registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce

Variabilní symbol: 5124126
Datum konání: 17.7.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1128-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program seznamuje účastníky s problematikou první pomoci při výkonu jejich povolání v sociálních službách (při výkonu sociální práce). V úvodní části jsou účastníci seznámeni s první pomocí, na kterou navazuje zajištění bezpečnosti zachránce i zraněnému. Následující bloky probírající vyhodnocení stavu zraněného a přivolání odborné pomoci, zástavu oběhu, poruchy vědomí, zástava krvácení a ošetřování ran, dušnost, vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů, poranění způsobená teplem a chladem, náhle vzniklé bolesti na hrudi či poruchy řeči a hybnosti. V samotném závěru je řazen blok, který si klade za cíl shrnout a zopakovat získané znalosti, dovednosti a schopnosti. Výuka kombinuje teoretickou část s praktickými ukázkami a maximálním využitím tzv. zážitkové pedagogiky. Každý z účastníků si prakticky osvojí vyhodnocení stavu zraněného (vč. zajištění vlastní bezpečnosti) nepřímou srdeční masáž a zástavu krvácení.
 
Obsah programu pro osvědčení: předcházení a zmírnění poranění či postižení, vyhodnocení stavu zraněného, jednotlivé komplikace, první pomoc, praktické ukázky 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu disponuje základními dovednostmi a znalostmi, které vedou k poskytnutí rychlé a účelné první pomoci. Tzn. pomoci zraněnému nebo nemocnému klientovi/uživateli sociální služby před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí ve smyslu navazujících odborně uznaných postupů. Absolvent cílí na předcházení komplikacím a zároveň, pokud je to možné, zmírňuje poranění či postižení.

Program:

Úvod do první pomoci, zajištění bezpečnosti zachránce a zraněného

 • Úvod do tématu: základní terminologie v oblasti první pomoci.
 • Zjištění bezpečnosti zachránce a postiženého: možná rizika a jejich důsledky při poskytování první pomoci, situování vlastního chování dle pravidel osobní bezpečnosti zachránce.

2. Základní postupy eliminující rozvoj šokových stavů

 • Základní postupy eliminující rozvoj šokových stavů: - volba polohy, - zajištění tepla, ticha, tekutin a tišení bolesti.

3. Vyhodnocení stavu zraněného a přivolání odborné pomoci

 1. Vyhodnocení stavu zraněného:
 • smysl základního zhodnocení stavu,
 • primární znalosti pro aplikaci základního laického orientačního vyhodnocení,
 • orientace v základních život ohrožujících stavech (bezdeší, poruchy vědomí, krvácení),
 • znalosti pro aplikaci vyšetření základních životních funkcí (kvalita dechu, změny barvy kůže a sliznic atp.).

        2. Přivolání odborné pomoci:

 • využití základních složek (prvosledových) u IZS,
 • správná aktivace IZS (vč. mobilní aplikace),
 • správná komunikace s IZS (vč. TANR a TAPP).

4. Zástave oběhu - základní neodkladná resuscitace

Zástava oběhu základní neodkladná resuscitace = BLS:

 • základní terminologie a anatomickými souvislostmi,
 • znalosti a dovednosti pro kontrolu obsahu dutiny ústní,
 • bezpečné vyčištění dutiny ústní (vč. následného záklonu hlavy),
 • stlačování hrudníku (rytmus, hloubka, umístění rukou atd.),
 • porozumění účelu a využití AED v praxi.

5. Zástava krvácení a ošetřování ran

 1. Zástava krvácení:
 • užití obvazového materiálu, vč. zásad a specifik dle lokalizace poranění,
 • znalost bezpečného způsobu přiložení obvazového materiálu,
 • vytvoření tlakového obvazu a užití turniketu.

        2. Ošetřování ran:

 • dělení ran a jejich příčiny,
 • správné a šetrné ošetření ran dle jejich specifik,
 • zástava masivního zevního krvácení.

       3. Specifika zástavy krvácení (cizí těleso v ráně atd.):

 • poloha pro fixaci.

6. Dušnost

 1. Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem:
 •  příčiny vzniku uzávěry dýchacích cest,
 •  poznatky pro úspěšné vypuzení cizího tělesa,
 •  Gordonův manévr (úder mezi lopatky),
 •  Heimlichův manévr (prudké stlačení nadbřišku bránice),
 •  porozuměním kontraindikací u uvedených manévrů.

7. Vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů

 1. Vybrané kapitoly ze závažných úrazových stavů:
 • poranění hrudníku,
 • poranění břicha,
 • poranění páteře,
 • vnitřní krvácení,
 • znalosti pro poskytnutí specifického ošetření (pneumotorax, vyhřezlé orgány atd.),
 • povědomí o základních orientačních vyšetření a šetrné manipulace při poranění páteře.

8. Poranění způsobená teplem a chladem

 1. Poranění způsobená teplem a chladem:
 • popáleniny,
 • úpal a úžeh,
 • podchlazení,
 • omrzliny,
 • specifika jednotlivých poranění (vyvolávajících příčin - termálních, chemických, elektrickým proudem a inhalačních + dělení druhů a stupňů poranění či možných důsledcích působení na organismus),
 • znalosti pro poskytnutí specifických způsobů ošetření (postupné ochlazování či ohřev, důsledky nedodržení těchto specifik, využití popáleninových balíčků atd.)

9. Náhle vzniklé bolesti na hrudi, poruchy řeči a hybnosti

 1. Infarkt myokardu (tzv. nedokrevnost části srdečního svalu):
 • vznik srdečního infarktu, vč. typických i variabilních příznaků,
 • volení vhodné polohy zraněného,
 • základní edukace zraněného za účelem zamezení zhoršení (tj. rozvoje) daného stavu,
 • dopomoc při aplikaci předepsaných léčiv zraněnému.

        2. Cévní mozková příhoda (tzv. mozková mrtvice):

 • vznik cévní mozkové příhody a jejími typickými příznaky,
 • základní edukace zraněného za účelem zamezení zhoršení (tj. rozvoje) daného stavu.

10. Rekapitulace

 • Shrnutí a zopakování získaných znalostí, dovedností a schopností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).