registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 30/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář

Variabilní symbol: 6123179
Datum konání: 20.10.2023
Čas: 8.30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
  • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
  • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
  • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Přestupkem se rozumí – za splnění dalších podmínek - společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen. Tímto zákonem je vedle dalších právních předpisů na úseku dopravy hlavně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). Zákon č. 361/2000 Sb. byl s účinností od 19. 1. 2013 změněn zákonem č. 297/2011 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Zmíněná novela zavedla novou skutkovou podstatu přestupku, z něhož lze za splnění zákonných podmínek shledat odpovědným provozovatele vozidla bez ohledu na osobu řidiče. Prvotním cílem kurzu proto je na praktických modelových příkladech, které zapracovávají metodické pokyny a aktuální judikaturu správních soudů, kriticky analyzovat hmotněprávní i procesní aspekty odpovědnosti provozovatele vozidla podle č. 361/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Kurz nejprve vymezuje jednotlivé skutkové podstaty (neoprávněné stání, neoprávněné zastavení, porušení pravidel, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy). Následně se již soustředí na postup správního orgánu související s prokazováním shora uvedených skutkových podstat. Zejména analyzuje postup správního orgánu při zjišťování totožnosti řidiče (výzva provozovateli, náležitosti výzvy, podání vysvětlení, omluva z předvolání apod.). Vzhledem k tomu, že objektivní odpovědnost provozovatele vozidla je často vystavena účelovým a šikanózním praktikám ze strany podezřelých/obviněných osob a jejich zástupců, kurz věnuje pozornost rovněž obraně proti takovému jednání.
Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů není jediným předpisem upravujícím přestupky provozovatele vozidla. Dalším cílem kurzu proto je kriticky analyzovat i další skutkové podstaty přestupků provozovatele vozidla nacházející se v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s akcentem na odlišnosti při posuzování pojmu provozovatel ve shora vyjmenovaných předpisech a na odchylky v postupu správního orgánu při řešení těchto přestupků (podezření z nich).
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva

- vymezení právní úpravy přestupkového práva
- zásada speciality a subsidiarity
- vztah zákona č. 250/2016 Sb. k jiným právním předpisům, ve znění pozdějších předpisů – zejména ke správnímu a trestnímu řádu

2. Analýza základních pojmů

- zavinění vs. objektivní odpovědnost (odlišnosti, způsoby jejich prokazování, liberace)
- provozovatel vozidla/vlastník vozidla/řidič vozidla
- automatizovaný technický prostředek používaný bez obsluhy
- zastavení/stání

3. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- vymezení jednotlivých skutkových podstat (neoprávněné stání, neoprávněné zastavení, porušení pravidel, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy
- procesní aspekty
- úkony správního orgánu před zahájením řízení (zjištění totožnosti řidiče, výzva provozovateli, podání vysvětlení, účelové a šikanózní praktiky)
- zahájení řízení a vedení řízení
- rozhodnutí
- pravidla ukládání správních trestů (přiměřenost pokuty, společné řízení absorpce)
- zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt

4. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

6. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařízené do předchozích bloků

7. Diskuse - závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).