registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář

Variabilní symbol: 6124006
Datum konání: 23.1.2024 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
 • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
 • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
 • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem navrženého kurzu je analyzovat jednotlivé skutkové podstaty přestupků dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), jejich výklad a praktické řešení.

Po absolvování programu absolvent bude schopen:

-          analyzovat působnost zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

-          analyzovat základní instituty a subjekty zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

-          identifikovat předpoklady přestupkové odpovědnosti

-          identifikovat znaky všech skutkových podstat na úseku zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

-          specifikovat procesní postup při řešení přestupků dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

-          reflektovat aktuálně projednávané či zvažované novely,

-          analyzovat relevantní judikaturu,

-          představit aktuální výkladové trendy a metodologické závěry.

Program si klade za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit dovednostní kompetence cílové skupiny.

Program:

1. Úvod do problematiky

Program nejprve obecně představuje právní úpravu obsaženou v zákoně č. 56/2001 Sb., její smysl, účel, systematické umístnění v právním řádu a vazbu na další předpisy. Určuje vztah zákona č. 56/2001 Sb. k těmto souvisejícím předpisům. Identifikuje právem chráněné zájmy. Vymezuje předpoklady přestupkové odpovědnosti. Stanovuje procesněprávní specifikace při prověřování, projednávání a vymáhání přestupků na úseku zákona č. 56/2001 Sb.  Rozebírá jednotlivé skutkové podstaty dle zákona č. 56/2001 Sb. Vymezuje, kdy zpravidla dochází k souběhu jednotlivých skutkových podstat. Upozorňuje na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky při řešení přestupků. Analyzuje související judikaturu a aktuální metodologické a výkladové trendy.

 1. Úvod do problematiky
 • zdroje
 • cíle a očekávání
 • právní úprava

2. Základní pojmy dle zákona č. 56/2001 Sb.

 • silniční vozidlo a jeho kategorizace a druhy
 • řidič
 • provozovatel
 • osoba, která provozuje

3. Zákon č. 56/2001 Sb.

 • systematizace
 • smysl a účel
 • oprávněný zájem
 • vztah k jiným právním předpisům
 • konkurence přestupků

4. Přestupky

 1. Předpoklady odpovědnosti
 • objektivní odpovědnost právnických a fyzicky podnikajících osob
 • liberace
 • zavinění

        2. Procesní aspekty

 • fáze před zahájením řízení
 • rozhodování
 • vymáhání
 • šikanozní praktiky

       3. analýza skutkových podstat

5. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech)
6. Diskuse a konzultace


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).