se na problematiku dívá právník a IT specialista
16.1.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tematicky velmi aktuální kurz na olomouckou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 16. 1. 2017, s lektory Mgr. Jiřím Jarmou a Mgr. Lenkou Feberovou.

 

V rámci penza informací k danému tématu zazní tato problematika z úhlu pohledu dvou odborníků. Právníka úřadu na straně jedné, ale také specialisty na procesy IT na straně druhé. Oba lektoři jsou pracovníci, kteří se již dlouhou dobu pohybují v prostředí veřejné správy. Kurz bude tedy zaměřen zejména na toto prostředí.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde.

 

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 15. 12. 2017)

Brno - Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018
16.1.2018

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavý akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 16.1. 2018, lektor JUDr. Jan Horecký, PhD..

Cílem kurzu je seznámit účastníky s povinnostmi zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, změn a ukončení pracovních poměrů. Určování pracovní doby. Čerpání dovolené. Náhrady mzdy, ve vazbě na překážky v práci. Řešení problematiky pracovních úrazů. Dále se přítomní seznámí s dalšími právními předpisy, které se úzce váží do Zákoníku práce a to především Zákonem o zaměstnanosti – zásadní novelizace od 29.7.2017, Zákonem o pracovně-lékařské službě – velká novela od 1.11. 2017 a v neposlední řadě také se Zákonem o inspekci práce. Informace budou podány formou podrobného výkladu, při kterém budou mít přítomní účastníci k dispozici velmi podrobný pracovní materiál.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 4.1. 2018)

Akreditace MŠMT
20.12.2017

Naše společnost je nově akreditována u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Zveřejněno dne 20.12.2017

Plzeň_Zjišťování názoru dítěte_zeptejte se s magistrou Moravcovovu dítěte na jeho názor
14.12.2017

Účastník tohoto vzdělávacího programu získá základní znalosti z oblasti zjišťování názoru dítěte, avšak je si vědom role sociálního pracovníka. Dokáže zodpovědět otázky typu: „Je dítě schopno vyjádřit svůj názor?“ a „Je vhodné jej brát v potaz?“

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Brno - Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně
7.12.2017

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 7.12. 2017

Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně, lektor Ing. Martin Vlček.

Cílem vzdělávání je, aby se účastníci spolehlivě orientovali v problematice porušení rozpočtové kázně u dotací poskytovaných z veřejných rozpočtů. Účastníci si prohloubí své znalosti o legislativním zakotvení poskytování a ochrany peněžních prostředků z dotačních titulů veřejné správy, v oblasti aktuálních změn v rozpočtových pravidlech, o tvorbě a náležitostech smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotace, o postupech při odhalování porušení rozpočtové kázně, v oblasti odvodů za porušení rozpočtové kázně. V programu je vyčleněn prostor pro upozornění na nejčastější chyby při poskytování dotací a odhalování porušení rozpočtové kázně ve vazbě na ukládání odvodů za toto porušení.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 23.11. 2017)

 

Ing. Mgr. Jan Strakoš přednáší problematiku přestupků na pobočce v Praze
29.11.2017

V termínu 19. 12. 2017 je pro Vás na středočeské pobočce v Praze vypsán seminář  „Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“. Lektorsky jej zajistí Ing. Jan Strakoš.

Využijte této jedinečné příležitosti a přihlaste se ZDE na seminář. 

 

Zakázky v rámci ESF (Operační program Zaměstnanost)
22.11.2017

Aktuálně naše společnost realizuje široce koncipované vzdělávání v rámci veřejných zakázek Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem plnění pro Statutární město Kladno a Město Rožnov pod Radhoštěm je zajištění akreditovaného odborného vzdělávání pracovníků především v oblasti legislativní. Podrobnější informace o jednotlivých zakázkách naleznete v záložce "PROJEKTY A ZAKÁZKY". 

Zveřejněno dne: 22.11.2017

 

GDPR v Plzni, Ing. JAREMA vede kurz "Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě"
21.11.2017

Absolvent tohoto vzdělávacího programu se umí pohybovat ve složité problematice informací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Nemalá část obsahu školení je věnována oblasti osobních údajů s novým nařízením od května 2018.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Workshop pro starosty v Brně
16.11.2017

Poslední volná místa na Workshopu pro strosty, který se uskuteční 16.11. 2017 na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s..

Přijďte diskutovat o tématech, která Vás zajímají a tíží. Ostatní kolegové již možná znají řešení!

setkáním Vás provede JUDr. Miroslav Kubánek (zkušený právník Odboru kanceláře starosty a tajemníka Města Pelhřimov a odborný lektor VCVS ČR, o. p. s.)

hostem je kpt. JUDr. Vladan Hakl s příspěvkem na téma – Trestní řízenípopis přípravného řízení, trestné činy v činnosti úřadu (odbor hospodářské kriminality, služba kriminální policie a vyšetřování, krajské ředitelství JMK)

 

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 10.11.2017)

Nově akreditovaný kurz v Brně - ADHD - výchovné působení
9.11.2017

Rádi bychom Vás pozvali na nově akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 9.11. 2017 – ADHD – výchovné působení,  přednáší PhDr. Lenka Průšová, PhD. a Mgr. Tomáš Řezníček.

Účastníci se seznámí s definicí a diagnostikou ADHD, ADD. Dále se seznámí s projevy ADHD, ADD v sociální oblasti. Účastníci dále pochopí důvody poruch chování, které mohou v důsledku ADHD nebo ADD vznikat. Budou seznámení s výchovnou problematikou těchto dětí v rodině a ve škole. Na konkrétních případech z praxe budou demonstrovány konkrétní informace o dané problematice tak, aby účastníci pochopili rozdíl mezi ADHD, ADD a nevhodnou výchovou dítěte, která může být signalizována shodnými projevy. Závěrem budou účastníci informování o možnostech spolupráce rodičů, školy a OSPOD.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

(zveřejněno 26.10.2017)

JUDr. Věra NOVOTNÁ vede kurz - Zvláštní soudní řízení v Plzni
27.10.2017

Absolvent tohoto vzdělávacího programu umí popsat vztah nového zákona o zvláštních řízeních soudních, OZ, OSŘ a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zná řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka, zná řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody a orientuje se v řízení o povolení uzavřít manželství, řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

Dvoudenní seminář Hodnocení a motivace zaměstnanců, Pardubice 26.-27.10.2017
25.9.2017

Ve dnech 26. – 27. 10. 2017 se v Pardubicích (hotel Staré Časy) uskuteční workshop určený pro personalisty, tajemníky a další vedoucí pracovníky, kteří se zabývají hodnocením zaměstnanců a chtějí posílit své dovednosti v motivování lidí. Akci pořádá oddělení projektů VCVS ČR, lektorem je Mgr. Rostislav Honus, odborník s dlouholetou praxí v rozvoji a koučování lidí v oblasti veřejné správy, detaily kurzu a přiihlášku naleznete zde: http://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=2742

Nové atraktivní téma: „Vyhodnocování souladu s územním plánem po novele stavebního zákona“ velmi aktuálně na naší pobočce v Olomouci - 16. 11. 2017
22.9.2017

Rádi bychom Vás pozvali na kurz, který se nám velmi aktuálně podařilo zařadit také do plánu naší pobočky v Olomouci. Kurz k tématu: „Vyhodnocování souladu s územním plánem po novele stavebního zákona“ budeme realizovat v termínu  16. 11. 2017, v našich školicích prostorách v Olomouci. Kurz se mimo jiné, bude samozřejmě také věnovat aktuální novele zákona (s platností od 1. 1. 2018). Pro realizaci kurzu se nám zcela nově podařilo navázat spolupráci s velmi zkušenou lektorkou, paní Mgr. Veronikou Dolažalovou. Máme poslední volná místa!

Další informace můžete získat a přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Nově akreditované kurzy v Brně
19.9.2017

Neustále se pro Vás snažíme rozšiřovat nabídku akreditovaných kurzů a tak si nenechte ujít některý z našich NOVĚ AKREDITOVANÝCH KURZŮ, které jsme pro Vás zařadily do podzimního plánu na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s.

akreditace u MV ČR:

akreditace u MPSV ČR:

Těšíme se na Vaši účast.

SRPNOVÉ KURZY V PLZNI
25.8.2017

Rádi bychom vám poděkovali za dosavadní přízeň, a POZOR, záčínáme školit již v srpnu!

25.8. 2017                  Správní trestání na úseku stavebního řádu

29.8. 2017                  Vedení matrik

31.8. 2017                  Specifika práce s romskou rodinou

Přejeme krásné a ničím nerušené léto s dovolenou podle přání a blízkými...

Těšíme se na setkání...

SRPNOVÉ KURZY V BRNĚ
22.8.2017

Za brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. bychom vám rádi popřáli hezké léto. Ale pozor, začínáme školit již v srpnu!

Na srpen jsme pro vás připravili 5 velice zajímavých kurzů:

22. 8.                     Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti                      Mgr. Dana Vrabcová

24. 8.                     Kronikářská praxe II.                                                                       Mgr. Tomáš Hromádka

25. 8.                     Sanace rodiny (vstupní seminář)                                                 Mgr. Klára Moravcová

29. 8.                     Střet zájmů                                                                                       JUDr. Miroslav Kubánek

31. 8.                     Náhradní výchova                                                                           JUDr. Věra Novotná

Přihlásit na tyto kurzy se můžete již nyní.

Těšíme se na Vás.

Kurz: „Pohřebnictví“ velmi aktuálně na naší pobočce v Olomouci! - 24. 8. 2017
4.8.2017

Rádi bychom Vás pozvali na kurz, který se nám velmi aktuálně podařilo zařadit také do plánu naší pobočky v Olomouci. Kurz k tématu: „Pohřebnictví“ budeme realizovat v termínu  24. 8. 2017, v našich školicích prostorách v Olomouci. Kurz se také mimo jiné bude věnovat aktuální novele zákona (s platností od 1. 9. 2017). Máme poslední volná místa!

Další informace můžete získat a přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

PODZIMNÍ KURZY v projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"
18.7.2017

V sekci "projektové kurzy" (přístupná po přihlášení) byl zveřejněn aktuální plán aktivit na podzim  r. 2017 v rámci projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_023/0001044.

Na období od září 2017 do prosince 2017 bylo dosud naplánováno 17 akreditovaných vzdělávacích programů a 1 odborný workshop (celkem 23 školicích dní). 

I nadále bude pokračovat vzdělávání v dlouhodobém programu "Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou" (8 školicích dní).

 

Aktuální informace k projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"
26.6.2017

Od září 2016 do června  2017 bylo   v rámci projektu „Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044  zrealizováno celkem 80 akreditovaných vzdělávacích programů a 6 odborných dvoudenních workshopů, kromě toho probíhají supervize ve 3 městech.

Do aktivit  projektu je aktuálně zapojeno 424  sociálních pracovníků - zaměstnanců ÚSC.

 

 

 

POBOČKA BRNO V ČERVNU NABÍZÍ - 20.6. Sociální pohřby a 30.6. Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy
20.6.2017

Před začátkem léta bychom Vás velice rádi pozvali na 2 zajímavé kurzy, které se budou konat na naší brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s.

20. 6. 2017 jsme zařadili kurz – „Sociální pohřby podle nového občanského zákoníku a nový postup při úmrtí“. Přednáší  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je váženým  odborníkem v oblasti pohřebnictví. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.

Vzdělávací program je určen pracovníkům ÚSC vykonávajícím správní činnosti na úseku pohřebnictví, provozovatelům a správcům pohřebišť. Cílem je vyložit účastníkům problematiku povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, uplatňování příslušné legislativy, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších otázek s využitím praktických zkušeností, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu v této oblasti.

Přihlásit se můžete zde.

30. 6. 2017 jsme zařadili akreditovaný kurz – „Bezpečnost informací a informační systémy veřejné správy“. Přednáší Mgr. Jiří Jarema  - Vedoucí oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné, působí v Komisi informatiky Svazu měst a obcí ČR.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v souvislosti s provozováním informačních systémů veřejné správy. Během školení získají účastníci informace o legislativním rámci a požadavcích na informační a kybernetickou bezpečnost. Získají informace o možnostech, jak provést analýzu bezpečnostních rizik úřadu a zároveň získají základní informace o bezpečnostních rizicích.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

19.06.2017 V PLZNI - ETIKETA PRO ÚŘEDNÍKY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY_Začínáme 9:30
19.6.2017

Velice rád bych Vás pozval na ČERTSVĚ akreditovaný kurz na pořádaný plzeňskou pobočkou VCVS ČR, o.p.s. v termínu 19.6. 2017 - Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky, přednáší PhDr. Michaela Černá.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pravidly etikety, vysvětlit rozdíl mezi etiketou a bontonem a na řadu přijdou i techniky omezování přešlapů.

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se na setkání s Vámi!!!

 

15. 6. 2017 v Praze - Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
15.6.2017

Existence jiného způsobu doručování i odesílání dokumentů prostřednictvím tzv. datových schránek je nová pouze z hlediska formy, nikoli obsahu. Datové schránky však vnesly do organizace spisové služby několik zásadních problémů obecně spjatých s tzv.elektronizací veřejné správy.

První z nich je problém technický a druhý právní. První je o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity takovýchto dokumentů.

Náš seminář vás provede základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

Veškeré výše uvedené změny týkající se datových schránek, které nastanou v souvislosti se změnovým zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, budou realizovány v souladu s přechodným ustanovením Čl. IX zákona č. 192/2016 Sb. do šesti měsíců od účinnosti zákona, tzn. nejpozději k 1. 7. 2017. Avizované změny v zákoně č. 300/2008 Sb.  budou primárně zahájeny ohlášením orgánů veřejné moci v registru práv a povinností, které provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (bez potřeby součinnosti zřizovatelů škol a školských zařízení).

 

Na seminář se můžete přihlásit ZDE.

 

Těším se na viděnou.

Veronika Grusová, pobočka Střední Čechy

30. 5. 2017

Realizace projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci" úspěšně pokračuje
30.5.2017

Projekt „Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci“, registrační čísloCZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001044 má za sebou již 10 měsíců realizace.

V období od ledna do května 2017 bylo zrealizováno celkem 42 akreditovaných vzdělávacích programů, 3 odborné dvoudenní vorkshopy a byl zahájen dlouhodobý dvacetidenní vzdělávací program "Využití prvků rodinné terapie v sociální práci s rodinou". Celkem bylo v tomto období zrealizováno 59 školicích dní.

Do konce června je naplánováno dalších 6 akreditovaných kurzů a 2 odborné workshopy.

Plánované workshopy:

15. - 16. 6. 2017 v Pardubicích k tématu "Dluhové poradenství"

22. - 23. 6. 2017 v Olomouci k tématu "Vedení motivačních rozhovorů"

 

 

 

POPRVÉ V BRNĚ - ČESKÝ JAZYK PRO ÚŘEDNÍKY
26.5.2017

Poprvé jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 8.6. 2017 zařadili NOVÝ akreditovaný kurz - "ČESKÝ JAZYK PRO ÚŘEDNÍKY". Přednáší Mgr. Petra Koktavá.

Špičkový úředník užívá vždy vytříbenou češtinu…zdokonalte si svůj nejdůležitější pracovní nástroj na našem kurzu

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak správně zvládat český jazyk při komunikaci s klienty úřadu.

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve svém mateřském jazyce, chtějí znát novinky v pravopise, chtějí zlepšit své dovednosti práce s psaným textem při psaní dopisů, mailů a vyvarovat se technických chyb „jazyka úředníků“.

Na našem interaktivním kurzu si můžete ověřit svoje znalosti českého jazyka pomocí řady praktických cvičení.

 

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Úvod do MEDIACE - poprvé v PLZNI
16.5.2017

Velice rád bych Vás pozval na akreditovaný kurz na plzeňskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 25.5. a 8.6. 2017 - Úvod do mediace, přednáší Mgr. Elena Mešková.

Cílem školení je seznámit účastníky semináře se základními technikami mediace. Účastníci budou mít příležitost vyzkoušet si vybrané dovednosti mediátora (např. dle zpětné vazby posluchačů: vyjednávání, moderování, facilitace).

Přihlášky na kurz přijímám zde

Těším se an setkání s Vámi!!!

AKREDITOVANÝ KURZ V BRNĚ - STAVEBNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ ZMĚNY A PRAXE
10.5.2017

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz na brněnskou pobočku VCVS ČR, o.p.s. v termínu 2. 6. 2017 - Stavební právo - aktuální změny a praxe, přednáší Mgr. Robin Mlynář.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Poprvé v Plzni_Problematika alkoholu v dopravě!
4.5.2017

Lektor zabruslí na velice tenký led problematiky přestupku či trestného činu při řízení, dále do metod detekce návykových látek, již 23.5.2017

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky dopravních odborů s problematikou detekce alkoholu u řidičů při řízení vozidel na pozemních komunikacích. Pracovníci odborů dopravy mají s určením toho, do jaké míry byla schopnost řízení ovlivněna alkoholem obtížnou pozici. Zda je ovlivnění alkoholem pouze přestupek v dopravě nebo zda je naplněna skutková podstata trestného činu je obtížné rozhodnout. Také znalosti praxe od okamžiku kontrolu řidiče, přes testování řidiče, zacházení se vzorky a důkazním materiálem stejně jako chápání obsahu a významu znaleckých posudků je v případě alkoholu třeba důkladně proškolit. Nedílnou součástí je i podrobnější seznámení se s právní úpravou a rozhodovací praxí vyšších soudu, až už ve správním nebo trestním soudnictví) v dané problematice. Školení tedy napomůže úředníkům odborů dopravy řešícím tyto přestupky ke zkvalitnění výkonu správních činností.

Úspěšný kurz- Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka opět v Brně!
2.5.2017

Pro velký zájem jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 25.5. 2017 opět zařadili úspěšný akreditovaný kurz - Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka, přednáší Ing. Bc. Ivana Kotrčová.

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel, s jeho vazbou na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále budou seznámeni podrobně s agendou obec, stavební úřad a volební okrsky v informačním systémuh územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn, řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. To vše v rámci platné legislativy. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen provádět zápisy a v informačním systému územní identifikace. Měl by porozumět souvislostem mezi těmito registry.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Manipulace s Mgr. Máchovou v Praze - další termím
2.5.2017

Na základě Vašeho zvýšeného zájmu o téma „Manipulace - jak jí konstruktivně čelit“  s Mgr. Věrou Máchovou vypisujeme další termín, a sice úterý 29. 8. 2017. Přihlásit se můžete ZDE.

Na obsazený termín 16. května prosím přihlášky již nezasílejte.  

 

Dočasné omezení dostupnosti školicích prostor naší pobočky v Olomouci
2.5.2017

Rádi bychom naše klienty a účastníky kurzů upozornili na dočasné zhoršení dostupnosti školicích prostor na naší pobočce v Olomouci. Vzhledem k dlouhodobě plánované rekonstrukci Třídy 1. Máje, která začala na začátku dubna, je vzhledem k výluce tramvajového provozu v centru, možné se do našich prostor dostat od hlavního vlakového nádraží pouze výlukovým autobusem označeným X. Výstup na zastávce: "U Dómu" a dále cca 500 metrů do ulice Mariánská (směrem do centra města).

Podrobnější popis cesty k nám naleznete na našich webových stránkách, konkrétně v odkazu zde.

Podrobné informace k dopravě během rekonstrukce naleznete také na stránkách Dopravního podniku města Olomouce a. s., konkrétně v odkazu zde.

Jen pro úplnost uvádíme, že rekonstrukce a s ní plánovaná výluka tramvajového provozu v centu města, je plánovaná do listopadu letošního roku.

Odborné akreditované kurzy pro pracovníky ÚP ČR
31.3.2017

V březnu odstartoval první ze seminářů na zakázku pro Úřad práce České republiky. Sociální pracovníci ÚP ČR budou našimi odbornými lektory průběžně proškoleni v tématu "Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách". Semináře, které zajišťuje projektové oddělení naší společnosti, se budou konat po celý rok 2017 v krajských pobočkách ÚP ČR.

Jaro začínáme českým jazykem_Nový kurz
17.3.2017

Po velmi úspěšných realizacích na městě Plzni jsme pro vás na plzeňské pobočce připravili Kurz "Český jazyk pro úředníky" také v otevřené podobě. Realizce tohoto nového kurzu proběhne 23.3. 2017 s lektorkou PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc.

 

Opakování úspěšného kurzu k tématu registru smluv opět na našich pobočkách v Ostravě 25. 5. 2017 a Brně 10. 5. 2017
7.3.2017

Rádi bychom Vás pozvali na opakování úspěšného tématu, které se nám podařilo opět zařadit do plánu našich poboček v Ostravě a v Brně, ještě před prázdninami. Jedná se o kurz „Registr smluv“. Budeme jej realizovat v Ostravě v termínu 25. 5. 2017, ve školicích prostorách společnosti HERTIN s. r. o. a v Brně v termínu 10. 5. 2017, ve školících prostorách brněnské pobočky. Kurz se rychle plní, neváhejte proto s přihlášením.

Další informace a přihlásit se můžete na kurz v Ostravě zde a kurz v Brně zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Školení na zakázku v Havlíčkově Brodě
6.3.2017

Naše společnost realizuje v průběhu roku 2017 řadu akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky Městského úřadu Havlíčkův Brod. Vzdělávací služby jsou poskytovány na základě požadavků a potřeb objednatele přímo v jeho sídle. Pokud máte zájem o podobný typ vzdělávání "na míru", neváhejte kontaktovat některou z našich poboček či oddělení projektů (viz. sekce Kontakty - ústředí, pobočky).  

NOVĚ AKREDITOVANÝ kURZ V BRNĚ - Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách 31.3.2017
6.3.2017

Pro velký zájem jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 31. března 2017 zařadili NOVĚ akreditovaný kurz - "Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách". Přednáší JUDr. Ladislav Trylč.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace z oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a seznámit účastníky vzdělávacího programu s právní regulací této oblasti stanovené v zákoníku práce a v prováděcích nařízení vlády.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

 

Jaro na Středočeské pobočce v Praze se ponese ve znamení problematiky stavebního práva
6.3.2017

V měsíci březnu a dubnu pro Vás máme připraveny 3 semináře zaměření na stavební právo.

 

1. Stavební právo - aktuální změny a praxe, AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017 s Mgr. Robinem Mlynářem, konaný dne 28. 3. 2017

 • Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací potřebných pro řádný výkon správních činností na úseku stavební správy.
 • Více informací a obsah semináře naleznete ZDE.

 

2. Stavební úpravy památek v praxi, AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017 s paní Hanou Hlubučkovou, seminář se koná 4. 4. 2017

 • Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.  Cílem je přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.
 • Jedná se seminář, který navazuje na vzdělávací program Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi,AK/VE-337/2016,AK/PV-638/2016.
 • Více informací a obsah semináře naleznete ZDE.

 

3. Postupy stavebních úřadů ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu,  AK/VE-50/2017 AK/PV-79/2017 a Mgr. Františkem Málkem, kurz proběhne 27. 4. 2017

 • Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům současný stav judikatury Nejvyššího správního soudu, která se váže k postupům stavebních úřadů, a dále je zasvětit do současných trendů a vývojových směrů, kterými se judikatura od roku 2006 ubírá. Důraz bude kladen především na judikaturu nejnovější a pak nejvíce významnou.
 • Mgr. František Málek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.
 • Více informací a obsah semináře naleznete ZDE

NOVĚ AKREDITOVANÝ KURZ V BRNĚ - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi 2.3.2017
31.1.2017

Pro velký zájem jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. v termínu 2. března 2017 zařadili NOVĚ akreditovaný kurz -" Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi", přednáší Hana Talli Hlubučková.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí s pověřeným úřadem, které jsou majitelé kulturních památek. Vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na  zákon 183/2006 - Stavební zákon, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník , zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy  v praxi, přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

Kurz: „Registr smluv“ konečně na naší pobočce v Ostravě! - 7. 2. 2017
31.1.2017

Rádi bychom Vás pozvali na kurz, který se nám po dlouhé době podařilo zařadit také do plánu naší pobočky v Ostravě. Kurz k tématu: „Registru smluv“ budeme realizovat v termínu 7. 2. 2017, ve školicích prostorách společnosti HERTIN s. r. o. Máme poslední volná místa!

Další informace můžete získat a přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Nové telefonní číslo v Plzni
10.1.2017

Vážené účastnice a účastníci,

oznamui Vám, že od 10. ledna 2017 má pobočka Plzeň nové telefonní číslo:

+420 371 103 831,

kde jsem pro Vás k zastižení a vyřešení Vašich otázek

Těším se na pokračování naší spolupráce a na viděnou v roce 2017.

Martin Dezort

Nové sídlo pobočky Plzeň
23.12.2016

Vážené účastnice a účastníci,

od ledna 2017 Vás přivítám v nové kanceláři pobočky Plzeň, kterou jsem pro Vás zřídil v administrativní budově E-Cetrum, Guldenerova 17, Plzeň.

V průběhu kurzu pro Vás budu přítomný a budu blíže k vyřešení Vašich dotazů.

Těším se na pokračování naší spolupráce a na viděnou v roce 2017.

Martin Dezort

Kurz: „Vidimace a legalizace“ opět na naší pobočce v Olomouci! - 10. 1. 2017
20.12.2016

Rádi bychom Vás pozvali na kurz, který se nám po dlouhé době podařilo zařadit také do plánu naší pobočky v Olomouci. Zařazení tématu se nám podařilo zejména proto, že jsme s úspěchem navázali na spolupráci s výbornou lektorkou, paní Mgr. Idou Kárnou, kterou již zná řada účastníků našich kurzů. Kurz k tématu: „Vidimace a legalizace“ tedy budeme realizovat v termínu 10. 1. 2017 v naší učebně v Olomouci.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Plán aktivit pro r. 2017 v rámci projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"
20.12.2016

V sekci "projektové kurzy" (přístupná po přihlášení) byl zveřejněn aktuální plán aktivit na r. 2017 v rámci projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_023/0001044.

Na období od ledna 2017 do května 2017 je dosud naplánováno 30 kurzů a 2 odborné workshopy.

 

Dosavadní průběh projektu:

V roce 2016 (od září do prosince) bylo realizováno celkově 31 kurzů a 1 odborný workshop; do aktivit se zapojilo více než 200 socálních pracovníků - zaměstnanců ÚSC.

 

Tímto bychom všem rádi poděkovali za spolupráci v roce 2016. Přejeme krásné Vánoce plné pohody a hodně úspěchů v r. 2017.

 

Mgr. Michaela Kotěšovská

Regionální projektová manažerka

 

Kurzy s lektorkou PhDr. Kateřinou Fořtovou v roce 2017 v Brně
16.12.2016

Nový rok 2017 v brněnské pobočce VCVS ČR zahájíme kurzem s naší milou lektorkou PhDr. Kateřinou Fořtovou "Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou" a to v termínu 6. ledna 2017, informace ke kurzu naleznete zde.

Věříme, že vás zaujmou i její další kurzy, které budeme do nabídky zařazovat průběžně po celý příští rok:

 • kurz "Zjišťování názoru dítěte" v termínu 28. února 2017, informace ke kurzu naleznete zde
 • kurz "Speciální techniky komunikace s dítětem" v termínu 28. března 2017, informace ke kurzu naleznete zde.

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na některém z dalších kurzů na viděnou.

Kurz PRAKTICKÉ PROCVIČENÍ DPH a ZMĚN V DPH (NOVINKY V ROCE 2017) v brněnské poobočce VCVS ČR
16.12.2016

Víte, co všechno musíte zkontrolovat, než odešlete poslední daňové přiznání k DPH za rok 2016? Nezapomněli jste na některé povinnosti plátce DPH za poslední zdaňovací období?

Přijďte 12. ledna 2017 do brněnské pobočky VCVS ČR na kurz "Praktické procvičení DPH a změn v DPH (novinky v roce 2017)" s Mgr. Jolanou Slabou.

Podrobné informace ke kurzu naleznete zde.

Těšíme se na Vás!

Parkování při účasti na kurzech středočeské pobočky v pražském Karlíně
1.12.2016

Vážení návštěvníci,

ráda bych Vás informovala o skutečnosti, že od října 2016 jsou v některých částech Prahy 8 zavedeny zóny placeného stání.

Do této zóny spadá také Vítkova ulice, ve které sídlí středočeská pobočka VCVS ČR. Při účasti na našich kurzech Vám doporučuji využít placené parkování v hodnotě 20 Kč/hodinu přímo ve Vítkově ulici. Prakticky je to nejjednodušší a cenově nejvýhodnější varianta parkování. Platbu můžete uskutečnit v pakovacím automatu, který je umístěn přímo v ulici.

Pro parkování jinde v okolí se nezapomeňte řídit dodatkovými tabulkami pod označením zóny placeného stání.

Těším se na viděnou.

Veronika Grusová

 

Akreditovaný KURZ - JAK USPOŘÁDAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI v Plzni 29.11.2016
29.11.2016

Pro velký zájem na ostatních pobočkách jsme se rozhodli o zařazení kurzu: „Jak uspořádat případovou konferenci - praxe v oblasti SPOD“ i do plánu pobočky Plzeň!  Konkrétní termín byl s lektorkou dohodnut na 29. listopadu.

Bližší informace a přihlášení ZDE

Těšíme na Vaši účast!

Akreditovaný KURZ - ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - ÚVOD DO NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY v Plzni 6.12.2016
28.11.2016

Pro velký zájem na ostatních pobočkách a po zněmě zákona o sociálních službách jsme pro vás připravili inovovaný obsah kurzu: „Zákon o sociálních službách - Úvod do nové právní úpravy“ i do plánu pobočky Plzeň!  Konkrétní termín byl s lektorkou dohodnut na 6. prosince.

Bližší informace a přihlášení ZDE

Těšíme na Vaši účast!

Zahájení realizace projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci"
27.10.2016

 

V srpnu 2016 jsme zahájili realizaci projektu "Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_023/0001044.

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje a efektivního výkonu sociální práce ve správním obvodu obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) a obcí s pověřeným úřadem (OPÚ). Prioritou projektu je vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců veřejné správy, zejména sociálních pracovníků odborů sociálních věcí městských úřadů a magistrátů, kteří se věnují přímé sociální práci s jednotlivci či s rodinami s dětmi.
 
Projekt se zaměřuje na rozvoj profesních odborných kompetencí sociálních pracovníků prostřednictvím jejich vzdělávání s cílem využít jejich nově získaných a posílených znalostí a dovedností ve prospěch rozvoje sociální práce v regionu, zejména přímé práce s klienty.
 
Další neméně důležitou prioritou projektu je vytvoření specifických odborných platforem, kde bude docházet k výměně informací, zkušeností a dobrých praxí, což ve výsledku přinese efektivnější výkon sociální práce s klienty.
 
Aktivity projektu:
 1. Vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech
 2. Vytvoření odborných platforem pro výměnu informací, sdílení a šíření zkušeností a příkladů dobré praxe
 3. Supervize
 4. Závěrečná konference
 
Dosavadní průběh projektu:
V září a říjnu 2016 bylo zrealizováno celkem 14 akreditovaných vzdělávacích programů a do konce roku jich je naplánováno dalších 21, s realizací celkem ve 14 městech.
 
V současné době jsou plánována také první dvoudenní odborná setkání z nichž první se uskuteční ve dne dnech 10. - 11. 11. 2016 v Olomouci k tématu Veřejné opatrovnictví.
 
 
 
 

 

NOVĚ AKREDITOVANÝ KURZ VĚNOVANÝ NOVELE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA V Olomouci: „Přestupkové řízení - aktuality a praxe“ - 6. 12. 2016
26.10.2016

Pro velký zájem na ostatních pobočkách jsme se rozhodli o zařazení kurzu: „Přestupkové řízení - aktuality a praxe“ i do plánu Olomoucké pobočky!  Konkrétní termín byl s lektorkou dohodnut na 6. prosince. Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Kurz OPATROVNICTVÍ - TEORIE VERSUS PRAXE VE VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ v BRNĚ
26.10.2016

V listopadovém termínu 15.11.2016 jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. NOVĚ zařadili akreditovaný kurz "OPATROVNICTVÍ - TEORIE VERSUS PRAXE VE VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ". Přednáší Mgr. Veronika Čtvrlíková.

Cílem semináře je seznámit posluchače s tím, jaká je role veřejného opatrovníka, který byl do této funkce jmenován soudem. Jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník školení najde odpovědi na otázky: např. "jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací." Bude seznámen s otázkou zasahování do života opatrovance versus ponechání autonomie osoby s omezenou svéprávností.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

 

Kurz SPECIFIKA SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V GERONTOLOGII v BRNĚ
26.10.2016

V prosinci 8.12.2016 jsme pro Vás NOVĚ na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. zařadili akreditovaný kurz "SPECIFIKA SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V GERONTOLOGII". Přednáší PhDr. Helena KALÁBOVÁ.

Cílem kurzu je ujasnit si zásady profesionální komunikace se seniory, připravit se na specifické bariéry, které se v komunikaci mohou vyskytnout, dozvědět se základní informace o tom, jak pečovat o lidi s depresí a se syndromem demence, získat inspiraci, jak mluvit se seniory na téma smrt a umírání, seznámit se s přístupem společnosti k seniorům.

Přihlásit na kurz se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v ČR v právu a praxi
7.10.2016

Připravili jsem pro Vás nový kurz s akcentem oblasti SPOD.

Cílem kurzu je předat informace významných změnách v této oblasti, získá odborné informace o vybraných částech právních a mezinárodních dokumentů, které se týkají sociálně právní ochrany dětízíská, zejména informace o tom, jaké změny přinesly novelizace zákona o SPOD a předpisů souvisejících v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

POZVÁNKA    ZDE

Na setkání s Vámi se těší Martin Dezort

Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
23.9.2016

Máme pro Vás nový kurz zaměřený na problematiku státní památkové péče.

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče  a úředníkům obcí spověřeným územním úřadem , které jsou majitelé kulturních památek,   vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památové péči na  zákon 183/2006 - Stavební zákon, zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník , zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy  v praxi, přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Obsah kurz a další informace naleznete ZDE . 

 

Těším se na viděnou,

Veronika Grusová, pobočka Střední Čechy

Kurz ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH v Brně
23.9.2016

V říjnovém termínu 11.10.2016 jsme pro Vás na brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. zařadili kurz na téma "Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách". Přednáší JUDr. Ladislav Trylč. Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Kurz MOZKOVÝ JOGGING v Brně
21.9.2016

V termínu 7. října 2016 jsme pro Vás v brněnské pobočce VCVS ČR, o.p.s. připravili kurz "MOZKOVÝ JOGGING".

Máte pocit, že si Váš mozek někdy bere dovolenou? Přijďte si pod lektorským vedením PhDr. Zuzany Pavlíkové, certifikované trenérky paměti a lektorky měkkých dovedností, rozcvičit mozek a potrénovat paměť.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Akreditovali jsem pro Vás navazující kurz na hojně navštěvované téma "Základy komunikace s klientem závislým na návykových látkách"
15.8.2016

Od září 2016 pro Vás máme připravené dva navazující semináře s akreditací MPSV ČR.

V reakci na vysoký zájem o témata Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou (proškoleno 445 účastníků) a Komunikace s klientem závislým na návykových látkách (255 proškolených účastníků) jsme pro Vás připravili navazující vzdělávací programy.

Jedná se o tyto kurzy:

Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním, akreditace č. 2016/0712-PC/SP/VP/PP

Kurz navazuje na šestihodinový kurz Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou, číslo akreditace 2015/1123-PC/SP/VP/PP, kde účastníci získali základní přehled o rozdělení, projevech duševních onemocnění a přístupu k nim. V tomto návazném kurzu budou účastníci blíže seznámeni s prožíváním duševně nemocných, s uzdravujícími procesy, technikami a nástroji. Kurz se také bude podrobněji věnovat resocializaci a reintegraci duševně nemocných do společnosti v dnešní době. V průběhu celého kurzu budou k edukaci významně užívány kazuistiky a příběhy duševně nemocných.

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti, akreditace č. 2016/0708-PC/SP/VP/PP

Tento seminář navazuje na šestihodinový kurz Komunikace s klientem závislým na návykových látkách číslo akreditace 2013/1266-PC/SP/VP/PP, ve kterém účastníci získali základní znalosti o návykových látkách a přístupu k závislým klientům. Tento navazující vzdělávací program rozšiřuje dovednosti také  o přístup ke klientům s problematikou gamblingu a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. Účastníci kurzu budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a  resocializací závislých. Edukace bude významně probíhat také prostřednictvím kazuistik a jednotlivých příběhů závislých klientů z praxe.

 

Již nyní se můžete přihlásit na říjnový termín kurzu Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti na středočeské pobočce. Lektorem kurzu je MUDr. Tereza Formánková, kterou můžete jako lektorku znát z výše uvedených kurzů.

 

Těším se na viděnou,

Veronika Grusová

 

Pro velký zájem znovu vypisujeme téma Registr smluv s JUDr. Simeonou Zikmundovou v Praze, dne 23. září 2016
8.8.2016

Lektorka, JUDr. Simeona Zikmundová, se ve výkladu zaměřuje na představení fungování a obsluhy registru smluv z pohledu povinného subjektu. Dozvíte se nezbytně nutné informace o způsobu zadávání smluv a jejich doprovodných dokumentů do informačního systému registru smluv. Budou Vám představeny výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona, následky uveřejnění, zrušení smlouvy či její opravy. V neposlední řadě pohovoří o interních směrnicích a personálních aspektech ve vazbě na registr smluv.

Seminář se zaměřuje na výklad zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vchází v účinnost 1. července 2016. Především na jeho uplatnění v praxi tzv. povinných subjektů, kterými jsou:

 • Česká republika (ministerstva a jiné správní úřady, soudy a státní zastupitelství, Úřad vlády České republiky, Akademii věd České republiky, Grantovou agenturu České republiky a jiná zařízení.)
 • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • Státní příspěvková organizace
 • Státní fond
 • Veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Regionální rada regionu soudržnosti
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • Ústav založený státem nebo územním samosprávným cel
 • Obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním
 • samosprávným celkem
 • Státní podnik nebo národní podnik
 • Zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas
 • Česká televize
 • Právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Konkrétní obsah semináře a přihlášku na kurz naleznete ZDE .

Těšíme se na setkání v dalším termínu školení, 23. září 2016.

Nové kurzy: Registr smluv a Registr přestupků
28.7.2016

VCVS ČR reaguje na aktuální témata:

1)  Registr smluv

     Lektorka: JUDr. Simeona Zikmundová

     Datum a místo konání: Praha 25. 8. 2016

2)  Registr přestupků – informační systém evidence přestupků

     Lektorka: Mgr. Bc. Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů

     Kurz je v akreditačním procesu u MV ČR. Data a místa konání:

 • Olomouc 8. 9. 2016
 • Ostrava 9. 9. 2016
 • Plzeň 16. 9. 2016
 • Praha 22. 9. 2016
 • Brno 4. 10. 2016

Volná pracovní pozice - Regionální manažer / koordinátor pobočky Plzeň
13.7.2016

Na naší pobočku v Plzni hledáme zaměstnance na hlavní pracovní poměr (termín nástupu od 15. srpna 2016). Bližší informace naleznete v přiloženém souboru ke stažení. Zájemci mohou zaslat svůj strukturovaný životopis a motivační dopis do 29. července 2016 na adresu: pondelickova@vcvscr.cz

Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v období 1. – 12. srpna 2016

Soubor ke stažení: stáhnout

Kurz Úřední deska v Brně v srpnu 2016
21.6.2016

Na závěr léta jsme pro Vás na brněské pobočce zařadili nový kurz na téma "Úřední deska". Přednáší JUDr. Miroslav Kubánek. Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vás!

Poslední volná místa na semináři Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
21.6.2016

Nabízíme poslední volná místa u atraktivního semináře, který byl již několikrát beznadějně obsazen - jedná se o Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče s oblíbeným lektorem Mgr. Davidem Teichmanem. Seminář má akreditaci MPSV ČR - rozsah 8 výukových hodin.

Seminář se koná 30.6.2016 od 8,30 - 15,10 hod. 

Neváhejte a přihlaste se: ZDE

NOVĚ AKREDITOVANÉ KURZY V BRNĚ: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor a Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby IPOD
20.6.2016

Již na konec léta jsme pro vás zařadili nově akreditované kurzy u MPSV:

 • 26. srpna 2016: PRÁCE S DĚTMI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU, VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - JAK PŘEKONAT VZDOR (úvodní seminář), kurz lektoruje Mgr. Klára Moravcová. Přihlásit se můžete zde.
 • 2. září 2016: ÚVOD DO ZÁKLADNÍCH POSTUPŮ KVALITNÍ ANALÝZY A TVORBY INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU OCHRANY DÍTĚTE (IPOD). Kurz lektorují: Lenka Šimková, sociální pracovnice s více jak 20 letou praxí v sociálních službách, a Mgr. Petra Šrámková, v sociální oblasti působí od roku 1997, řadu let pracuje v oblasti plánování, rozvoje a systému sociálních služeb. Přihlásit se můžete zde.

 

Těšíme se na Vás!

Základní informace k zákonu č. 340/2015 Sb., „Registr smluv“, jehož ustanovení vchází v účinnost již 1. července 2016.
10.6.2016

 

Seminář se zaměřuje na výklad zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vchází v účinnost 1. července 2016. Především na jeho uplatnění v praxi tzv. povinných subjektů, kterými jsou:

 • Česká republika (ministerstva a jiné správní úřady, soudy a státní zastupitelství, Úřad vlády České republiky, Akademii věd České republiky, Grantovou agenturu České republiky a jiná zařízení.)
 • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • Státní příspěvková organizace
 • Státní fond
 • Veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Regionální rada regionu soudržnosti
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • Ústav založený státem nebo územním samosprávným cel
 • Obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním
 • samosprávným celkem
 • Státní podnik nebo národní podnik
 • Zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas
 • Česká televize
 • Právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Lektorka, JUDr. Simeona Zikmundová, se ve výkladu zaměřuje na představení fungování a obsluhy registru smluv z pohledu povinného subjektu. Dozvíte se nezbytně nutné informace o způsobu zadávání smluv a jejich doprovodných dokumentů do informačního systému registru smluv. Budou Vám představeny výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona, následky uveřejnění, zrušení smlouvy či její opravy. V neposlední řadě pohovoří o interních směrnicích a personálních aspektech ve vazbě na registr smluv.

Konkrétní obsah semináře a přihlášku na kurz naleznete ZDE.

Těšíme se na setkání v den školení, 25. června 2016.

 

 

"Případové konference", kurz akreditovaný u MPSV pořádaný 22.9.2016 v PLZNI
8.6.2016

Nabízíme Vám akreditovaný kurz s potřebným tématem.  Dne 22.9.2016 v PLZNI proběhne kurz Případové konference; AK MPSV, lektor Bc.Vrabcová

    POZVÁNKA   ZDE

Novinky v akreditovaných vzdělávacích programech
3.6.2016

Naše organizace získala akreditaci MPSV ČR k následujícím vzdělávacím programům:

 1. Dítě jako pachatel dítě jako svědek 
 2. Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy – jak překonat vzdor (úvodní seminář) 
 3. Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a individuálního plánu ochrany dítěte 

NOVĚ AKREDITOVANÝ KURZ V Olomouci: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář) - 14. 6. 2016
29.4.2016

Pro velký zájem na ostatních pobočkách jsme se rozhodli o zařazení kurzu: „Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)“ i do plánu Olomoucké pobočky!  Konkrétní termín byl s lektorkou dohodnut na 14. června. Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Ukončení realizace zakázky "Zajištění procesu zpracování transformačních plánů pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji"
28.4.2016

V úterý 26. 4. 2016 jsme závěrečnou konferencí, která se konala v Pardubicích v Domě kultury Dukla, ukončili realizaci zakázky "Zajištění procesu zpracování transformačních plánů  pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji".

Zakázka byla realizována v rámci projektu Pardubického kraje "Transformace o ohrožené děti a mládež".

Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webu: www.krajprorodinu.cz

 

Pro personalisty: VŠE O ASSESSMENT CENTRE ... aneb JAK MINIMALIZOVAT RIZIKO SELHÁNÍ? (v Pardubicích 3. - 4. 5. 2016)
18.4.2016

Vše o Assessment Centre pro personalisty a vedoucí zaměstnance aneb Jak minimalizovat riziko selhání?                              

 

Jak správně vybírat zaměstnance a minimalizovat riziko selhání?

Během dvoudenního workshopu se krok za krokem naučíte připravit výběrové řízení na principech Assessment Centre.

Klíčová slova: analýza pracovního místa, určení klíčových kompetencí, modelové situace, týmové kompetence, diagnostika, behaviorální interview, sociální sítě, organizace, vyhodnocení.

Naučíte se pracovat se základy diagnostické techniky MBTI a dalších testů.

Lektor: Mgr. Rostislav Honus

Bližší informace, pozvánka a přihláška: zde

Nové termíny s oblíbeným lektorem, Mgr. Davidem Teichmanem v Praze
31.3.2016

Na základě velmi pozitivních ohlasů na lektora, Mgr. Davida Teichmana a výstupů ze zpětných vazeb klientů, jsme pro Vás připravili další školení s tímto erudovaným lektorem.

1. Attechment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy

Seminář se uskuteční 14. dubna 2016 v prostorech středočeské pobočky v Praze, na adrese Vítkova 10, Praha 8 Karlín, v čase 9:00 – 14:10 hodin.

2. Psychologicné aspekty adopce a pěstounské péče

Seminář se uskuteční 30. června 2016 v prostorech středočeské pobočky v Praze, na adrese Vítkova 10, Praha 8 Karlín, v čase 8:30 – 15:10 hodin. Toto téma, jehož realizace je plánovaná i v termínu 10. března 2016 (Hotel Adeba, Pernerova 16, Praha 8 Karlín), je beznadějně naplněn již od poloviny února. Vřele Vám doporučuji zaslat přihlášku na červnový termín tohoto kurzu co nejdříve.

Dále si dovoluji Vás upozornit, že zmíněný semináře, Psychologisné aspekty adopce a pěstounské péče, má časovou dotaci 8x45 minut.  Berte tedy prosím na vědomí, že dle pravidel MPSV ČR je nezbytně nutné seminář absolvovat v plném rozsahu abychom Vám mohli vydat osvědčení o absolvování akreditovaného programu

 

Účastníky oblíbený kurz: "Komunikace s mladistvým klientem" i na pobočce v Olomouci
29.3.2016

Pro velký zájem na ostatních pobočkách jsme se rozhodli o zařazení kurzu: „Komunikace s mladistvým klientem“ i do plánu Olomoucké pobočky na následující měsíc!  Konkrétní termín byl s lektorkou dohodnut na 29. dubna. Těšíme se na Vaši účast!

Kurzy s lektorkou PhDr. Kateřinou Fořtovou v Brně
11.3.2016

V brněnské pobočce VCVS ČR i v následujících měsících naleznete kurzy s naší milou lektorkou PhDr. Kateřinou Fořtovou:

 • kurz "Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou" v termínu 6. května, informace ke kurzu naleznete zde
 • kurz "Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace" v termínu 20. května, informace ke kurzu naleznete zde
 • kurz "Speciální techniky komunikace s dítětem" v termínu 23. června, informace ke kurzu naleznete zde
 • kurz "Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace" v termínu 1. července, informace ke kurzu naleznete zde

Úspěšný březnový kurz "Zjišťování názoru dítěte" budeme opakovat v některém z podzimních termínů.

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na některém z dalších kurzů na viděnou.

 

Opakování kurzu: "Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou" v Ostravě
26.2.2016

Po téměř okamžitém obsazení kurzu s paní doktorkou Fořtovou: "Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou" v Ostravě, jsme se rozhodli pro jeho opakované vypsání ještě v tomto půlroce. Konkrétní termín je stanoven na 14. dubna. Ale i tento termín se již velmi rychle plní, proto rozhodně neváhejte s přihlášením. Těšíme se na Vaši účast!

Náhradní termín semináře Zjišťování názoru dítěte v Praze
22.1.2016

Vážení klienti,

 

seminář Zjišťování názoru dítěte, který byl měl být realizován nde 15. 12. 2015 a byl z důvodu onemocnění lektorky, PhDr. Kateřiny Fořtové zrušen, se uskuteční v náhradním termínu 22. ledna 2016.

 

Těším se na viděnou,

Veronika Grusová

Pozvání na kurz v Olomouci: "Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny"
18.12.2015

Rád bych pozval všechny zájemce na kurz, který Vám pomůže se zorientovat ve vlastních emocích a díky tomu lépe vycházet s klienty a kolegy. Kurz je zaměřený na detekci a zpracování vlastních pozitivních ale i negativních emocí a to zejména na profesionální úrovni. Jedná se o velmi úspěšný kurz s pozitivní zpětnou vazbou od absolventů, zejména na lektorské obsazení kurzu. Tentokráte jsme kurz vypsali na pobočce v Olomouci, 19. 1. 2016.

Těšíme se na Vaši účast.

Žádosti o akreditace vzdělávacích programů byly schváleny akreditační komisí MPSV bez výhrad
17.12.2015

Získali jsme akreditace k následujícím seminářům:

 • Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou   2015/1123-PC/SP/VP/PP – 6 hod.
 • Techniky komunikace s dětmi - úvod do problematiky  2015/1124-PC/SP – 6 hod.
 • Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky 2015/1122-PC/SP – 6 hod.

Již 7.1. 2016 se můžete přijít podívat na MUDr. Terezu Formánkovou a téma Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou.

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka - kurz v Ostravě
23.10.2015

Pro veliký zájem ze strany účastníků jsme se rozhodli ještě jednou letos vypsat akreditované manažerské školení: "Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka". Kurz jsme naplánovali na 10. 12. 2015, v Hotelu Maria v Ostravě. Těšíme se na Vaši účast.

Nově akreditované semináře
16.10.2015

Získali jsme akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro vzdělávací program s názvem Formy porozvodového uspořádání péče o děti.

Ministerstvo vnitra ČR udělilo akreditaci zbrusu novému tématu Trestněprávní odpovědnost pracovníků ve veřejné správě - tento nově akreditovaný vzdělávací program můžete absolvovat již 26.11.2015 v pobočce Střední Čechy - přihlásit se na tento seminář je možné zde. Těšíme se na Vás.

Dvoudenní kurz pro sociální pracovníky: Úvod do mediace v termínu 24. 11. 2015 a 3. 12. 2015 v Praze
23.9.2015

Vážení klienti,

připravili jsme pro Vás na přelom listopadu a prosince 2015 dvoudenní seminář Úvod do mediace, který je pro Vás poprvé k dispozci v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Časová dotace je dostatečně dlouhá na to, aby Vám lektorka vysvětlila principy mediace, vhodnost využití mediace a základní mediační techniky. V závěru semináře se dostanete i k modelovým situacím, na kterých si budete moci vyzkoušet získané dovednosti. 

K úspěšnému absolvování semináře je nutné účastnit se obou školících dnů. 

Obsah a více informací o semináři najdete ZDE.

 

Těším se na viděnou.

 

Veronika Grusová,

pobočka Střední Čechy

Změna lektorky u kurzu Vedení matrik
11.9.2015

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo ke změně lektorky u semináře na téma Vedení matrik, který se koná 18.9.2015. Téma bude přednášet Ing. Nicol Nováková. Lektorka pracuje na Ministerstvu vnitra ČR na oddělení státního občanství a matrik, kde působí jako referentka všeobecné správy vnitřních věcí státu. Zabývá se zpracováním stanovisek a metodik pro matriční úřady, komplexní kontrolou výkonu přenesené působnosti a tvorbou a aktualizací právních předpisů.

Srpnové kurzy v Praze obsazeny
10.8.2015

Vážení klienti,

semináře Speciální techniky komunikace s dítětemKontakt dítěte v náhradní rodinné péči a Jak rozeznat dítě se znaky CAN pořádané v srpnu, jsou niž obsazené. 

Pokud máte o semináře stále zájem, nezoufejte, do konce kalendářního roku je budeme opakovat.

Další volné kurzy najdete v sekci nabídka kurzů a školení.

 

Změna bankovního účtu společnosti VCVS ČR (s platností od 1.2.2015)
20.1.2015

Od 1.2.2015 dochází ke změně bankovního účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Nové číslo účtu je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.). Od tohoto termínu si Vás tak dovolujeme požádat o aktualizaci údajů ve vašich systémech a zasílání plateb na nový účet.

Série akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky SPOD
8.10.2014

Již řadu měsíců spolupracujeme s našimi lektory na přípravě vzdělávacích programů určených zejména pro pracovníky SPOD. Nově jsme získali rozhodnutí o udělení akreditace k následujícím vzdělávacím programům:
 • Speciální techniky komunikace s dítětem
 • Specifika práce s romskou rodinou
 • Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
 • Jak identifikovat obě't domácího násilí
 • Násilí v rodinách a co s ním
 • Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím
 • Náhradní rodinná péče z pohledu rodinných terapeutů
 • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
 • Náhradní rodinná péče a identita dítěte
 • Komunikace s mladistvým klientem
 • Standardizace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • Ochrana osobních údajů na úseku sociálně právní ochrany dětí

Říjen - měsíc věnující se legislativě v dopravě
1.10.2014

 Vážení klienti Našeho vzdělávacího centra,

rozhodli jsme v říjnu zaměřit na problematiku spojenou s legislativou na úseku dopravy. Jak se můžete přesvědčit v naší nabídce pobočky Střední Čechy, připravili jsme pro Vás několik seminářů s kvalitními lektory z míst nejpovolanějších, tedy z Ministerstva dopravy České Republiky. Akreditace jednotlivých seminářů u Ministerstva vnitra České republiky je samozřejmostí. 
Věřím, že si z nabídky kurů vyberete ten, který bude Vašim požadavkům odpovídat nejlépe.


Těším se na viděnou,

Veronika Grusová,
pobočka Střední ČechyNabídka úspěšného kurzu Smluvní vztahy versus NOZ v Ostravě
1.4.2014

Pro velký úspěch jsme se rozhodli pro opětovnou realizaci akreditovaného kurzu: "Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC" v Ostravě. Jedná se o termín 15. 4. 2014, na kurzu jsou aktuálně ještě volná místa.

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli další termín kurzu Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně s Ing. Martinem Vlčkem.
1.4.2014

 Vážení klienti,

jsme rádi, že naše nabídka vyhovuje Vašim vzdělávacím potřebám. Snažíme se Vám vyjít ve všech směrech vstříc a i z tohoto důvodu pro Vás vypisujeme další termín semináře s Ing. Vlčkem na téma Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně. Seminář se uskuteční v úterý, 16. 9. 2014 v Praze. Přihlášku na seminář můžete vyplnit ZDE

Těším se na setkání.

Další termín semináře Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti v Praze!
24.2.2014

Dne 11. 2. 2014 jsme poprvé školili s paní doktorkou Ludmilou Mrkvicovou seminář s názvem Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti.
Vzhledem k tomu, že seminář byl obsazen během několika málo dní, máme pro Vás k dispozici další termín konání kurzu, a sice úterý 29. 4. 2014.
Doporučuji Vám poslat přihlášku co nejdříve, abyste měli účast na semináři garantovanou.


Jako ochutnávku Vám nabízím hodnocení účasníků ze dne 11. 2. 2014.

Hodnocení lektora: 1.02

Slovní hodnocení lektora:

 1. Moc pěkný a zajímavý výklad a projev.
 2.  Výborný projev lektorky, přínosné, zajímavé.
 3. Po dlouhé době velmi přínosný a praktický seminář, děkuji.
 4. Nové informace podané velice zábavnou formou.
 5. Přínos informací z praxe, využití kazuistik při vysvětlování teorie, žádné připomínky k případnému zlepšení nemám.
 6. Příklady z praxe, školení mělo spád, oceňuji možnost dotazů přímo z praxe, pro mou praxi měl tento kurz obrovský přínos, žádné teorie, ale samá praxe - úžasné školení!
 7. Hezký projev, srozumitelné, poutavé, velmi přínosné pro praxi.
 8. Výborný projev, hodně příkladů, pochopení naší práce, okamžitá reakce na dotazy.
 9. Bez připomínek k osobě lektora, pozitivně hodnotím příklady z praxe lektorem uváděné a vzájemnou interakci s kurzisty
Obsah semináře a přihlášku naleznete ZDE.

Nabídka vzdělávacích programů pro OSPODy pro projekty z Výzvy C2
24.2.2014

V současné době má VCVS ČR, o.p.s., v nabídce celkem 28 různých vzdělávacích programů pro pracovníky OSPODů, akreditovaných u MPSV, popř. MV ČR, které lze využít pro vzdělávání v rámci projektů z Výzvy C2 „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“.
Soubor ke stažení: stáhnout

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli další termín kurzu Změny zákona o sociálních službách k 1. 1. 2014 s Mgr. Kolářovou.
20.11.2013

Vážení klienti,

jsme rádi, že naše nabídka vyhovuje Vašim vzdělávacím potřebám. Snažíme se Vám vyjít ve všech směrech vstříc a i z tohoto důvodu pro Vás vypisujeme další termín semináře s Mgr. Kolářovou na téma Změny zákona o sociálních službách k 1. 1. 2014. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 19. 12. 2013 v Praze. Přihlášku na seminář můžete vyplnit ZDE

Těším se na setkání v krásném, předvánočním čase.Veronika Grusová,
Koordinátorka pobočky Střední Čechy

Přesun semináře Uplatnění zákona o DPH ve veřejné správě v termínu 22. 11. 2013 z Plzně na pobočku Střední Čechy.
11.11.2013

Vážení účastníci semináře Uplatnění zákona o DPH ve veřejné správě, z organizačních důvodů jsme museli přesunout seminář konaný dne 22. 11. 2013 z Plzně do Prahy.
Těšíme se na Váši účast.

S pozdravem,
Veronika Grusová,
koordinátorka pobočky Střední Čechy

Pro velký zájem opakujeme seminář Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
22.10.2013

Vážení klienti,

jsme rádi, že jste projevili tak nečekaně vysoký zájem o seminář Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka. Abychom uspokojili potřeby i těch, kteří se přihlásili po uzavírce původního termínu, máme pro Vás další termín, a sice čtvrtek, 14. listopadu 2013.

Přihlásit se můžete přímo ZDE

Těším se na osobní setkání.

S pozdravem, Veronika Grusová

Využijte poslední možnosti čerpat dotaci ze struktuálních fondů EU pro oblast odpadového hospodářství ve vaší obci či městě. Náš kurz Vám pomůže s vypracováním úspěšné žádosti.
10.10.2013

Ve spolupráci s panem Adamem Michálkem, jsme pro Vás připravili seminář, zaměřený na tvorbu úspěšné žádosti o dotaci.
Během semináře si každý účastník zpracuje vlastní žádost o dotaci a dostane také užitečné formuláře a nástroje, které jsou nápomocné při přípravě vlastních projektů.
Cílem vzdělávacího kurzu je naplánovat projekt a zpracovat žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU. Kurz bude veden prakticky dle typického příkladu k dané výzvě z Operačního programu Životní prostředí, je určen starostům, tajemníkům a zástupcům odborů městských a obecních úřadů, ale také odborné veřejnosti.

Přihlásit se můžete ZDE

Těšíme se na setkání s Vámi.

Veronika Grusová,
koordinátorka pobočky Střední Čechy
 

Vypisujeme nové termíny na obsazená témata zabývající se problematiku SPOD na pobočce Střední Čechy
8.10.2013

Na základě Vašeho vysokého zájmu o seminář Tvorba a realizace dohod o výkonu pěstounské péče, jsme pro Vás vypsali další termín tohoto školení. K účasti na zmíněném semináři můžete využít další termín 31. 10. 2013.

Další seminář, který u Vás vyvolal neobvyklý zájem, je kurz s názvem Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Termín 7. 11. 2013 je obsazen, doporučuji využít další termín 10. 12. 2013.

Oba kurzy pro Vás připravil a bude přednášet PhDr. Miloslav Macela.

S pozdravem,
Veronika Grusová,
koordinátorka pobočky Střední Čechy

Aktuální čísla!
11.6.2013

 K dnešnímu dni má VCVS ČR, o.p.s. akreditováno 110 vzdělávacích programů u Ministerstva vnitra ČR a 69 vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. A další žádosti čekají na vyřízení: můžete se těšit kupříkladu na Případové konference nově akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

Z důvodu hrozby povodní v hlavním městě rušíme kurzy dne 4.6.2013 v Praze
4.6.2013

Vážení klienti,

z důvodu zvýšehé hladiny řek a následných komplikací v dopravě rušíme semináře Místní poplatky v praxi obcí a Památková péče a nový stavební zákon.
O nových termínech seminářů Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Registrace do NEWSLETTERU
29.5.2013

Buďte v obraze a nechejte si zasílat 1 x měsíčně pravidelný přehled plánovaných kurzů na Váš e-mail. Na našich webových stránkách se již můžete do newsletteru registrovat.

Pozor!!! Změna času zahájení semináře dne 5. 4. 2013
19.3.2013

Vážení účastníci semináře Pohřebnictví,
 
vzhledem k naléhavé záležitosti v diáři pana doktora Kotrlého musíme dne 5. 4. 2013 zahájení semináře přesunout na 8:00 hodin. Předpokládaný konec semináře je ve 13:00 hodin.

Děkuji za pochopení.

Veronika Grusová,
pobočka Střední Čehy

Kurzy k novému občanskému zákoníku
7.3.2013

Na olomoucké pobočce naší společnosti chystáme školení k novému občanskému zákoníku. Jedná se o následující témata: "Nový občanský zákoník – jeho principy, systematika a klíčové novinky" a "Smluvní vztahy územních samospráv – základy úpravy smluv dle NOZ".

První z témat plánujeme v měsíci květnu, druhé z  nich potom v měsíci červnu. Kurzy budou standardně odškoleny každý z nich jak v Olomouci, tak v Ostravě, před letními prázdninami také ve Zlíně.

Informace o jejich konání budou dostupné na našich obvyklých kontaktech. Těšíme se na Vaši účast.

Definitivní obsah kurzu "Opatrovnictví ve vztahu k novému OZ"
4.1.2013

V těchto dnech se nám podařilo definitivně uspořádat podobu obsahu a náplně kurzu: "Způsobilost, opatrovnictví a nový občanský zákoník". Kurz je koncipovaný tak, aby byl co nejvíce naplněn informacemi přesně zacílenými na skupinu pracovníků ve veřejné správě. Lektoři ze spolupracující organizace, která společně s námi školení pořádá (LLP Vision) působí v právní praxi. Základem kurzu tedy samozřejmě bude nejaktuálnější právní rámec, především však bude seminář zaměřen na praktickou orientaci v tomto tématu.

Tento seminář je možné na Severní Moravě absolvovat ve dvou termínech, konkrétně 11. 2. 2013 (v Ostravě) a 12. 2. 2013 (v Olomouci). Bližší informace, včetně možnosti se elektronicky na kurz přihlásit naleznete na našich webových stránkách v sekci: "kurzy".

Semináře pořádané ve spolupráci s LLP
3.1.2013

Vážení přátelé,
do roku 2013 Vám z celého srdce přejeme pevné zdraví a mnoho profesních i osobních úspěchů.
Tento rok pro Vás budeme nově pořádat semináře společně se sociálním podnikem Ligy lidských práv (LLP Vision s.r.o.). Na středočeské pobočce se můžete prvního společného seminář účastnit již
7. února 2013. Tématem kurzu bude v současné době hojně diskutovaná problematika Právní odpovědnosti při poskytování sociálních služeb. 

Školení k novému Občanskému zákoníku
12.12.2012

Připravujeme školení k novému Občanskému zákoníku pro naše partnery ve veřejné správě, ale i v sociálních službách. Například na pobočce v Olomouci, Ostravě a Zlíně plánujeme témata:
 • "Způsobilost, opatrovnictví a nový občanský zákoník" (únor 2013)
 • „Starý a nový občanský zákoník – definice klíčových principů a rozdílů (včetně přechodných ustanovení)“ (duben 2013)
 • „Smluvní vztahy územních samospráv – základy úpravy soukromoprávních závazků ve světle nového občanského zákoníku“ (květen 2013)
Sledujte naše webové stránky, kurzy vypisujeme s dostatečným předstihem.

Vysoký zájem o seminář "Jak tvořit obecní zpravodaj"
4.12.2012

Vážení klienti,
jsme rádi, že jsme u Vás vzbudili zájem o seminář zaměřený na tvorbu obecních zpravodajů. Váš zájem je tak veliký, že máme již téměř plně obsazené dva termíny, 10. prosince 2012 - OBSAZENO a 15. ledna 2013 - máme volných posledních 5 míst. Vzhledem k tomu, že zájem o toto téma trvá, vypisujeme pro Vás další termín na 29. ledna 2013. S přihlášením na seminář neváhejte, kapacita je omezena maximálním počtem 15 účastníků.

Těšíme se na Vás v pobočce Střední Čechy.

Nově akreditovaný program
15.11.2012

 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. získalo akreditaci MPSV ČR pro vzdělávací program Případové konference. Máte-li zájem o školení zaměřené na toto téma, neváhejte nás kontaktovat.

Akreditované vzdělávací programy
16.10.2012

Víte, že Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s., má v současné době akreditováno 94 vzdělávacích programů u MV ČR, 80 u MPSV?

Spustili jsme nový web
15.10.2012

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s., spustilo nový web, který, jak věříme, bude lépe splňovat
aktuální potřeby našich klientů, bude přehlednější a uživatelsky přátelštější.

Parkování při účasti na kurzech středočeské pobočky v pražském Karlíně
30.11.-0001

Vážení návštěvníci,

ráda bych Vás informovala o skutečnosti, že od října 2016 jsou v některých částech Prahy 8 zavedeny zóny placeného stání.

Do této zóny spadá také Vítkova ulice, ve které sídlí středočeská pobočka VCVS ČR. Při účasti na našich kurzech Vám doporučuji využít placené parkování v hodnotě 20 Kč/hodinu přímo ve Vítkově ulici. Prakticky je to nejjednodušší a cenově nejvýhodnější varianta parkování. Platbu můžete uskutečnit v pakovacím automatu, který je umístěn přímo v ulici.

Pro parkování jinde v okolí se nezapomeňte řídit dodatkovými tabulkami pod označením zóny placeného stání.

Těším se na viděnou.

Veronika Grusová

 

30.11.-0001

Střední Čechy - Místní poplatky - aktuálně
30.11.-0001

Rádi bychom Vás pozvali dne 7. ledna 2020 do Prahy na akreditovaný kurz Ministerstva vnitra "Místní poplatky - aktuálně", který lektoruje velký odborník na danou problematiku pan Vlastimil Veselý.

Cílem kurzu je prohloubit orientaci v problematice místních poplatků, vymáhání pohledávek z místních poplatků a exekuce s tím související, včetně aktuálních novinek.

 

Přihlásit na kurz se můžete zde - https://www.vcvscr.cz/homepage/detail-kurzu?id=4466

 

Těšíme se na Vás.

 

(zveřejněno 11. 12. 2019)

 

30.11.-0001

Soubor ke stažení: stáhnout

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).