registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální šetření

Variabilní symbol: 1517045
Datum konání: 17.10.2017
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí. Pracuje jako odborná referentka odboru sociálních služeb MPSV, kde se věnuje oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: 2013/0634-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník tohoto vzdělávacího programu:

 • zná účel výkonu sociálního šetření;
 • dokáže vymezit kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi;
 • dokáže vymezit kompetence sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách;
 • získá odbornou způsobilost k výkonu sociálního šetření;
 • zná využití různých metod v rámci sociálního šetření;
 • ví, co je sociální šetření v rámci správního řízení;
 • zná podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření;
 • je seznámen s etickými otázkami spojenými s výkonem sociálního šetření;
 • zná možná rizika výkonu sociálního šetření;
 • umí provést sociální šetření u osob v hmotné nouzi,
 • umí provést sociální šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonů,
 • umí provést sociální šetření u seniorů,
 • dokáže zpracovat písemný záznam ze sociálního šetření ve vztahu k vypracovanému posudku lékařské posudkové komise.
Program:

Úvod, představení lektora, účastníků
Úvod do problematiky: příslušná legislativa

 • Účel výkonu sociálního šetření.
 • Vymezení kompetencí k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 • Vymezení kompetencí sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách.

Sociálního šetření

 • Odborná způsobilost k výkonu sociálního šetření
 • Možné využití různých metod v rámci sociálního šetření.
 • Sociální šetření v rámci správního řízení.
 • Podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření

Výkon sociálního šetření

 • Etické otázky spojené s výkonem sociálního šetření (vstup do přirozeného prostředí klienta, přítomnost dalších osob při sociálním šetření atd.).
 • Možná rizika výkonu sociálního šetření.
 • Výkon sociálního šetření u osob v hmotné nouzi, zjišťování podstatných skutečností.
 • Výkon sociálního šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonů, zjišťování podstatného a vhodné komunikační dovednosti.
 • Výkon sociálního šetření u seniorů, zjištování podstatného a vhodné komunikační přístupy.

Záznam ze sociálního šetření

Komunikace a orientace vůči jiným fyzickým osobám;
nakládání s penězi a cennostmi;
schopnost obstarání osobních záležitostí;
schopnost obstarání potravin a zajištění domácích prací, manipulace s domácími spotřebiči.

Závěr

Dotazy, závěrečná diskuze, písemné hodnocení kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).