registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe

Variabilní symbol: 5223123
Datum konání: 16.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

- je seznámen se zněním zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn. Prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi. Tento vzdělávací program se zaměřuje zejména na změny, které souvisejí se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice. Účastníci budou rámcově seznámeni s platným ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ochranou osobních údajů.

Zákon s účinností k 1. 1. 2007 řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob v nepříznivé sociální situaci  např. vymezení okruhu oprávněných osob, jak zacházet s informacemi, které následně využijí v praktickém řešení nepříznivé situace osob. Seznámí se s problematikou osob, které nejsou schopny řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím poskytnutí sociální práce sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak, aby v praxi docílili  maximální schopnosti  začlenění do společnosti  (příklady z praxe).

Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků, kteří zajišťují pomoc při péči o klienta jeho stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytují informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o  smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci, tj. s případy, kdy  službu v domácnosti poskytuje rodina - osoba blízká nebo asistent sociální péče (praktické případy) a s případy,  kdy službu poskytuje poskytovatel sociálních služeb.

Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace. Mezi specifická témata, na které se lektorka v průběhu vzdělávání také zaměří je soulad právních předpisů a jejich využití v praxi, a to včetně GDPR.
 

Cíle kurzu:
 • Účastníci získají přehled o současném znění zákona o sociálních službách a jeho praktickém využití včetně plánovaných změn v sociální oblasti, budou znát soulad s dalšími právními předpisy a jejich praktické využití. Získají přehled o vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru standardizovaného záznamu sociálního pracovníka a praktickém využití stávajících právních předpisů.
 • Účastníci získají i ucelený přehled o prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jejím využití v praxi. Všichni účastníci budou seznámeni s praktickým využitím ochrany osobních údajů (GDRP).
 • Dále je absolvent tohoto vzdělávacího programu seznámen zejména:
  • s příspěvkem na péči ve struktuře sociálního zabezpečení;
  • s kritérii základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti;
  • kontrolou využití příspěvku na péči a příspěvkem na péči v rámci EU včetně souladu s GDPR;
  • se spoluprací sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně jejich odbornosti,
  • s činnostmi sociální práce zejména v rámci řešení nepříznivé sociální situace osob,
  • bude znát možnosti sepsání smluvního ujednání a výši úhrad včetně zacházení s osobními údaji a jejich ochranou.


 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora účastníkům, vymezení cílů vzdělávání, očekávání účastníků.

2. Zákon o sociálních službách, současné znění a soulad právních předpisů

 • Aktuální znění zákona o sociálních službách v souladu s nařízení č. 883/20004 a s nařízením GDPR.

3. Zákon o sociálních službách, současné znění a soulad s prováděcími předpisy

 • Znění vyhlášky č. 505/2006 Sb., (smluvní ujednání a výše )úhrad a znění vyhlášky č. 332/2013 Sb., využití v praxi.

4. Příspěvek na péči

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociální zabezpečení.
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti.
 • Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby.
 • Dva instituty zvýšení příspěvku na péči, určení příspěvku na péči a kontrola využití příspěvku na péče, poskytovatel pomoci.
 • Příspěvek na péči v rámci EU.

5. Odbornost sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči

 • Odbornost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a další vzdělávání, spolupráce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, vymezení činností sociální práce.

6. Poskytovatel sociálních služeb

 • Druhy a formy služeb, základní činnosti při poskytování sociálních služeb, povinnost registrace.

 

7. Praktické případy v souladu se zákonem o sociálních službách. Závěrečná diskuse.

 • Řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.
 • Závěr, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).