registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení v praxi SPOD

Variabilní symbol: 1217059
Datum konání: 15.9.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Daniel Hovorka

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor Právo a v současné době působí jako právník v odboru sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věc, kde se zabývá výkonem kontrolní a metodické činnosti vůči podřízeným orgánům sociálně-právní ochrany dětí a rozhodováním v odvolacím a přezkumném řízení.

Akreditace u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1590,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávání je seznámit účastníky se specifickými postupy při vedení správních řízení v agendě sociálně-právní ochrany dětí.
Účastník tohoto vzdělávacího programu zná základní právní terminologii; na úkony orgánu sociálně právní ochrany dítěte nahlíží pohledem správního řízení; zná postupy při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nařizování ústavní výchovy. Dále je seznámen s praktickými příklady z praxe; ví, jak přezkoumat rozhodnutí v rámci řádných a mimořádných opravných prostředků; zná oprávnění pracovníků zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany; dokáže rozlišit povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany, státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob při sdělování údajů; ví, co je zachování povinné mlčenlivosti a umí vést evidenci a spisové dokumentaci s ohledem na správní řád, počítání lhůt, doručování.

Program:

Úvod: lektoři, kurz a jeho cíle, účastníci, Zkušenosti a očekávání účastníků
Věcná působnost orgánů sociálně-právní ochrany, problematika místní příslušnosti, přenosu působnosti na jiný orgán, dožádání.
Účastníci řízení, role opatrovníka dítěte, účast dítěte na rozhodovacích procesech, postavení dalších dotčených úřadů a institucí
Úkony orgánu sociálně-právní ochrany z pohledu správního řízení:

  • opatření na ochranu dětí
  • výchovná opatření
  • zprostředkování osvojení a pěstounské péče
  • odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
  • péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (sociální kuratela)
  • pověření dalších osob k výkonu sociálně-právní ochrany
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • úkony související s dávkovými systémy sociální ochrany

Postup při svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nařizování ústavní výchovy
Praktické příklady rozhodnutí, rozhodnutí v části věci, usnesení, vyjádření atd.
Přezkoumávání rozhodnutí v rámci řádných a mimořádných opravných prostředků, řešení stížností
Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině
Oprávnění pracovníků zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany
Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany, státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob při sdělování údajů a zachování povinné mlčenlivosti
Správní delikty v oblasti sociálně-právní ochrany
Vedení evidence a spisové dokumentace s ohledem na správní řád, počítání lhůt, doručování
Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).