registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224073
Datum konání: 22.8.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Školní šikana je rozšířený a svými dopady závažný jev. Sociální pracovníci, jejichž cílovou skupinou jsou rodiny a děti v riziku nepříznivého vývoje, se s tímto problémem často setkávají, i když o něm ne vždy vědí, protože je obvykle skrytý, obtížně rozpoznatelný a probíhá v nesnadno přístupném prostředí školy. Děti v náhradní rodičovské péči, ústavní péči, děti rodičů, kteří ve výchově selhávají a děti s poruchami chování jsou vůči šikaně oproti zbytku populace zranitelnější. Role sociálních pracovníků, zejména institucí SPOD, v sekundární prevenci školní šikany není jasně vymezená, ale je potenciálně účinným a důležitým zdrojem. Seminář nabízí na oblast sociální práce zacílený výběr poznatků o šikaně. Jeho cílem je prohloubit porozumění sociálně psychologickým dynamikám vzniku a rozvoje šikany ve skupině dětí, vymezit ji oproti podobným jevům, podat výčet možných známek a diagnostických vodítek šikany. Zaměřuje se na specifika zranitelnosti dětí s poruchami attachmentu, což je skupina tvořící převážnou část cílové skupiny sociálních služeb pracujících s dětmi. Přináší také hlavní principy sekundární prevence. Řadou kazuistik ilustruje poznatky a přispívá k motivaci a sensibilizaci účastníků k tématu prevence šikany. Seminář dává velký prostor sdílení zkušeností a diskusi. Lektor čerpá ze současného výzkumu i vlastní dlouhodobé poradenské praxe.

Obsah programu na osvědčení: hlubší porozumění školní šikany, projevy, děti s narušením attachmentu a šikana, principy sekundární prevence

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolventi vzdělávání mají hlubší porozumění tématu školní šikany díky integraci osobní zkušenosti, teoretických poznatků a praxe. Jsou vnímavější pro známky možné šikany v příbězích svých klientů a mají jasnější představu o možnostech prevence ze své profesní pozice. Umí definovat šikanu, vysvětlit, v jakém smyslu je patologií skupiny, rozlišují různá stádia jejího vývoje a vědí, jak souvisí s preventivními postupy. Uvědomují si úskalí prevence šikany spojená s její skrytostí, snadným zkreslením pohledu na situace, v nichž probíhá a chyby v jejím šetření a řešení. Mají jasnější představu o roli a odpovědnosti dospělých i o dlouhodobých dopadech šikany na vývoj dětí. Rozlišují zřetelně pozici dospělého a dítěte. Znají hlavní specifika zranitelnosti dětí s narušeným attachmentem vůči šikaně. Jsou lépe připraveni pro spolupráci se školami a rodinami, i pro rozlišování, kdy je na místě rozhodný preventivní postup.

Program:

1. Úvod

 • Představení tématu a základní struktury semináře. Úvodní kolečko: povzbuzení interakce, formulace očekávání.
 • Základní logika semináře v integraci informací ze tří hlavních zdrojů profesního růstu pracovníka v pomáhajících profesích: osobní zkušenost, teorie, praxe.

2. Integrace vlastní zkušenosti

 • Vlastní zkušenost s násilím a šikanou.
 • Stanovení pravidel bezpečné práce s tématem.
 • Individuální práce na základě otázek.
 • Sdílení ve dvojicích.
 • Práce s výsledky zkušenosti ve skupině.

3. Co je školní šikana a jak se projevuje

 • Vymezení šikany.
 • Šikana jako patologie skupiny, její vývoj.
 • Vyloučení jako základ šikany.
 • Odpovědnost dospělých.
 • Různé perspektivy vnímání šikany dětmi i dospělými.
 • Vážnost dopadů šikany na všechny zúčastněné: dopady na oběti, agresory, svědky, učitele, rodiny.
 • Seznámení se základní literaturou.
 • Kazuistiky.

4. Děti s narušením attachmentu a šikana

 • Vývojově vztahový pohled na dítě s poruchou attachementu.
 • Obtížně se začleňující dítě ve školním kolektivu.
 • Vztah učitel – žák a jeho specifika u dětí s narušením attachmentu.
 • Školní zkušenost těchto dětí jako šance i riziko.
 • Kazuistiky. 

5. Prevence

 • Primární prevence z pohledu sociálního pracovníka.
 • Osvěta ve školách a spolupráce školy a sociálních služeb.
 • Sekundární prevence.
 • Včasná detekce jako klíčový prvek.
 • Známky šikany.
 • Diagnostika typu a fáze šikany.
 • Hlavní chyby při práci se šikanou.
 • Dopady nevhodného řešení šikany.
 • Kazuistiky.  

6. Závěr

 • Shrnutí hlavních poznatků a principů.
 • Diskuse.
 • Kolečko zpětné vazby a integrace nejdůležitějších poznatků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).