registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební úpravy památek v praxi

vč. problematiky fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových objektech

Variabilní symbol: 5123045
Datum konání: 14.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Jipka moje jazykovka, s.r.o.
Karlínské náměstí 225/8, 186 00 Praha 8 Karlín - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
  • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
  • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
  • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

  • Archeologie a nový památkový zákon
  • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
  • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.  Cílem je přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Program:

1. Úvod do problematiky

- Stavební obnova památek v praxi – úvod, terminologie, přeprojektová příprava, stavebně historický, stavebně technický průzkum památek, další průzkumy, postup předprojektové přípravy podle zákona 20/1987 Sb.o státní památkové péči v platném znění, vlastní projektová příprava obnovy památkových objektů

2. Úskalí obnovy památek – teorie a praxe

- Střešní plášť – úskalí a specifika obnovy, příklady z praxe

- Fasádní plášť – úskalí a specifika obnovy, příklady z praxe

- Technologické lhůty, metodika oprav, úprav

- Čeho se vyvarovat, kde majiteli neustoupit

- Požární předpisy v památkové péči – úvod do problematiky

- Torzální architektura – úvod do problematiky

3. Alternativní zdroje energie v z hlediska památkové péče

- Metodika NPÚ, možnosti pro památkové objekty 

4. Praktické příklady obnovy kulturních památek

- Porovnání přístupů památkové péče v ČR a v zahraničí

5. Možnosti více zdrojového financování obnovy památek v praxi

- Grantové programy, nadační fondy, ostatní zdroje

- Možnosti kombinace příspěvků, grantové kalendáře

- Spolupráce více subjektů - obce a neziskové organizace při financování obnovy kulturního dědictví, veřejné sbírky v praxi, praktické příklady

6. Diskuse, závěrečné shrnutí 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).