registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební úpravy památek v praxi

Variabilní symbol: 1017085
Datum konání: 26.9.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
Akreditace u MV ČR: AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.  Cílem je přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Program:

Úvod do problematiky

  • Památky pro každého, zákon 20/1987Sb o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a problematika stavebních úprav kulturních památek vstříc zdravotně znevýhodněným – základní pojmy, úvod do problematiky.

Možnosti více zdrojového financování obnovy památek v praxi

  • grantové programy, nadační fondy, ostatní zdroje.
  • možnosti kombinace příspěvků, grantové kalendáře,
  • spolupráce více subjektů  - obce a neziskové organizace při financování obnovy kulturního dědictví, veřejné sbírky v praxi

Úskalí obnovy památek - teorie a praxe

  • představy architektů, projektantů, pracovníků památkové péče, státní správy a majitelů při o opravách památek se mnohdy liší
  • čeho se vyvarovat, kde majiteli neustoupit

Praktické příklady obnovy kulturních památek

  • bezbariérové přístupy
  • porovnání přístupů památkové péče v České republice a na Slovensku při obnově kulturních památek

Diskuse, závěrečné shrnutí


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).