registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124076
Datum konání: 12.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Tomáš Matejov
 • Vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno - střed
 • V letech 2008 - 2013 vedoucí oddělení správy rozpočtu na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 • 2005 -2008 vedoucí referátu správy rozpočtu na Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna
 • Lektorské činnosti se věnuje od roku 2016 

 

                                              

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnou cílové skupině komplexní informace o vztahu zřizovatele a příspěvkových organizací především z hlediska hospodaření a seznámit účastníky s možnostmi nastavení pravidel hospodaření z pohledu zřizovatele.

Program:

1. Druhy organizací územních samosprávných celků

 • Organizační složky
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti
 • Ústavy
 • Školské právnické osoby
 • Veřejné výzkumné instituce

2. Příspěvkové organizace územně samosprávných celků

 • Vymezení účelu příspěvkové organizace (neziskovost a veřejný zájem)

3. Zřizovatelská funkce vůči příspěvkové organizaci

 • Funkce zastupitelstva a rady ÚSC

4. Finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace

 • Rozpočet a střednědobý plán (Rozpočtový proces)
 • Příspěvek zřizovatele a jeho tvorba
 • Schválení účetní závěrky
 • Schválení rozdělení výsledku hospodaření
 • Schválení odpisového plánu

5. Hospodaření příspěvkových organizací

 • Příjmy příspěvkové organizace
 • Výdaje příspěvkové organizace
 • Hospodaření dle schváleného rozpočtu
 • Úprava schváleného rozpočtu
 • Porušení rozpočtové kázně

6. Peněžní fondy příspěvkové organizace zejména ve vztahu k zřizovateli

 • fond odměn a fond rezervní 
 • tvorba rozdělení ZVH
 • fond investic - např. odvod zřizovateli 

7. Úprava oblastí vztahu zřizovatele k zřízeným příspěvkovým organizacím

 • Rozpočtový proces
 • Majetkové vztahy – nabývání (svěření, výpůjčka, vlastní aj.), oprava a údržba majetku a likvidace majetku, nakládání s majetkem a jeho inventarizace                  
 • Dary (účelové a neúčelové - zřizovací listina)
 • Doplňková činnost (zřizovací listina)
 • Seznam doporučených směrnic
 • Vnitřní kontrolní systém organizace (řídící kontrola a interní audit, většinou nahrazen veřejnosprávní kontrolou)
 • Služební cesty

8. Strategické plánování a řízení rizik neškolských příspěvkových organizací (školské jsou zřízeny dle zvláštního zákona)

 • Zpráva o činnosti organizace a o naplňování cílů

9. Kontrola ze strany zřizovatele

 • Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace
 • Kontrola dodržování strategického plánu (účelu a cílů organizace) a plnění opatření k předcházení rizik v organizaci

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).