registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)

NOVINKA 2023, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE

Variabilní symbol: 5123135
Datum konání: 24.10.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Juřík

Martin Juřík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a celý svůj profesní život spojil s veřejnou správou, zejména samosprávami – obcemi a městy. Několik let vedl odbor kanceláře starosty města s pověřeným úřadem. K dnešnímu dni působí jako senior advokát a vedoucí oddělení obcí a měst v Advokátní kanceláři Petráš Rezek s.r.o. Současně jako externí lektor vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a intenzivně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti zaměřené na činnost územně samosprávných celků.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za úkol seznámit účastníky s problematikou, která se týká pronájmu obecních bytů a nebytových prostor. Účastníci by měli po absolvování vzdělávacího programu vědět, jak správně uzavřít nájemní smlouvu a jaké jsou podmínky pro pronájem obecního bytu či nebytového prostoru. Účastníci si také seznámí s tím, jak postupovat v případě, že by bylo potřeba danou nájemní smlouvu po uzavření změnit či upravit, a to zejména s ohledem na specifika právních předpisů ÚSC. Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky i na problematické situace, které mohou během pronájmu nemovitosti nastat, resp. seznámíme účastníky s tím, co mohou obce či města dělat v případě, že nájemce neplatí dlužné nájemné, co dělat v rámci vymáhání pohledávky vzniklé na základě neuhrazeného nájemného a další praktické postupy.

Program:

1. Úvod do tématu vzdělávacího programu

Vzdělávací program je nutné ze své podstaty rozdělit na dvě části, na část veřejnoprávní a soukromoprávní.

  • V soukromoprávní části se zaměříme na podstatu nájemní smlouvy jako takové, resp. jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých stran a jaká je obecná úprava nájemní smlouvy v občanském zákoníku a dalších soukromoprávních předpisech. V této části se podíváme na veškeré skutečnosti související s nájemní smlouvou, tj. uzavření, výpověď, odstoupení či změna. V rámci soukromoprávní části se budeme zabývat i situací, kdy nájemce neplatí – podíváme se na jednotlivé možnosti, které obce či města mají k dispozici pro vymáhání své pohledávky.
  • V rámci veřejnoprávní části se budeme zabývat především tím, kdo je dle zákona o obcích oprávněn uzavírat tyto nájemní smlouvy, popřípadě za jakých podmínek a jakým způsobem. Určitá část vyhrazeného času bude také patřit povinnosti péče řádného hospodáře, která souvisí právě se správou obecního či městského majetku. Okrajově se zaměříme také na to, jak správně s nemovitým majetkem nakládat, co znamená povinnost péče řádného hospodáře a čemu se vyhnout, proto aby nedošlo k porušení této povinnosti.  

2. Náležitosti nájemní smlouvy
3. Schválení pronájmu nemovitosti
4. Stanovení výše nájemného
5. Změna nájemní smlouvy
6. Ukončení nájemní smlouvy
7. Vymáhání nezaplaceného nájemného
8. Péče řádného hospodáře
9. Další
10. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).