registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Variabilní symbol: 0822040
Datum konání: 28.4.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Lektor 2: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2490,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: E CENTRUM - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o systému sociálního zabezpečení cizinců na území ČR.
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR, a to jak v aktuálním znění, tak se zřetelem ke změnám v právní úpravě.  Významná část je věnována nepojistným sociálním dávkám – dávkám SSP a pěstounské péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávkám pro osoby se zdravotním postižením. Nedílnou součástí kurzu je oblast sociálně právní ochrany dětí, která shrnuje problematiku nezletilého dítěte bez doprovodu. Nejčastější problémy, které se vyskytují při problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR a jejich řešení, řešení specifických situací osob v hmotné nouzi, budou přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.
 

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice sociálního zabezpečení cizinců na území ČR. Komu je poskytována sociálně právní ochrana dětí, způsoby zajištění ochrany, okamžitá pomoc, součinnost OSPOD, žádost o udělení mezinárodní ochrany a další agendy související. Seznámí se s nejčastějšími problém a řešením specifických situací osob v hmotné nouzi formou kazuistik a případových studií z praxe lektorek. Účastník získá aktuální informace o chystaných změnách právních předpisů.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorů a účastníků, očekávání.

2. Vymezení základních pojmů

 • dlouhodobý pobyt,
 • trvalý pobyt,
 • dlouhodobé vízum,
 • přechodný pobyt,
 • turistické vízum,
 • pobyt na základy pracovního povolení,
 • nelegální pobyt,
 • uprchlík,
 • azyl,
 • doplňková ochrana,
 • získání českého občanství,
 • sňatek s cizincem,
 • studium cizinců

3. Sociální zabezpečení cizinců v ČR

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením,
 • dávky pěstounské péče,
 • příspěvek na péči,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • důchody,
 • nemocenské dávky,
 • zdravotní pojištění,
 • smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a jinými státy,
 • možnost prominutí podmínky trvalého pobytu,

4. Sociální právní ochrana dětí

 • Komu je poskytována, nezletilý cizinec bez doprovodu, způsoby zajištění ochrany dětí bez doprovodu v nezbytném rozsahu, zajištění okamžité pomoci Policií ČR, součinnost OSPOD, zajištění tlumočnických služeb, problematika ověření věku, umístění nezletilého bez doprovodu do náhradní péče, žádost o udělení mezinárodní ochrany, spolupůsobení neziskových organizací.

5. Kazuistiky a případové studie, závěr

 1. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění sociálního zabezpečení cizinců na území ČR a jejich řešení.
 2. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi.
 3. Kazuistiky a případové studie z bohaté praxe lektorek.
 4. Zodpovězení otázek a odpovědi k probranému tématu.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 0822040 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).