registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče

Variabilní symbol: 5224003
Datum konání: 30.1.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E - CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1006-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz seznamuje s hlavními poznatky, které nabízí současná psychologie pracovníkům s dětmi a rodinami v náhradní rodičovské péči. Jádrem semináře je vývojově-vztahový model. Ten vizuálně názorným a souhrnným způsobem představuje nejdůležitější vodítka pro porozumění potřebám a chování dítěte v NRP. Jsou zdůrazněny především psychologické a psychopatologické příčiny odlišného vývoje a chování těchto dětí a hlavní úskalí, na něž rodiče a pěstouni obvykle narážejí. Z jejich porozumění jsou potom odvozeny nejdůležitější podmínky, které je pro zdravý vývoj dítěte nutné zajistit, principy terapeutického rodičovství a doprovázení náhradních rodin. Seminář vychází z výzkumem a dobrou praxí ověřených teorií (zejména teorie attachmentu, mentalizace, polyvagální teorie), cíleně z nich vybírá témata tak, aby odpovídala nejčastějším situacím, s nimiž se pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí, doprovázejících organizací, ale i pedagogové, soudci a všichni ti, kdo se z titulu své profese setkávají s dětmi, jejichž vývoj je ohrožený. Forma semináře dává velký prostor diskusi, sdílení zkušeností a dotazům.

Obsah programu na osvědčení: psychologické směry, vývojově-vztahový model, raná cílová vazba a model zrání, doprovázení rodin s dětmi s narušením attachmentu,

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolventi vzdělávání mají základní a pro praxi užitečnou představu o intrapsychických příčinách odlišného chování a vývoje dětí s poruchami attachmentu, syndromem CAN, narušením mentalizace a dalšími obvyklými problémy dětí v NRP. Rozumějí důvodům a dopadům chronického stresu a obranných psychických mechanismů, které dítěti komplikují vytvořit si citovou vazbu a dobře se začlenit do prostředí rodiny, školy a dalších základních socializačních skupin, znají hlavní projevy těchto mechanismů v chování dětí. Vidí v postupném vytvoření citového pouta a začlenění dítěte v rodině vytvoření základního předpokladu podpory jeho zdravého vývoje a znají hlavní kroky podpory náhradních rodin tímto směrem. Mají představu o zátěži a úskalích, které přijetí dítěte náhradní rodině přináší, o rizicích nedostatečných informací a nevhodných motivací žadatelů o adopci a pěstounskou péči. Znají hlavní kontraindikované přístupy jak ze strany rodičů, tak pracovníků podpůrného systému. Mají souhrnnou představu o bohatství a složitosti různých psychologických směrů vhodných pro aplikaci v oblasti NRP. 

Program:

1. Úvod

 • Představení tématu a základní struktury semináře. Úvodní kolečko: povzbuzení interakce, formulace očekávání.
 • Základní logika semináře v integraci informací ze tří hlavních zdrojů profesního růstu pracovníka v pomáhajících profesích: osobní zkušenost, teorie, praxe.

2. Hlavní psychologické směry a autoři

 • Stručné představení hlavních směrů a autorů, které se ukázaly přínosné pro NRP.
 • Upozornění na literaturu.

3. Vývojově-vztahový model

 • Základní model.
 • Vizuální znázornění hlavních charakteristik fungování dítěte s narušeným attachmentem v rodině.
 • Vývojové charakteristiky.
 • Hlavní cíle podpory dítěte.

4. Raná cílová vazba a dynamický model zrání

 • Bezpečná, úzkostná a dezorganisovaná citová vazba.
 • Důsledky pro vývoj a chování dítěte.
 • Nurohormonální odezva organismu v situaci bezpečí a ohrožení.
 • Dynamický model zrání a polyvagální teorie.
 • Kazuistiky.

5. Doprovázení rodin s dětmi s narušením attachmentu

 • Reflexivní funkce, její vývoj, narušení a dopady na vztahy a dynamiku malých skupin.
 • Principy podpory a doprovázení rodin s dětmi, které se špatně začleňují.
 • Zakázané postupy.
 • Kazuistiky.

 

6. Závěr

 • Shrnutí hlavních poznatků a principů.
 • Diskuse.
 • Kolečko zpětné vazby a integrace nejdůležitějších poznatků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).