registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 6123134
Datum konání: 24.10.2023
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
  • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • starosta města Písek  (1998-2006)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava věcných práv v novém občanském zákoníku promítá v činnosti stavebních úřadů a jaké instituty občanského práva se nejčastěji používají při rozhodovací činnosti stavebních úřadů.

Program:

1. Obecný výklad problematiky zejména vztahu mezi právem soukromým a veřejným

  • Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi.
  • Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013.

2. Rozbor jednotlivých institutů právem upravených se zdůrazněním odlišností od předchozí právní úpravy

• základní rozdíly v úpravě jednotlivých institutů soukromého práv v NOZ oproti stávající úpravě:
- rozdíly v pojetí věci
- věc hmotná a nehmotná
- inženýrské sítě a komunikace – vliv na stavební řízení
- návrat superficiální zásady do NOZ
- změny v pojetí neplatnosti právního jednání
- nové právní instituty při nakládání s majetkem obcí i obecně (pacht, výprosa, právo stavby, služebnosti, reálná břemena, přídatné spoluvlastnictví, přestavek, rozhrady)
• Úprava sousedských vztahů v NOZ
• Výhrady spojené s převodem vlastnictví k nemovité věci jako nehmotná věcná práva
• Spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, procesní vztah těchto procesních společenství ke správnímu řízení a k jeho průběhu
• Zástavní právo
• Změny v katastru nemovitostí
• Kdy není stavební úřad oprávněn řešit námitku účastníka
• Prokázání práva provést stavbu dle stavebního zákona titulem dle NOZ
• Svéprávnost, omezení svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení
• Opatrovnictví dle NOZ, opatrovnictví procesní, vztah ke správnímu řízení
• Jednání za právnické osoby
• Zastoupení fyzických i právnických osob v řízení rozdíly v právu soukromém a veřejném.
• Kompetenční konflikty mezi stavebními úřady a soudy, způsob řešení
• Předběžná opatření dle o.s.ř. a dle stavebního zákona.                                            

Hlavní změny v pravidlech pro nakládání s obecním majetkem provedené novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb.

3. Závěr, shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).