registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci

Variabilní symbol: 0822049
Datum konání: 30.9.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účstníkům rámcový přehled o typologii klientů, kteří vyžadují specifický přístup a se zvláštními potřebami v komunikaci (např. klient v duševní krizi, depresivně ladění klienti, klienti s mentálním postižením). Podrobně budou vysvětleny zásady jednání a komunikace s těmito skupinami klientů při dodržení profesionálního přístupu ze strany pracovníka. Dále budou předány související potřebné znalosti a dovednosti v oblasti mentální hygieny a zvládání stresových situací.

Cíle kurzu:

Účastník si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti práce s klientem, zvláště pak s klienty se specifickými projevy chování a se zvláštními potřebami v komunikaci, kteří potřebují specifický přístup. Naučí se, jak úspěšně zvládnout komunikaci a profesionální vedení rozhovoru s klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecné přijímané normy. Bude schopen zvolit vhodnou strategii pro zvládání jednotlivých typů klientů a osovojí se základní principy práce s klienty se zvláštním potřebami. Uvědomí si chyby, které v komunikaci obvykle dělá. Na modelových situacích bude předvedeno, jak navázat s klientem vzájemnou spolupráci a důvěru a napomoci tak k vyřešení problému. 

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání. 

2. Osobnost, duševní zdraví, postoje a komunikační dovednosti sociálního pracovníka

 • Předpoklady pro práci s klienty se specifickými projevy v chování a zvláštními potřebami v komunikace.
 • Zvládání stresu, empatie, asertivita.
 • Morální dilemata.
 • Organizační a technické podmínky pro úspěšné zvládání klientů se specifickými projevy v chování a zvláštními potřebami.

3. Klient v duševní krizi

 • Co je to duševní krize.
 • Základní zásady psychologické pomoci a krizové intervence.

4. Komunikace s klientem se specifickými projevy chování

 • Dominantní chování, cholerický afekt, obranná agresivita, pomsta, kompenzace, prostředek k odreagování frustrace, kverulant, prvky nátlakového chování v rámci psychopatologie.
 • Načrtnutí řešení vybraného konfliktu z praxe účastníků.

5. Klient s poruchou osobností

 • Poruchy osobnosti - dělení.
 • Příčiny vzniku poruchy osobnosti.
 • Profesionální zvládnutí vybraných konfliktních situací.
 • Načtrnutí možného řešení u vybraného problému z praxe účastníků.

6. Další typy klientů se zvláštními potřebami v komunikaci, strategie zvládání

 • Základní zásady a techniky jednání a komunikace s lidmi se zvláštními potřebami v komunikaci (klient - depresivní, úzkostní, s mentálním postižením, se syndromem demence, klient-konzument, s psychotickým onemocněním), nejčastější chyby při komunikaci s nimi. 
 • Načrtnutí řešení vybraného konfliktu z praxe účastníků.

7. Závěr

 • Společná rekapitulaci kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).