registrovat se  


Novinka - Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-22.1.2021

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-22.1.2021
4.1.2021

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a realizací neškolských aktivit vzdělávání dospělých si Vás dovolujeme informovat o omezení v rámci opatření, schválených usnesením vlády č. 1262 ze dne 30. listopadu 2020

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. - a následně s prodlouženou účinností do 23. prosince 2020 do 23:59 hod (na základě navazujících usnesení č. 1290 a 1295): 

II. omezuje
 
1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,..."

Prezenční vzdělávací aktivity naší společnosti tak pokračují v souladu s tímto usnesením, a to při dodržování protivirových hygienických opatření:

v učebnách zajišťujeme prostor tak, aby mezi účastníky mohly být dostatečné rozestupy

výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány a pravidelně větrány

k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice

balená voda a balené občerstvení, jednorázové kelímky a míchátka

Těšíme se na účast Vaši i Vašich zaměstnanců na našich otevřených kurzech na všech pobočkách. Nadále pokračujeme rovněž s realizací naplánovaných on-line kurzů. Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky.

 

Výše uvedená usnesení byla zrušena a nahrazeno usnesením č. 1332 a 1376 s prodlouženou účinností (navazujícím usnesením č. 12/2021).

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.:

I. zakazuje

2. dále:

d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,

Činnost naší společnosti je tak od 18.12.2020 výrazně omezena. Na základě těchto platných opatřeních, a s ohledem na zdraví nás všech, plánované prezenční vzdělávací akce přesouváme na pozdější termíny. Naši pracovníci Vás budou včas informovat o konkrétních změnách.

Těšíme se na osobní účast Vaši i Vašich zaměstnanců, jakmile to epidemiologická situace a vládní opatření umožní. Nadále pokračujeme s realizací naplánovaných on-line kurzů. 

 

(zveřejněno 1.12.2020, aktualizováno 12.12.2020, aktulizováno 15.12. 2020, 4.1. a 8.1.2021)

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).