registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 5223081
Datum konání: 22.6.2023
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1287-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Jádrem práce sociálního pracovníka s klientem závislým na omamných látkách je bezpředsudečný přístup, trpělivost, rozhodnost, pracovník nesmí polevovat ze zadaných úkolů. Závislý jedinec má zkreslené vnímání reality. Jednání a chování se pod vlivem drogy mění v závislosti na užívané droze. Jedinec může být vysoce vyburcovaný a aktivní, na druhé straně může v jeho jednání nastat útlum. Závislost má významné sociální důsledky, mění se životní styl a hierarchie hodnot. Kvůli získání drogy přestává respektovat právní normy, začíná krást, prostituovat. Sociální pracovník by se měl snažit udržet neutrální atmosféru, nedoporučuje se uzavírat s klientem pod vlivem omamných látek jakékoli dohody. Pracovník by měl počítat s mnoha problémy, především s nespolehlivostí a nedůvěrou klienta.
 
Obsah programu na osvědčení: základní terminologie v adiktologii, členění závislostí a příčiny, sociální kontakt, komunikace a pravidla práce s klientem
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
 • orientuje se v základní terminologii oboru adiktologie;
 • zná základní členění závislosti;
 • ví jaké jsou příčiny závislostí na návykových látkách;
 • je seznámen se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na návykových látkách;
 • získá informace o komunikaci s klientem závislým na návykových látkách, motivačním rozhovorem a základní pravidla pro práci s rodinou takového klienta;
Program:

1. Úvod

 • Kurz a jeho cíle, účastníci.
 • Motivace a očekávání účastníků od kurzu.

2. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek. Základní členění závislosti

 • měkké vs tvrdé drogy
 • smart drugs

3. Příčiny drogových závislostí

 • endogenní
 • vrozená vulnerabilita
 • kognitivně behaviorální a sociální učení
 • smíšené příčiny
 • rodinné poruchy
 • kodependence
 • příklady z praxe - kazuistiky

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek

 • projevy, rizika, důsledky
 • Harm reduction, nízkoprahové programy
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení
 • doléčování, sociální rehabilitace
 • prevence relapsu
 • příklady z praxe

5. Sociální kontakt s drogově závislým

 • specifické projevy
 • zvláštnosti v komunikaci
 • zvládání psychické komorbidity
 • dynamická a statická rizika
 • protektivní faktory
 • rodičovství
 • mateřství

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 • Motivace ke změně - cíle motivačního rozhovoru.

7. Řešení problémů z praxe

 • Řešení problémů z praxe.

8. Závěr

 • Závěrečná diskuse, otázky a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).