registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Násilí v rodinách a co s ním

Variabilní symbol: 5223036
Datum konání: 26.9.2023
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Násilí v rodinách, jako velmi složitý fenomén v současné postmoderní době, je v zorném poli pozornosti všech pomáhajících profesí s cílem preventivním, s cílem účinné intervence a následně i monitorující a podporující jednotlivé aktéry tohoto sociálně patologického jevu v prostředí rodiny. Specifikace násilí a následné souvztažnosti vycházejí z trestního zákona, ve kterém byl poprvé v roce 2004 zapracován pojem „týrání" osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě nebo osoby blízké“ v samém úvodu otevírá účastníkům možnost přes vysvětlení fungování rodiny jako emočního schematu porozumět v širších souvislostech složitostem, které tento jev generují a následně provází. Seminář směřuje k objasnění základních pojmů, týkajícíci se domácího násilí, odehrávajícího se mezi osobami blízkými, které spolu sdílejí domov, společné území tzv.emoční schema rodiny. Pozornost je směřována k vysvětlení postavení jednotlivých aktérů tohoto nežádoucího jevu v rodině, jednotlivé formy násilí jsou vysvětleny na pozadí kazuistik, které podporují maximální pochopení přednesené teorie a dovolují účastníkům uchopit daný problém v praktických souvislostech.
 
Obsah pro osvědčení: objasnění základních pojmů, emoční schema rodiny, vysvětlení postavení jednotlivých aktérů v rodině, formy násilí, kazuistiky
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastník se seznámí s oblastí teoretických znalostí a metodologicky ukotvených souvislostí v problematice násilí. Objasní si jednotlivé aktéry a role tohoto nežádoucího sociálně patologického jevu v prostředí rodiny. Bude upozorněn na nebezpečí skrytosti a složitost včasné diagnostiky. Objasní si následky domácího násilí u všech členů emočního rodinného systému, zatíženého tímto fenoménem a získá návod k včasnému objasnění, ale také k účinné intervenci pomáhajících profesí a prevenci. Účastník se orientuje v multidisciplinární intervenci a bude upozorněn na úskalí a nutnost zachování přesného postupu intervenčního na všech úrovních pomoci v návaznosti na současnou legislativu.
Program:

1. Úvod do problematiky

 • Seznámení s tématem v širších souvislostech.

2. Rodina v širších souvislostech

 • emoční schéma rodiny,
 • postavení jednotlivých členů,
 • rizikové faktory - děti, rodiče, prarodiče,
 • vztahy biologické, nebiologické.

3. Násilí

 • definice pojmu,
 • charakteristické znaky,
 • spouštěče, - projevy,
 • specifické znaky domácího násilí,
 • důsledky domácího násilí,
 • cyklus týrání.

4. Ženy a muži jako oběť domácího násilí

 • formy násilí na ženách,
 • mužích, dětech a seniorech,
 • intervenční možnosti.

5. Specifika dopadu domácího násilí

 • specifika dopadu násilí na děti v transgeneračních souvislostech,
 • řešení problému domácího násilí v multidisciplinárním kontextu,
 • prevence domácího násilí
 • primární, sekundární, terciální

6. Co domácí násilí není

 • Kdy se nejedná o domácí násilí. Kazuistiky.

7. Balintovská skupina

 • Balintovská skupina na zadané téma, vycházející z potřeb výukové skupiny.

8. Závěr

 • Odpovědi na dotazy, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).