registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak posílit zdroje klienta a přitom na to nebýt sám? Případové, interaktivní a rodinné konference v praxi

Variabilní symbol: 1522036
Datum konání: 13.10.2022 - 14.10.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Kandelová
 • Vystudovala obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické faktultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2018 pokračuje na téže fakultě v navazujícím magisterském programu zaměřeném na makro sociální práci a sociální politku v řízení v sociální práci.  
 • Od dubna 2019 působí jako zástupkyně ředitele pro klientské programy v IQ Roma servis, z.s.
 • Od roku 2012 vykonává lektorskou činnost a působí jako organizátor a facilitátor případových konferencí a IPK v Diversitas, s.r.o. Brno.
 • Organizuje případové a interaktivní konferencfe - zaměřené na spolupráci s OSPOD a NNO, organizuje setkání a přípravu účastníků, školení v oblasti organizace případových konferencí - více než 70 hodin odškoleno. Facilitace případových konferencí - absolvování 5 denního výcviku facilitace, zkušenost s nejrůznějšími typy složení případových konferencí, školení v oblasti facilitací - odškoleno více než 70 hodin. 
Lektor 2: Mgr. Markéta Klečková
 • lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, psycholožka, mediátorka
 • více než 15letá praxe v sociálních službách (sociálně vyloučené lokality, rodiny s dětmi, lidé s duševním onemocněním apod.), metodické vedení týmů -  zavádění standardů kvality sociálních služeb, pracovala též v manželské a rodinné poradně
 • zaměřuje se též na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference
 • ve své praxi vychází především ze systemického přístupu, přístupu zaměřeného na řešení
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1280-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz „Jak posílit zdroje klienta a nebýt na to sám? Případové, interaktivní a rodinné konference v praxi.“ se zaměřuje na dílčí metody koordinované spolupráce, které efektivně zapojují klienta, jeho rodinu a odborníky při řešení nepříznivé situace klienta. Účastníky seznamuje se základními specifiky, principy a využitím metod případové, interaktivní a rodinné konference v praxi.  Účastníci se teoreticky seznámí s dílčími fázemi těchto metod – od kontraktu se zadavatelem, vytvoření individuálního plánu na setkání, po vyhodnocení úspěšnosti setkání. Prakticky si vyzkouší klíčové role dle jejich potřeb a cílové skupiny. To vše s důrazem na základní principy, které je vhodné naplňovat pro smysluplné využívání metod v praxi –  s ohledem na specifické potřeby a zapojení přirozených zdrojů klienta. Seznámí se rovněž s příklady dobré praxe.

Cíle kurzu:

Absolvent bude mít základní povědomí o specifikách metod koordinované spolupráce – případové, interaktivní a rodinné konferencí. Seznámí se s dílčími fázemi těchto metod – od kontraktu se zadavatelem, společné plánování, až po vyhodnocení úspěšnosti realizovaného setkání. V modelových situacích si prakticky vyzkouší dílčí role v celém procesu realizace, dle jeho potřeb i možností organizace. Bude mít povědomí rovněž o základních principech, které je vhodné při realizaci respektovat, aby metody byly využívány v praxi smysluplně (s ohledem na specifické potřeby, bezpečí klienta, podporu jeho přirozených zdrojů apod.). Seznámí se s konkrétními příklady dobré praxe i dalšími možnostmi rozvoje těchto metod ve své praxi.

Program:

1. den 1. Úvod

 • Seznámení účastníků, představení cíle a obsahu programu, očekávání účastníků, organizační informace.

2. Metody případové, interaktivní a rodinné konference - základní přehled

 • Základní představení metod případové, interaktivní a rodinné konference - specifika, legislativa, cílová skupina a jejich využití v praxi.

3. Zhodnocení metod

 • Kritické zhodnocení metod - výhody a rizika, návrhy opatření pro zmínění rizik i využití jejich potenciálu v praxi.

4. Principy metod

 • Základní principy metod aneb jak to v praxi zařídit, aby metody byly využívány smysluplně (s ohledem na specifické potřeby klienta, se zapojením přirozených zdrojů, naplnění cílů spolupráce apod.).

2. den 5. Participace klienta

 • Participace klienta a jeho rodiny v celém procesu realizace metod - možnosti zapojení klienta a posílení jeho odpovědnosti ve spolupráci.

6. Dílčí fáze realizace metod

 • Dílčí fáze a role při realizaci metod - od kontaktu se zadavatelem, po závěrečné zhodnocení úspěšnosti setkání.
 • Teoretické seznámení i praktické zkoušení konkrétních rolí dle potřeb účastníků (modelové situace). 

7. Příklady dobré praxe

 • Příklady dobré praxe.
 • Příklady méně dobré praxe - opatření pro zlepšení kvality realizované metody v praxi.

8. Závěr

 • Ústní ověření znalostí účastníků. Zhodnocení setkání. Možnosti dalšího rozvoje při rozvíjení případových, interaktivních a rodinných konferencí v praxi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).