registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace

NOVINKA

Variabilní symbol: 6123148
Datum konání: 30.11.2023
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0339-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních poznatků dobrovolnictví a jeho využitelnosti u vybraných skupin klientů. Absolvováním programu účastníci rozšíří své portfólio pracovních postupů o alternativní způsob práce, založený na pozitivních vzorech s minimem restrikcí, vycházející ze zahraničních zkušeností podložených Evidence based Social Work.

Program:

1. Úvod

 • představení lektora a konceptu programu,
 • zjištění motivace účastníků a identifikace úrovně odborné erudice,
 • sumarizace právních podkladů a seznámení účastníků s doporučenou studijní literaturou.

2. Legislativní rámec dobrovolnictví

 • dobrovolná/dobrovolnická činnost,
 • dobrovolnická organizace,
 • dobrovolnická služba,
 • dobrovolnictví,
 • management dobrovolnictví,
 • legislativa upravující dobrovolnictví v ČR.

3. Typy, formy a oblasti dobrovolnictví

 • typy: evropský model dobrovolnictví komunitní, časové hledisko (jednorázové akce, dlouhodobé projekty, dobrovolnická služba v a mimo ČR),
 • formy: občanská participace, neformální a formální dobrovolnictví,
 • oblasti: sociální oblast, zdravotnictví, kultura, životní prostředí a zvířata, prevence kriminality, sport, mimořádné události,

4. Dobrovolnictví a trh práce

 • nezaměstnanost a její důsledky,
 • veřejná služba nezaměstnaných.

5. Spolupráce a síťování se s dobrovolnickými organizacemi

 • seznam akreditovaných projektů MV,
 • databáze dobrovolnických organizací,
 • smluvní vztahy,
 • pojištění dobrovolníků,
 • specifika dobrovolnické činnost u nezletilých osob (souhlas zákonného zástupce).

6. Výběr klientů vhodných pro zařazení do dobrovolnických aktivit

 • základní předpoklady a kritéria způsobilosti,
 • základní a kontrolní otázky pro zjištění motivace potencionálního dobrovolníka,
 • motivace vhodného adepta na dobrovolnickou činnost,
 • motivační faktory a práce s nimi,
 • práva a povinnosti dobrovolníka.

7. Příklady dobré praxe z tuzemska. Závěr

 • Lesy a dobrovolnictvím v České republice,
 • dobrovolnictví v kultuře a umění (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby scénická umění, kulturní dědictví, produkční činnost),
 • dobrovolnická činnost ve zdravotnictví a sociálních službách,
 • volnočasové aktivity a práce v komunitě.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).