registrovat se  


Projekty - ukončené projekty a zakázky

Název projektuDatum realizacePodrobnosti
Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko – otevřené kurzy

Cílem je poskytnout objednateli kompletní zajištění otevřených akreditovaných kurzů pro zaměstnance obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice. Zakázka je realizována v rámci projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850.

11.10.2019 - 15.3.2021 Podrobnosti
Vzdělávací kurzy pro pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Pelhřimov

Realilzace akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na sociální problematiku pro pracovníky MěÚ Pelhřimov.

4.9.2020 - 24.11.2020 Podrobnosti
Vzdělávací kurzy pro pracovníky Městského úřadu Havlíčkův Brod

Realilzace akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na sociální problematiku pro pracovníky MěÚ Havlíčkův Brod.

21.2.2020 - 12.11.2020 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice V. část - Řízení a kontrola hospodaření PO

Zajištění vzdělávacích kurzů včetně studijních materiálů v rámci projektu Otevřené město Černošice", CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044.

20.1.2020 - 16.6.2020 Podrobnosti
Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně“, část D - Právo a legislativa

Předmětem plnění je zajištění komplexního akreditovaného vzdělávání (akreditace MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.) pro zaměstnance zadavatele zařazené do Magistrátu města Plzně.
 

23.6.2020 - 31.5.2020 Podrobnosti
Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.

Předmětem zakázky je zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb, které podpoří zavedení Cochemského principu do praxe rodičovských sporů vedených v soudním regionu Nový Jičín.
 
16.11.2017 - 28.2.2020 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice VI. Granty a dotace města

Zajištění vzdělávacích kurzů včetně studijních materiálů v rámci projektu Otevřené město Černošice", CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044.

20.1.2020 - 12.2.2020 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a zastupitelů města Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a zastupitele Města Bystřice pod Hostýnem v níže uvedených oblastech. 

17.4.2019 - 13.12.2019 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi

Předmětem zakázky je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných MPSV ČR ve 4 okresech Libereckého kraje během realizace projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“

25.9.2017 - 30.6.2019 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna – 1. část – Právo a legislativa

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním úřadu obce s rozšířenou působností Kladno a volených zastupitelů těchto ÚSC v rámci okruhu vzdělávání - Právo a legislativa.

2.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I., VI., VIII.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

18.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

 

22.2.2018 Zjišťování názoru dítěte
29.3.2018 Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím
17.5.2018 Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
20.9.2018 Sociální práce s manipulativním rodičem
7.6.2018 Ochrana osobních údajů na úseku sociálně-právní ochrany dětí
podzim Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
1.2.2018 - 31.10.2018 Podrobnosti
Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci

Projekt umožňuje cílové skupině rozvoj znalostí, dovedností a sdílení dobrých praxí v oblasti přímé práce s klienty prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, aktivního zapojení do platforem k dílčím tématům a supervizní podpory. V rámci projektu bude vytvořen Sborník dobré praxe. 
1.8.2016 - 31.7.2018 Podrobnosti
Zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb

Předmětem plnění je zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb Pardubického kraje.

1.3.2017 - 30.6.2018 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

28.2.2017 Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby IPOD

13.4.2017 Ústavní výchova – nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti

27.4.2017 Základy sociální práce ve sporech rodičů a dětí

11.5.2017 Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)

15.6.2017 Formy porozvodového uspořádání péče o děti

5.10.2017 Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu

1.2.2017 - 31.10.2017 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

25.2. Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti; MUDr. Alexandra Havlicová               

24.3. Správní řízení v praxi SPOD; Mgr. Daniel Hovorka        

28.4. Sociálně právní ochrana dětí a nový občanský zákoník; Mgr. Daniel Hovorka

26.5. Nový občanský zákoník a rodinné právo; Mgr. Daniel Hovorka

15.9. Sociální šetření; Mgr. Ilona Kolářová                              

1.1.2016 - 30.9.2016 Podrobnosti
Zajištění procesu zpracování transformačních plánů pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji

Do procesu vzdělávání byli zapojeni pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje, management zapojených zařízení, pracovníci v přímé práci s dětmi zapojených zařízení, pracovníci Orgánů sociálně - právní ochrany dítěte, pracovníci preventivních a podpůrných služeb, které spolupracují při naplňování sociálně - právní ochrany dítěte v Pardubickém kraji. Vzdělávání proběhlo ve dvou základních oblastech, které se dále tematicky dělily do jednotlivých kurzů. A: Vzdělávání v procesu deinstitucionalizace. B: Přímá práce s dětmi a rodinami v rámci procesu transformace.

V rámci komunikační strategie bylo důležité nastavení interní komunikace (komunikace mezi zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje, externím dodavatelem a především zaměstnanci jednotlivých zapojených zařízení), tak i komunikace vůči odborné i široké veřejnosti. Cílem této strategie bylo seznámit cílové skupiny projektu s procesem deinstitucionalizace a s důvody, proč by ke změně systému péče mělo dojít. Všichni zapojení aktéři mají díky komunikační strategii dostatečné a srozumitelné informace o projektu, procesu transformace, o důvodech k transformaci a o dopadech transformace.

Transformační plány byly zpracovány zaměstnanci jednotlivých zařízení pod vedením interního koordinátora v rámci činnosti transformačních týmů. V každém zapojeném zařízení byl vytvořen jeden transformační tým, který byl složen ze zaměstnanců zařízení, zástupce zřizovatelského odboru a určených zástupců společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Zapojení společnosti do tvorby transformačních plánů proběhlo prostřednictvím externího konzultanta, externího supervizora, pracovníka pro zapojení dětí a mladých lidí do procesu transformace a pracovníka pro podporu vyhodnocení potřeb dětí v zařízeních. 

18.2.2015 - 30.4.2016 Podrobnosti
Zajištění vzdělávání v oblasti řízení organizace

Předmětem plnění zakázky byla realizace čtyř samostatných vzdělávacích programů, zařazených do společného modulu „Oblast řízení organizace“.
 

20.12.2013 - 30.6.2015 Podrobnosti
Zajištění odborných setkání a workshopů v rámci projektu „Podpora péče o ohrožené děti“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00067

V rámci předmětu plnění VCVS ČR zajišťovalo vedení a facilitace workshopů, seminářů a odborných setkání, tedy zejména zajištění lektorské činnosti, zpracování podkladů a výstupů. Výstupem každého odborného setkání a workshopu byla zpráva o jeho realizaci.

9.7.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Zajištění vzdělávacích aktivit klíčové aktivity č. 1 – Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí“

Předmětem realizace zakázky bylo zajištění vzdělávacích aktivit  pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu sociálně právní ochrany dětí.

1.8.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo zajištění a realizace školení pro pracovníky OSPOD Havlíčkův Brod. 

13.10.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Kurzy pro vzdělávání sociálních pracovníků

Předmětem smlouvy byla realizace celkem 6 kurzů pro vzdělávání pracovníků sociálního odboru v Pelhřimově.

15.8.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníků OSPOD

Předmětem zakázky byla realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance městského úřadu Sokolov.

16.5.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Profesní vzdělávání zaměstnanců OSPOD

Předmětem zakázky bylo komplexní zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Chomutova.  

23.4.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Realizace projektových aktivit orgánů sociálně-právní ochrany dětí Ostrava II.

Předmětem veřejné zakázky byla realizace projektových aktivit určených sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Část 1 - Akreditované kurzy
Část 2 – Workshopy
28.7.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníků OSPOD II

Realizace akreditovaného vzdělávacího kurzu pro zaměstnance městského úřadu Sokolov.

20.6.2014 - 30.6.2015 Podrobnosti
Vzdělávací kurzy v oblasti činnosti OSPOD pro MěÚ Tišnov

Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti činnosti OSPOD pro MěÚ Tišnov.  

12.6.2014 - 31.5.2015 Podrobnosti
Zajištění realizace vzdělávacích programů pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Předmětem plnění zakázky byla realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Hodonín.

4.3.2014 - 30.4.2015 Podrobnosti
Vzdělávací služby pro město Nová Paka, První dílčí část: Školení na míru

Předmětem realizace zakázky je zajištění školících aktivit pro zaměstnance městského úřadu obce s rozšířenou působností Nová Paka (Královéhradecký kraj) a některé zastupitele města.

10.4.2013 - 31.10.2014 Podrobnosti
Vzdělávací služby pro město Nová Paka, Druhá dílčí část: Malá odborná individuální školení

Předmětem realizace zakázky je zajištění 45 školících aktivit pro zaměstnance městského úřadu obce s rozšířenou působností Nová Paka (Královéhradecký kraj) a některé zastupitele města.

10.4.2013 - 31.10.2014 Podrobnosti
Vzdělávací aktivity pro pracovníky OSPOD Magistrátu města Olomouce

Předmětem plnění bylo dodání modulu vzdělávání pro pracovníky OSPOD odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

21.5.2014 - 31.8.2014 Podrobnosti
Semináře pro pracovníky OSPOD Městské části Praha 13

Realizace 4 vzdělávacích seminářů s akreditací MPSV ČR pro zaměstnance odd. sociálně právní ochrany dětí.

28.7.2014 - 29.8.2014 Podrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů Města Nový Bydžov a dalších subjektů 2

Předmětem plnění zakázky je zajištění 13 školících aktivit pro zaměstnance a zastupitele Města Nový Bydžov a spolupracující obce.

8.1.2013 - 31.7.2014 Podrobnosti
Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Realizace části E veřejné zakázky – Rozvoj kompetencí lidských zdrojů. Zajištění prezenčního odborného akreditovaného vzdělávání
1.6.2012 - 30.4.2014 Podrobnosti
Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance městského úřadu Sokolov

Předmětem byla realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v rámci klíčových aktivit:

1.1.2012 - 30.11.2013 Podrobnosti
Vzdělávání sociálních pracovníků Vězeňské služby ČR

Realizace akreditovaného kurzu MPSV pro sociální pracovníky Vězeňské služby ČR, konané ve Stráži pod Ralskem.
16.10.2013 - 28.11.2013 Podrobnosti
Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce.
4.9.2013 - 21.11.2013 Podrobnosti
Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance ORP Konice a volené zastupitele obce

Předmětem bylo zajištění 5 školících modulů (A, B, D, F, G), které dohromady obsahovaly 17 kurzů v celkovém rozsahu 19 školících dnů (1 školící den = 6 vyučovacích hodin, 1 vyučovací hodina = 45 min).


1.1.2012 - 30.9.2013 Podrobnosti
Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

Realizován vzdělávací program "Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb". Ve 120 hodinovém programu akreditovaném u MPSV, bylo celkově proškoleno 34 účastníků - pracovníků v sociálních službách působících ve Středočeském kraji. Tento patnáctidenní seminář byl realizován pro 2 skupiny ve 2 bězích.
10.10.2012 - 31.7.2013 Podrobnosti
Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů, aktivita 04 – Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu - analýza, optimalizace, realizace a zpětná vazba procesů

Zpracována analýza procesů v oblasti controllingu a reportingu, návrhy na optimalizaci a funkční systém a 3x komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Dačice. Zakázka zahrnovala komplexní podporu konzultantů a facilitátorů a využití výstupů projektových týmů v rámci workshopů.
29.4.2011 - 30.6.2013 Podrobnosti
Realizace klíčové aktivity č. 4 – Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – analýza, optimalizace, realizace a zpětná vazba

Zpracována analýza procesů v oblasti controllingu a reportingu, návrhy na optimalizaci a funkční systém a 2x komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Nové Město na Moravě. Zakázka zahrnovala komplexní podporu konzultantů a facilitátorů a využití výstupů projektových týmů v rámci workshopů.
20.4.2011 - 30.6.2013 Podrobnosti
Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Žďár nad Sázavou

Zpracovány 4 komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Žďár nad Sázavou.
25.11.2010 - 30.6.2013 Podrobnosti
Zpracování strategie a funkčních strategií úřadu města

 • Analýza činností a služeb, které jsou financovány ze stávajícího obecního rozpočtu vč. financování organizací zřízených městem,
 • Analýza finančních vazeb a toků,
 • Definování klíčových procesů ve vztahu k finanční analýze,
 • Stanovení kvantitativních a kvalitativních indikátorů klíčových procesů, ve vztahu k finančním tokům
 • Porovnání s výstupy ze srovnatelných měst včetně jejich zajištění a souhlasu s jejich užitím
 • Analýza a návrh na opatření na změny,
 • Příprava a implementace strategie úřadu,
 • Příprava a implementace finanční strategie vč. řízení městem zřizovaných organizací
 • Příprava a implementace strategie personální,
 • Proškolení týmu pro finanční strategii v rozsahu 6 školících dnů pro 17 osob
25.6.2012 - 30.6.2013 Podrobnosti
Zabezpečení aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb a činností na MěÚ Šumperk – část 3

Zpracovány 2 komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Šumperk.
31.1.2011 - 30.6.2013 Podrobnosti
Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce.
15.3.2013 - 28.6.2013 Podrobnosti
Vytvoření systému controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – Komplexní analýza benchmarkingových výsledků

Zpracovány 2 komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Vsetín.
25.11.2011 - 31.5.2013 Podrobnosti
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (Zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků)

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťovalo koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů.
Národní centrum bylo provozováno společností 3P Consulting, s. r. o. Prostřednictvím subdodavatelů zajišťovalo také vzdělávací programy, semináře a stáže pro pracovníky zapojených zařízení, vytvářelo analýzy a metodické postupy k transformaci a pořádalo k tomuto tématu odborné konference.
Více o Národním centru: www.trass.cz
1.11.2011 - 31.3.2013 Podrobnosti
Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce -  Zvládání problémových klientů a Řešení problémových situací.
1.9.2012 - 31.12.2012 Podrobnosti
Benchmarkingová databáze sociálních služeb v Pardubickém kraji

 • Po úvodních aktivitách bylo vytvořeno 7 pracovních skupin (PS) složených ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb podobných typů služeb. Jejich členové byli proškoleni v benchmarkingu a podíleli se na aktualizaci metodiky porovnávání jednotlivých typů sociálních služeb, včetně pilotního ověření.
 • Všichni poskytovatelé sociálních služeb byli proškoleni v metodice benchmarkingového porovnávání, dostali instrukce ke vkládání dat do softwarové aplikace a manuál pro práci se softwarovou aplikací.
 • Zájemci z řad poskytovatelů a zástupci Sociálního odboru Pardubického kraje měli možnost proškolit se v práci se softwarovou aplikací a v přípravě analýz.
 • Proběhly sběry dat za r. 2009 a 2010 a 2011 všech poskytovatelů a služeb na území Pardubického kraje.
 • Data byla zpracována a s využitím softwarových nástrojů byly připraveny analýzy za jednotlivé typy služeb na území PaK dle požadavků Zadavatele.
 • Výsledky zakázky byly prezentovány na závěrečném semináři.
1.12.2010 - 31.7.2012 Podrobnosti
Zkvalitnění datových zdrojů a procesu dotačního řízení v Královéhradeckém kraji

 • Na úvod zakázky byla aktualizována metodika a databázová aplikace pro benchmarking sociálních služeb, která byla připravena v rámci projektu SROP „Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“, uskutečněného v letech 2006 – 2008 a v rámci zakázky Benchmarking sociálních služeb: provoz aplikace, tvorba metodik a provedení analýz“, realizované v letech 2009 – 2010.
 • Formou konzultace bylo zajištěno vyškolení nových poskytovatelů soc. služeb v benchmarkingu a metodice BSS.
 • Účastníkům byla předvedena práce s databázovou aplikací včetně možnosti praktického nácviku. 
 • Byly provedeny sběry a zpracování dat za r. 2010 a 2011. Z výsledků sběru dat byly na základě požadavků Zadavatele připraveny analýzy vybraných služeb.
 • Byla uskutečněna celkem 4 školení v přípravě analýz – 2 pro poskytovatele a 2 pro pracovníky obcí III. typu. Byla připravena metodika pro tvorbu analýz pro ORP.
 • Po celou dobu projektu měli poskytovatelé soc. služeb KHK přístup do databázové aplikace a tedy i k výstupům z benchmarkingového porovnávání.
11.2.2011 - 31.7.2012 Podrobnosti
Sestavení zlepšovacího manuálu CAF, Systémový a výkonnostní audit

1. Aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (CAF)
2. Identifikaci a vyhodnocení procesů (zahrnující procesní a výkonnostní audit)
3. Systémový audit v oblasti ekonomiky
4. Vzdělávání cílové skupiny v oblasti modelu CAF
5. Součinnost při zavedení informačního systému podporujícího cíle zakázky
6. Posouzení, zda procesy Zadavatele, které tyto procesy podporují, splňují požadavky dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
7. Komplexní dokumentace ze zakázky zahrnující výstupy pro každou řešenou oblast
• Sebehodnotící zpráva CAF
• Závěrečná zpráva ze systémového a výkonnostní auditu (+ 12 příloh)
• Analýza činností a služeb financovaných z rozpočtu města
• Návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele SW řešení
15.11.2011 - 30.6.2012 Podrobnosti
Vytvoření systému procesního řízení, včetně vzdělávání

Byl sestavován přehled všech činností a služeb úřadu, zmapovány procesy včetně definování klíčových. Analýza klíčových a výrazně neefektivních procesů včetně analýzy rizik a vytvoření katalogu rizik jednotlivých odborů.
Zakázka obsahovala komplexní analýzu benchmarkingových výsledků úřadu v porovnání se srovnatelnými úřady, průzkum spokojenosti vnitřních a vnějších klientů úřadu.
Cílem bylo na základě výsledků analýzy formulovat návrhy  opatření na optimalizaci procesů, které budou po schválení vedením města ověřeny v praxi.
Rovněž bylo realizováno celkem 7 školicích dní formou praktických seminářů (Procesní řízení a týmová spolupráce, Projektové řízení, Řízení podle cílů).
1.10.2010 - 31.5.2012 Podrobnosti
Odborné vzdělávání sociálních pracovníků ÚSC

Tento projekt ESF realizovalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., v období červen 2010 – prosinec 2011, s cílem prostřednictvím vzdělávání sociálních pracovníků obecních a městských úřadů jim umožnit zvýšit jejich kompetence, dovednosti, zkušenosti a změnit jejich postoje, aby mohli zkvalitnit výkon sociální práce a sociálních služeb a tím i podpořit sociální integraci. Vzdělávání se uskutečnilo v 8 vybraných tématech, které vzešly z průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným úřadem a bylo primárně zaměřeno do obcí, které se do tohoto průzkumu aktivně zapojily. Do vzdělávání se zapojily 1 krajský úřad, 6 magistrátů, 16 úřadů ORP a 1 úřad OPU z 9 krajů ČR. Dle vyhodnocených zpětných vazeb byli účastníci kurzů se vzděláváním spokojeni – celkové hodnocení kurzů se pohybovalo v intervalu 1,04 – 1,56; o jejich spokojenosti svědčí i to, že se do vzdělávacích aktivit zapojovali opakovaně. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 41 kurzů a byly podpořeny celkem 383 osoby z cílové skupiny projektu; celkem bylo vystaveno 751 osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
1.6.2010 - 31.12.2011 Podrobnosti
Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Hlavními úkoly bylo zajistit data poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území kraje za roky 2009, 2010; aktualizovat metodiky práce s databází; zajistit softwarový nástroj pro sledování, analýzu a vyhodnocování dat, projednat další možnosti využití databáze a sledování dat.
Všechny tyto cíle byly naplněny.

1.9.2010 - 31.12.2011 Podrobnosti
Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

V rámci této zakázky vyl připraven a akreditován u MPSV 120 hodinový vdlávací program pro vedoucí pracovníky, ve formátu 3 x 5 dní.
1.2.2010 - 31.3.2011 Podrobnosti
Podpora transparentnosti a komunikace v Gruzii

VCVS ČR zmapovala vzdělávací potřeby cílové skupiny a na základě tohoto průzkumu připravila systém vzdělávání a zároveň zajistila školení politiků a političek. Vybraní představitelé místní správy absolvovali studijní cestu do ČR.
1.1.2010 - 31.12.2010 Podrobnosti
Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samospráv

V rámci projektu byly vytvořeny metodiky vzdělávání, proveden výběr expertů – školitelů, realizováno vzdělávání expertů-školitelů včetně pilotního ověření znalostí a dovedností.
1.6.2009 - 30.9.2010 Podrobnosti
Procesní a personální audit na Magistrátu města Pardubic

Cílem auditu bylo posoudit stávající org. strukturu a počet prac. míst vzhledem k úkolům a činnostem, které úřad zabezpečuje, a navrhnout optimalizaci a na základě výsledků procesního a personálního auditu doporučit opatření k odstranění duplicitních činností a navrhnout změnu způsobu práce s cílem zajistit její vyšší efektivitu a vyčíslit úspory. V rámci auditu byla využita analýza benchmarkingových výsledků.
1.9.2009 - 31.12.2009 Podrobnosti
Celoživotní vzdělávání pracovníků v sociálních službách

VCVS ČR zajišťovalo návrh systému akreditace vzdělávacích institucí a vzděl. programů dle zák. 108 / 2007 Sb., proškolení lektorů, proškolení vedoucích a pracovníků soc. služeb v kurzech zaměřených na přípravu vzdělávacích plánů jednotlivců a organizací a pilotní ověření vybraných kurzů. Celkem bylo proškoleno 415 vedoucích a pracovníků sociálních služeb a 15 lektorů; 52 školicích dnů.
1.1.2006 - 31.12.2008 Podrobnosti
Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb

Byl vyškolen celkem 91 inspektor + 28 pracovníků KÚ absolvovalo zkrácenou verzi školení. VCVS ČR zajišťovalo realizaci teoretické i praktické části školení, u 47 poskytovatelů z celé ČR. Celkem 43 školicích dnů teorie a 20 dnů praxe.
1.1.2006 - 31.12.2008 Podrobnosti
Personálně-procesní audit na Městském úřadu Uherský Brod

Cílem bylo prověření stávající organizační struktury, navržení její optimalizace, optimalizace počtu pracovních míst vzhledem k prováděným činnostem včetně seznamu pracovních pozic na jednotlivých úrovních, odstranění duplicitních činností v rámci jednotlivých procesů a navržení optimalizace procesů, jejich zefektivnění a následné vyčíslení úspor, v případě přijetí doporučených opatření.
24.7.2008 - 31.10.2008 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníků sociální sféry

Vzdělávací program, akreditovaný u MPSV byl určený pro pracovníky sociálních odborů MČ a zařízení zřizovaných MČ nebo MHMP a pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací. V rámci 7 paralelně probíhajících kurzech bylo realizováno 171 školících dnů, celkem bylo proškoleno 806 osob.
1.5.2006 - 30.9.2008 Podrobnosti
Vytváření místního Partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Byla vytvořena benchmarkingová metodika pro všech typů 33 sociálních služeb na území kraje s cílem připravit nástroj pro víceleté financování sociálních služeb; zapojeno cca 140 subjektů – poskytovatelů soc. služeb, tj. cca 370 sociálních služeb v kraji.
1.11.2006 - 30.6.2008 Podrobnosti
Zvyšování kvality soc. služeb na území Statutárního města Ostrava (Q Ostrava)

Proškolení akreditovaného manažerského vzdělávání vedoucích a pracovníků sociálních služeb, a sociálních odborů magistrátu a úřadů městských částí SMO. V průběhu projektu bylo akreditováno u MPSV dle zákona 108 / 2007 Sb. celkem 9 různých vzdělávacích programů. Vzdělávání probíhalo v 9 paralelních kurzech pro vedoucí pracovníky, z nichž každý sestával z 8 školicích dnů, a 9 paralelních kurzech pro pracovníky, z nichž každý sestával ze 4 školicích dnů, takže VCVS ČR zajistilo realizaci celkem 108 školicích dnů; cekem bylo vyškoleno 390 osob. Dále byla ověřena benchmarkingová metodika v 5 organizacích poskytovatelů soc. služeb, v celkem 8 pobytových zařízeních na území SMO.
1.4.2006 - 30.4.2008 Podrobnosti
Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech

VCVS ČR, o.p.s. zajišťovala zavádění benchmarkingu ve 20 městech a vzdělávací aktivity v oblasti kvality, jakož i vytvoření publikace Dobré praxe z benchmarkingu.
20.2.2006 - 31.10.2007 Podrobnosti
Benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru Olomouckého kraje

Benchmarking zaměřený na schopnost a úspěšnost všech 13 obcí s rozšířenou působností kraje získávat finanční prostředky z fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Výstupem projektu byla metodika, analýza výsledků, vytvoření sítě pro výměnu informací a popsané dobré praxe.
1.11.2006 - 30.6.2007 Podrobnosti
Kvalita života v krajích – Strategický Benchmarking


1.4.2005 - 31.10.2005 Podrobnosti
Benchmarking nákladů na výkon v oblasti státní správy v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností


1.4.2005 - 31.10.2005 Podrobnosti

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).