registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Variabilní symbol: 1521035
Datum konání: 25.1.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
  • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
  • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
  • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-131/2021 AK/VE-81/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace související s aplikací správního řádu v podmínkách zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Posluchači by po absolvování kurzu měli mít přehled jednak o oblastech, v nichž je třeba vést správní řízení, ale zejména o postupech, které je nutné dodržet počínaje zahájením řízení až po formulování konkrétního rozhodnutí a uplatnění opravných prostředků.

 

Program:

1. Správní řád

Jednotlivé dále uvedené bloky vzdělávacího programu nejsou odděleny „neprostupnou zdí“, naopak platí, že se řada obdobných rozhodovacích či obecně správních procesů prolíná různými úrovněmi vzdělávání. V takových případech je vhodné na podobnosti i rozdíly posluchače upozornit a uvést danou problematiku v potřebném kontextu. Proto je dále uvedené členění zejména indikací, na jaké okruhy se přednášející v průběhu kurzu zaměří. Vzhledem k nemožnosti důsledně probrat každý jeden typ rozhodnutí, považujeme za potřebné položit důraz na vhodně zvolené případové studie, kde se posluchači seznámí na praktických příkladech s fungováním správního řízení v praxi. V podkladech ke kurzu dostanou posluchači kromě prezentace také tabulku sumarizující jednotlivé rozhodovací procesy na úrovni školského zákona, včetně potřebných doplňujících informací. Bude-li to potřebné s ohledem na termín konání kurzu, budou zmíněna rovněž aktuální pravidla související s pandemií covid-19.

Účastníci budou seznámeni s pojmem subsidiarity správního řádu a povinností použít základní zásady správního řízení i tam, kde školský zákon aplikaci správního řádu vylučuje (srov. § 183 odst. 1 ŠkolZ), zvláštní pozornost bude věnována relaci § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 ŠkolZ ke správnímu řízení, možnosti tzv. méně formálního postupu a povinnosti aplikovat správní řád bez ohledu na typ zřizovatele školy nebo školského zařízení. Komentována budou pravidla doručování včetně souvisejících zvláštností (srov. 183 odst. 2 ŠkolZ), problematika zastupování zákonným zástupcem a řešení kolize jejich vůlí v konkrétní věci týkající se nezletilého dítěte nebo žáka, navrácení lhůty, odlišnosti řízení zahajovaných na návrh a z moci úřední, formální a materiální náležitosti rozhodnutí a pravidla pro uplatnění a vyřízení odvolání, autoremeduru nevyjímaje. 

2. Předškolní vzdělávání

Výklad bude zaměřen na povinnost předškolního vzdělávání a tzv. spádové školy, pravidla zápisu dítěte a nediskriminačního přístupu při rozhodování (ve vazbě na doporučení ombudsmana), možnosti individuálního vzdělávání (oznamovací režim) a jeho ukončení ředitelem školy, důsledky z toho plynoucí a fakultativní rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání (vyjma dětí, u nichž je takové vzdělávání povinné). Opomenuta nezůstane ani možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání v tzv. přípravných třídách základních škol, eventuálně v přípravném stupni základní školy speciální. 

3, Základní vzdělávání

V této části budou posluchači seznámeni s právní regulací přijímání ke studiu a související problematikou spádových škol (návazně na předchozí výklad), instituty odkladu školní docházky a odkladu školní docházky v průběhu prvního pololetí, včetně vzájemných vazeb mezi  ustanoveními  § 37 odst. 1 a 3 ŠkolZ, zmíněna budou pravidla přestupu žáka na jinou základní školu a převedení do jiného vzdělávacího programu (na téže škole i na jinou školu). Posluchači budou rovněž upozornění na rozdíl mezi základním vzděláním a povinnou školní docházkou (její absolvování neznamená automaticky získání základního vzdělání; s tím je spojen institut rozhodování o povolení pokračovat v základním vzdělávání). Kompletně bude rozebrána právní povaha jednotlivých úkonů souvisejících s hodnocením žáka (stanovení náhradního termínu pro hodnocení, nařízení komisionálního přezkoušení, přezkoumání hodnocení v předmětech výchovného zaměření a výstupy z takového přezkoumání, konání opravné zkoušky).

4. Střední vzdělávání

Posluchači budou seznámeni s organizací přijímacího řízení i ukončování středního vzdělávání, a to zejména s ohledem na případy, kdy je na místě vydat správní rozhodnutí (přijetí/nepřijetí ke studiu, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní, resp. závěrečné zkoušky, výstupy z takového přezkoumání a jejich právní povaha). Kromě toho budou komentovány také instituty související s vlastním průběhem studia a hodnocením (změna oboru vzdělávání, změna střední školy, přerušení vzdělávání fakultativní a obligatorní, povolení opakování ročníku, uvolnění z vyučování, zanechání vzdělávání na základě sdělení nebo ze zákona při neomluvené neúčasti, náhradní termín hodnocení, přezkoumání hodnocení, konání opravné zkoušky).

5. Případové studie

Předpokládá se cca 5 případových studií, které by měly napomoci nejen bližšímu probrání řešené hmotněprávní problematiky, ale také osvojení znalosti a aplikace procesních pravidel. Z vhodných témat lze zmínit např. přijímání do spádové MŠ/ZŠ a související problémy (účelové změny trvalého bydliště etc.), povolování individuálního studijního plánu jako podpůrného opatření, odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 a 3 ŠkolZ, vyloučení a podmíněné vyloučení ze školy, nepřijetí ke studiu, vyřizování odvolání, přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky. Tam, kde je to relevantní, bude důraz položen také na právní povahu doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, případně jiných vyjádření majících povahu podkladů pro rozhodování (např. vyjádření lékaře apod.). Případové studie budou voleny tak, aby se jednalo o vhodný mix postupů z moci úřední a na žádost. Nelze vyloučit jejich obměnu v čase s ohledem na dotazy posluchačů a jimi zmiňované aplikační problémy. 

6. Dotazy, diskuze

  • Průběžně během přednášky

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).