registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím

Variabilní symbol: 1522018
Datum konání: 27.9.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ivana Kejřová
 • Od roku 2013 vykonává funkci tajemnice Městského úřadu  Židlochovice. 
 • V letech 2009 - 2011 přednášela trestní právo, kriminalistiku, živnostenské právo u MP Brno. Od roku 2012 - doposud vykonává lektorskou činnost pro MP Brno v oblasti trestního práva.
 • Od roku 2019 vykonává přednáškovou činnost, odborné konzultace, zpracování odborných materiálů k Zákonu č. 106/1999 Sb.,  Poskytování informací ve veřejné zprávě.

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona.

Program:

1. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a národní úrovni.
 • GDPR – působnost a pojmosloví, vztah k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektů údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • - § 8a zákona č. 106/1999 Sb. – výklad, modelové situace.
 • - § 8b zákona č. 106/1999 Sb. – výklad, judikatura k této problematice.
   

3. Postup dle zákona č.l 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace.
 • Vyřizování žádostí o poskytnutí informace – žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti.
 • Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
 • Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
   

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).