registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím

Variabilní symbol: 5223016
Datum konání: 1.2.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Green Gondola Plzeň
Pallova 12, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ivana Kejřová
 • Od roku 2013 vykonává funkci tajemnice Městského úřadu  Židlochovice. 
 • V letech 2009 - 2011 přednášela trestní právo, kriminalistiku, živnostenské právo u MP Brno. Od roku 2012 - doposud vykonává lektorskou činnost pro MP Brno v oblasti trestního práva.
 • Od roku 2019 vykonává přednáškovou činnost, odborné konzultace, zpracování odborných materiálů k Zákonu č. 106/1999 Sb.,  Poskytování informací ve veřejné zprávě.

 

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program poskytuje komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona č. 106/1999 Sb. a dojde i k řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou největší úskalí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a informačního zákona.

Program:

1. Ústavní rozměr práva na informace

 • ústavní základy práva na informace, zásadní rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva týkající se práva na informace; Listina základních práv a svobod základní orientace v relevantních právních předpisech; střet ústavních práv na informace s ostatními ústavně garantovanými právy (nedotknutelnost osoby a soukromí, čl. 10 LZPS, právo na ochranu osobnosti a osobních údajů a jiné). Připravované legislativní změny a aktuální vývoj judikatury

2. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • InfZ jako obecný předpis pro poskytování informací, výluky z informačního zákona; povinné subjekty (státní orgány, USC a jejich orgány a veřejné instituce) versus žadatelé dle InfZ; podávání žádostí žadateli; působnost povinných subjektů podle InfZ, pojem informace podléhající informační povinnosti; posouzení žádosti o poskytnutí informací (možnosti dle § 14 odst. 5 InfZ); způsoby poskytování informací; přezkoumávání postupů povinných subjektů jejich nadřízenými orgány na základě podaných stížností a odvolání (včetně možnosti autoremedury); možnosti ochrany žadatelů o informace, včetně soudní ochrany, proti postupům povinných subjektů; použitelnost správního řádu v procesu poskytování informací na základě písemné žádosti; zákonné výjimky z poskytování informací; omezení práva na informace (utajovaná informace, obchodní tajemství – definice, judikatura) ochrana osobnosti; test poměrnosti (proporcionality); úhrada nákladů (oznámení, vyčíslení, sazebník, postup při vyřízení) včetně tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledání informací; odmítnutí žádosti o informace; odvolání; stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace; zneužití práva na informace (šikanózní a obstrukční žádosti; poskytování informací o platech a odměnách (procesní postup včetně aktuální judikatury); poskytování informací o vzdělání

3. Poskytování infromací v souvislosti s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů a INfZ

 • působnost a pojmosloví, vztah k zákonu č. 210/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektů údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • aktuální postup a judikatura

4. Poskytování informací podle zvláštních právních předpisů

 • poskytování informací obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) včetně připravované novely zákona; úhrada nákladů
 • poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.; o právu na informace o životním prostředí (úhrada nákladů).
 • nahlížení do spisu (§ 38 zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád) a informace ze správního spisu podle InfZ – vztah mezi správním řádem a InfZ při poskytování informací ze správního spisu s aktuální judikaturou
 • poskytování dokumentace stavby podle stavebního zákona včetně platné judikatury

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).