registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy

Variabilní symbol: 1022162
Datum konání: 29.11.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

  • PrF MU Brno 9/2011
  • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
  • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámení účastníků s aspekty pracovněprávní odpovědnosti při výkonu veřejné správy, zejména pak územní samosprávy. Vzhledem k tomu, že status úředníka, stejně jako jeho činnost, vychází z atributu profesionality a odpovědnosti při respektování péče řádného hospodáře, měli by být účastníci seznámeni se všemi aspekty, riziky a hrozbami, stejně jako právy a povinnostmi, které plynou ze specifických právních předpisů. Nesprávný úřední postup, stejně jako pracovní úrazy při kontrolní činnosti v terénu nebo majetková škoda utrpěná na pracovišti, ztráta svěřených předmětů, prolomení GDPR neuváženým používáním osobních údajů získaných při správní činnosti apod. mohou vést ke škodě jak na straně úřadu (zaměstnavatele), tak na straně zaměstnance.

Cíl vzdělávacího programu, mimo jiné, spočívá v nastínění prevenční funkce, poznání právních předpisů a získání znalostí o tom, jak negativní situace řešit a jak jim předcházet.

 

Program:

1. Aktuální informace - novelizace, soudní rozhodnutí, výklady kontrolních orgánů

2. Vysvětlení významu odpovědnosti, praktické zdůvodnění, základní charakteristika a zdůraznění povinností všech zaměstnanců i úřadu

3. Ustanovení části 11. zákoníku práce, související právní předpisy, zákon o úřednících ÚSC, apod., povinnosti vedoucích zaměstnanců, důsledky porušení prevenční povinnosti a odpovědnosti obce, personální odpovědnost tajemníka apod.

4. Praktické příklady z praxe, posuzování pracovních úrazů, odpovědnost při nesprávném úředním postupu a dopad na zaměstnance (úředníka) apod.

5. Závěr (shrnutí, odpovědi na dotazy předložené posluchači, diskuse a výměna zkušeností z aplikační praxe).


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).