registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti

Variabilní symbol: 5123142
Datum konání: 12.1.2024 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Lektorka již více než 40 let působí jako soudní znalec, vypracovává znalecké posudky ve věcech opatrovnických i trestních na děti a mladistvé, oběti či pachatele. Je klinický psycholog.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0433-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci semináře získají základní orientaci v obecné a aplikované rovině platných psychologických poznatků a doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě. Získaná odborná orientace posílí komunikační dovednosti pracovníků SPOD a kurátorů mládeže, a tak napomůže naplnění cíle jejich profesního působení - účinné mediace všech účastníků soudního sporu o dítě, nalezení "oboustranného" smíření v zájmu dítěte, v přesnější "odhalení" přání a zájmu dítěte. Zároveň se obsah vzdělávání snaží respektovat psychohygienické aspekty i s ohledem na vlastní profesní seberealizaci ( "burn out" syndromu). Poznatky zprostředkované v kurzu jsou v souladu s aktuálním stavem občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonu o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah programu na osvědčení: orientace v obecné a aplikové rovině platných psychologických poznatků, posudky pro soudní řízení, psychologie výslechů dětí

Druh: základní

Cíle kurzu:
Absolvent vzdělávacího programu:
- orientuje se v základech problematiky znaleckých posudků;
-  je seznámen se situacemi, kdy je třeba posudky vyžadovat;
- zná základní metody, které se při zpracovávání posudků používají;
- je v základních bodech seznámen s psychologií výslechu dětí;
- orientuje se v oblasti přímého a nepřímého ovlivňování dětí;
- je seznámen s termínem "falešné obvinění" - rozumí pojmu "syndrom zavrženého rodiče;
- je seznámen se základními zásadami střídavé péče;
- během vzdělávání je seznámen s kazuistikami popř. má možnost je analyzovat pod vedením odborného lektora;
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků, očekávání, struktura vzdělávání.

2. Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení

 • Problematika znaleckých posudků - základní informace a terminologie.
 • Situace, kdy jsou posudky potřeba.
 • Základní metody používané při zpracovávání posudků.
 • Význam OSPOD pro znalce.

3. Psychologie výslechu dětí

 • Základní principy psychologie výslechu dětí.
 • Problematika "přímé a nepřímé ovlivňování dětí".
 • Co rozumíme pod pojmem "falešné obvinění".
 • Jak rozumět pojmu "Syndrom zavrženého rodiče".
 • Seznámení s kazuistikami/analýza kazuistik.

4. Závěr

 • Rekapitulace, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).