registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi

Kurz na zakázku

Variabilní symbol: 5123211
Datum konání: 26.9.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městská část Praha 18
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Lektor 2: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních úřadů, úřadů práce, krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům, kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o dávkách státní sociální podpory. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice nepojistných dávkových systémů, zejména o dávkách státní sociální podpory. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o sociálních službách, zákon o sociálně-právní ochraně dětí), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nejčastější situace, které se vyskytují při provádění zákona o státní sociální podpoře, řešení specifických situací osob budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. Nedílnou součástí semináře budou změny legislativy, které sociální pracovník při poskytování poradenství využívá.

 

Obsah programu na osvědčení: aktuální legislativa, vyhodnocení situace klienta, řešení specifických situací osob ovlivňující nárok na dávky, řízení o dávkách

Druhu: základní

Cíle kurzu:
 • Absolvent kurzu se orientuje v systému dávek státní sociální podpory.
 • Získá poznatky k poskytování sociálního poradenství klientům v nepříznivésociální situaci.
 • Osvojí si znalosti potřebné pro vyhodnocení situace klienta – okolnosti ovlivňující nárok na uvedené dávky, podávání žádostí o dávky, řízení o dávkách. Účastník získá aktuální informace o změnách právních předpisů.
Program:

1. Úvod

 • Úvod, představení a účastníků, očekávání.

2. Systém dávek státní sociální podpory

 • Filosofie dávek SSP, účel dávek, cíl dávek SSP, kompetence a povinnosti Úřadu práce ČR.
 • Základní charakteristika dávek – druhy dávek, na příjmu testované a netestované dávky.
 • Základní pojmy - oprávněná osoba, okruh společně posuzovaných osob, bydliště, příjmy, nezaopatřenost, neplnění povinnosti povinné školní docházky, přechod nároku na dávky.
 • Poskytování dávek cizincům.
 • Žádost o dávky a řízení o dávkách SSP.
 • Výkon rozhodnutí u jednotlivých dávek.

3. Přídavek na dítě

 • Podmínky na vznik nároku na dávku – nezaopatřenost, studium, zákonný zástupce, zletilé dítě, oprávněná osoba, příjmy, koeficient násobku životního minima, zvýšená výměra přídavku na dítě, započítávání příjmů za předchozí čtvrtletí, řízení o dávce, výkon rozhodnutí.

4. Příspěvek na bydlení

 • Podmínky na vznik nároku na dávku – náklady na bydlení, příjem společně posuzovaných osob, vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob, vlastník bytu, nájemce, podnájemce, služebnost, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci.
 • Normativní náklady na bydlení, výše příspěvku na bydlení.
 • Způsoby podávání žádostí o příspěvek na bydlení, řízení o dávce.

5. Rodičovský příspěvek

 • Podmínky nároku na dávku, výše příspěvku, volba výše příspěvku – denní vyměřovací základ jednoho z rodičů, jednorázová výplata nevyčerpaného příspěvku, podmínka osobní celodenní péče o dítě, neplnění povinné školní docházky dítěte v rodině.

6. Porodné, pohřebné

 • Podmínky nároku, výše dávky, nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče.

7. Kazuistiky a případové studie, chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejného ochránce práv

 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o státní sociální podpoře a jejich řešení.
 • Kazuistiky z bohaté praxe lektorek.
 • Otázky a odpovědi k probíranému tématu.
 • Chystané novely zákonů v sociální oblasti (např. zvýšení rodičovského příspěvku, inflační doložka kdávkám SSP, zákon o sociálním bydlení, dávky hmotné nouze, zvýšení částek životního a existenčního minima).

8. Závěr

 • Závěr, shrnutí, zpětná vazba od účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).