registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi

Variabilní symbol: 5124103
Datum konání: 10.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Lektor 2: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1046-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a  příspěvku na péči.Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice nepojistných dávkových systémů. Program je zaměřen nejen na aktualizaci a prohloubení znalostí, ale také na informace o  aktuálních a chystaných změnách v legislativě. V další části semináře budou účastníci obeznámeni s průběhem správního řízení, s lhůtami jednotlivých správních orgánů, s posudkovými kritérii a náležitostmi námitek a odvolání. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o sociálních službách), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákona o sociálních službách a jejich řešení, řešení specifických situací osob budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií.

Obsah programu na osvědčení: systém dávek, příspěvek na péči, posudková kritéria, postupy ve správním a soudním řízení, praktické příklady, legislativa

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu se orientuje v problematice dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, je schopen provést klienta správním řízením. Prohloubí si poznatky k poskytování sociálního poradenství klientům v nepříznivé sociální situaci. Účastník získá aktuální informace o změnách právních předpisů. 

Program:

1. Úvod, představení lektorek a účastníků, očekávání

 • Představení lektorek a účastníků, očekávání.

2. Systém dávek pro osoby se zdravotním postižením

 • Základní charakteristika – druhy dávek, okruh oprávněných osob, zvláštní ustanovení k nezletilým dětem.
 • Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, úprava bytu, průkaz osob se zdravotním postižením, parkovací průkaz.
 • Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nejčastější problémy a doporučení.

3. Příspěvek na péči

 • Vznik nároku na dávku, okruh oprávněných osob, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, pečující osoba, poskytovatel pomoci, asistent sociální péče, přechod nároku. 
 • Stupeň závislosti a výše příspěvku pro osoby do 18 let a pro osoby starší 18 let.
 • Kontrola příspěvku na péči.
 • Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nejčastější problémy a doporučení.

 

4. Posudková kritéria, postupy ve správním a soudním řízení

 • Posouzení zdravotního stavu a možnost přeposouzení, posudkové kompetence OSSZ, ČSSZ a posudkových komisí MPSV, podklady pro posouzení zdravotního stavu, princip posouzení každého případu jedním lékařem, nesouhlas s posudkem.
 • Podání žádosti, účastník řízení, zastoupení v řízení, průběh řízení, nahlížení do spisu, nahlížení do spisu, doručování, lhůty, podjatost, správní rozhodnutí, usnesení, opravné prostředky, stížnosti, nečinnost úřadu, náhrady škody, správní žaloba, podnět ombudsmanovi, podnět MPSV

5. Kazuistiky a případové studie, chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejného ochránce práv

 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o státní sociální podpoře a jejich řešení.
 • Kazuistiky z bohaté praxe lektorek.
 • Otázky a odpovědi k probíranému tématu.
 • Chystané novely zákonů v sociální oblasti (např. zvýšení rodičovského příspěvku, inflační doložka k dávkám SSP, zákon o sociálním bydlení, dávky hmotné nouze, zvýšení částek životního a existenčního minima).

6. Diskuse, shrnutí, závěr

 • Zodpovězení otázek a odpovědí k probranému tématu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).