registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst

NOVINKA

Variabilní symbol: 6123120
Datum konání: 14.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Juřík

Martin Juřík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a celý svůj profesní život spojil s veřejnou správou, zejména samosprávami – obcemi a městy. Několik let vedl odbor kanceláře starosty města s pověřeným úřadem. K dnešnímu dni působí jako senior advokát a vedoucí oddělení obcí a měst v Advokátní kanceláři Petráš Rezek s.r.o. Současně jako externí lektor vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a intenzivně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti zaměřené na činnost územně samosprávných celků.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s povinnostmi při správě a nakládání se nemovitým majetkem ve vlastnictví obcí a měst, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů a dalších s tím spojených obecně závazných právních předpisů. Po absolvování tohoto vzdělávacího programu by účastníci měli být schopni rozumět specifikům nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví samosprávných celků, a to jak z pohledu soukromoprávního, tak veřejnoprávního.  Vzdělávací program se bude věnovat jednotlivým povinnostem při správě, hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem, zejména povinnosti péče řádného hospodáře, procesy zcizení a nabývaní nemovitého majetku, specifickým způsobům nabytí majetku (dražba, veřejná soutěž aj.). Nabyté znalosti by měli být účastníci schopni využít v rámci výkonu své činnosti, zejména při správě nemovitého majetku.

Program:

1. Úvod do tématu vzdělávacího programu

Vzdělávací program se ze své povahy sestává zejména z veřejného (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stavební zákon a další) a soukromého práva (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, trestní zákoník a další).

  1. Část týkající se veřejného práva bude věnována zejména procesním postupům dle zákona o obcích, vymezení nemovité věci dle stavebního zákona, občanského zákoníku, katastrálního zákona a další. Bude řešena problematika veřejnoprávní odpovědnosti – tj. odpovědnost z pohledu trestního práva, správního práva a otázka náhrady škody dle veřejného práva.
  2. Část týkající se soukromého práva bude apriori věnována vymezení věci a nemovité věci dle občanského zákoníku a rozporu mezi právem věřeným a soukromým. Bude řešena otázka specifických nabytí nemovitostí (veřejná soutěž a dražba) a řešena otázka odpovědnosti občanskoprávního a náhrady škody dle občanského zákoníku.

2. Vymezení nemovitého majetku

3. Práva a povinnosti obcí a měst dle zákona o obcích

4. Práva a povinnosti vedoucích úředníků, zastupitelů

5. Procesní postup zcizení nemovitého majetku

6. Procesní postup nabytí nemovitého majetku

7. Specifické způsoby nabytí nemovitého majetku

8. Právní odpovědnost při nakládání s nemovitým majetkem

9. Další

10. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).