registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP)

Variabilní symbol: 0822096
Datum konání: 21.10.2022
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0455-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cílem vzdělávacího programu, zaměřeného na problematiku osoby se zdravotním postižením v rodině, je nastínění komplexní situovanosti v kontextu zázemí, kde tento jedinec realizuje svoji každodennost ve smyslu nároku na socializaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny, vztahující se k problematice OZP ( osoby se zdravotním postižením), ale též vysvětlen princip fungování emočního schématu rodiny jako živého organizmu, reagujícího na specifickou situaci – možné reakce, důsledky v rodině jednotlivců, ale také celého systému. Cílem je integrace jedince se ZP, vysvětlen pojem informatizace jako hlavní prostředek primární, sekundární i terciální prevence možných potíží nejen osoby se ZP, ale všech aktérů rodinného schématu. Partnerské vztahy, role ve vertikální i horizontální situovanosti jednotlivých členů rodinného systému rozpracovány v teoretické rovině, doplněné kazuistikou. V závěru nástin sociálně právní ochrany OZP a legislativa.
Cíle kurzu:
Cílové kompetence jsou zaměřeny na rozšíření základních teoretických vědomostí a následně praktických dovedností při práci s rodinou s osobou ZP, učení o sociálních interakcích v rámci schématu rodiny v návaznosti na jednotlivé typy postižení, rozšíření psycho-sociálních adaptačních možností v kontextu práci s klientem se ZP a jeho rodinným příslušníkem v pomáhajících profesích.
Program:

1. Úvod

 • Představení a zakázka účastníků, organizační záležitosti.

2. Rodina, emoční schéma

 • Význam v existenci člověka, specifika u osoby se zdravotním postižením.

3. Zdravotně postižení

 • Definice, základní vymezení, zdravotní postižení, znevýhodnění, dlouhodobě nepříznivý stav, členění.

4. Vada (defekt), postižení (disabilita), handicap

 • V kontextu bio-psycho-sociálně-spiritální existence člověka a rodinného systému.

5. Defektivita jako výsledek ZP, důsledky

 • Jedinec - společnost - celek světa.

6. Reakce a adaptace na zdravotní postižení

 • Význam rodinného zázemí.

7. Integrace, adaptace, utilita, inferiorita

 • Vysvětlení pojmů.

8. Integrovaný model péče o osobu zdravotně postiženou

 • Prevence, ucelená rehabilitace: léčebná - psychologická - pracovní - pedagogická - sociální.

9. Vztahovost u osob se ZP

 • Vertikální i horizontální - partnerské vztahy.

10. Sociálně právní ochrana OZP

 • Legislativa.

11. Kazuistiky

 • Případy kazuistik.

12. Závěr

 • Diskuse, dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).