registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika památkové péče v praxi

vč. problematiky fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových objektech

Variabilní symbol: 5223021
Datum konání: 2.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
  • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
  • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
  • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

  • Archeologie a nový památkový zákon
  • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
  • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majitelé kulturních památek, vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy v praxi, upozornit na úskalí při obnově kulturních památek, seznámit je s praktickými příklady, osvětlit problematiku památkové péče a archeologického dědictví, péči o venkovské stavby a kulturní krajinu, zachování mimořádných kulturních hodnot venkovských staveb a přispět ke zkvalitnění praktického výkonu veřejné správy na úseku památkové péče.

Program:

Program doplněn o problematiku fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových objektech.

1. Úvod do problematiky památkové péče, základní pojmy, historie ochrany kulturního dědictví na území ČR, osobnosti památkové péče, zákony na ochranu památek – prohlašování kulturních památek podle zákona 22/1958 Sb. a souvislosti navazující, v aktuálním znění současný zákon o státní památkové péči.
2. Obnova kulturní památky a její úskalí, povinnosti vlastníků kulturních památek -§ 9 a následující - § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pojmy péče, nepéče, příklady z praxe.
3. Zákon o památkové péči a archeologické dědictví § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., v aktuálním znění a následující - úvod do problematiky, základní pojmy, území s archeologickými nálezy, péče o kostelní klenby, výtěžnost archeologických výzkumů, stavaři a archeologie, archeologické výzkumy ve vojenských újezdech, forenzní archeologie v souvislosti s péčí o vojenské a válečné hroby, příklady z praxe.
Mezioborová spolupráce při obnově kulturní památky a péči o kulturní dědictví - zákon 114 /1992 Sb., 4. O ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění a další předpisy související s péčí o přírodní památky, které jsou zároveň kulturními památkami, soustava Natura 2000 a památková péče, pozitiva a negativa cestovního ruku rozdílné pohledy úseků památkové péče a ochrany přírody na pojem památka, trvale udržitelný cestovní ruch příklady z praxe.
5. Obnova venkova z pohledu památkové péče – zachování tradičního vzhledu venkovských staveb, technologie renovace, výplně, střešní krytiny, stavby a voda v krajině, drobné sakrální památky v krajině a úskalí péče o ně, komponované krajiny z hlediska památkové péče a ochrany přírody.
6. Shrnutí, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).