registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přestupkové řízení - aktuality a praxe

Přestupky-správní trestání od 01.07.2017

Variabilní symbol: 0817025
Datum konání: 5.10.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.

Program:

Program semináře:

• Seznámení účastníků s novou úpravou správního trestání

• Rozbor obecných ustanovení zákona

• Základy odpovědnosti za přestupky

- společná ustanovení
- odpovědnost fyzické osoby za přestupek
- odpovědnost právnické osoby za přestupek
- odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
- okolnosti vylučující protiprávnost
- zánik odpovědnosti za přestupek
- správní tresty a jejich ukládání
- ochranná opatření
- zvláštní ustanovení o mladistvých

• Řízení o přestupcích

- příslušnost správních orgánů
- právní styk s cizinou
- doručování
- účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení
- postup před zahájením řízení
- postup v řízení
- rozhodnutí o přestupku
- náklady řízení
- řízení o odvolání
- zvláštní postupy po právním moci rozhodnutí o přestupku

• Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

• Diskuse, závěr semináře.



















 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).