registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura

Akreditováno i u MV ČR

Variabilní symbol: 5124106
Datum konání: 12.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1086-SP/PV
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
K základním zásadám soukromého práva patří ochrana slabší strany. Tou jsou v rodinném právu zejména děti. Vzhledem ke své závislosti na pečujících osobách nezletilé ne plně nesvéprávné dítě požívá ochrany nejen z hlediska soukromého rodinného práva, ale i z hlediska veřejnoprávní sociálně-právní ochrany. Jako hlavní princip vystupuje nejlepší zájem dítěte, který se současně uplatní jako výkladové a aplikační pravidlo jak pro soudy, tak pro OSPOD. Pro zásahy státu do rodinného života je důležitá míra, s jakou stát (soud) svým rozhodnutím zasáhne do života dítěte. Má-li dítě dva zcela svéprávné rodiče s plně zachovanými rodičovskými kompetencemi, soud by měl svým rozhodnutím do rodinného života dítěte a rodičů zasáhnout co možná nejméně. O těchto situacích, například v řízeních týkajících se .péče o nezletilé dítě, jeho výživy, styku s ním, rodičovské odpovědnosti a ve věcech pro nezletilého významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, bude pojednávat tento seminář. Hlavní náplní bude na jedné straně pohled na zjišťování, prokazování a uplatnění nejlepšího zájmu dítěte v soudním řízení a při práci kolizního opatrovníka zejména v rámci aktuální judikatury, na druhé straně možnosti a nástroje hmotného a procesního rodinného práva, které mohou profese pomáhající v těchto případech použít tak, aby zásahy do rodinného života rodiny byly co nejmenší a co v největší míře zajistili uplatnění nejlepšího zájmu dítěte.
 
 
Obsah programu na osvědčení: uplatnění nároků v soudním řízení, péče soudu o nezletilé, zájem dítěte, rodičovská odpovědnost, konflikty, nástroje řešení
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Absolventi programu se budou orientovat v aktuální legislativě a judikatuře v oblasti soukromého rodinného práva, které jsou potřebné pro
kompetence pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména v oblasti týkající se péče o nezletilé dítě, zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a rodičovské odpovědnosti. Kromě toho získají znalosti o možnostech nástrojů hmotného a procesního rodinného práva, které mohou uplatnit ve své profesi.
Program:

1. Uplatnění nároků v soudním řízení, péče soudu o nezletilé a řešení rodičovských konfliktů z procesního hlediska

  • Uplatnění nároků v soudním řízení, péče soudu o nezletilé a řešení rodičovských konfliktů z procesního hlediska.

2. Nejlepší zájem dítěte, jeho zjišťování a možné důkazní prostředky k jeho prokázání

  • Judikatura ESLP a Ústavního soudu ČR ( ÚS ČR), participační práva dítěte.

3. Rodičovská odpovědnost, rodičovské konflikty, nástroje jejich řešení

  • Zákonná úprava, judikatura ESLP a ÚS ČR.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).