registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přístup k řešení záškoláctví kurátorem pro mládež

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124139
Datum konání: 17.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: lic. Tomáš Salášek
  • Kurátor pro mládež Městského úřadu Vysoké Mýto, manažer prevence kriminality.
  • V letech 2003 - 2015 kurátor pro mládež, kurátor pro dospělé, manažer prevence kriminality, drogový koordinátor.
  • Lektor interaktivní výuky Právo pro každý den, včetně praktické výuky na ZŠ.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0121-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz se zaměřuje na získání základní orientace v problematice záškoláctví dětí z pohledu kurátora pro mládež, jakožto pomáhající profese. Kurz se zaměřuje především na sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s rizikovou mládeží ohroženou především záškoláctvím. V rámci kurzu dojde k představení funkce kurátora pro mládež, jeho úloha při řešení záškoláctví dětí, mezioborová spolupráce při řešení záškoláctví, metody řešení, budou představeny konkrétní kazuistiky a postupy řešení, právní dopady a rizika záškoláctví na děti a jejich rodiny.
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: profese kurátor, riziková skupina, postupy při neomluvené absenci, kazuistiky
Cíle kurzu:
Absolvent školení si osvojí znalosti týkající se osoby kurátora pro mládež v roli řešitele problémů se záškoláctvím. Seznámí se s reálnými kazuistikami a možnými způsoby řešení záškoláctví ze strany kurátora pro mládež. Osvojí se metody práce kurátora pro mládež a rozsah mezioborové spolupráce při řešení problémů záškoláka. Nedílnou součástí kurzu je i právní zakotvení kurátora pro mládež v platné legislativě. Součástí kurzu je zároveň sdílení příkladů dobré praxe, co funguje, co nefunguje, jaké jsou nejnovější trendy v záškoláctví, jak se mění systém práce kurátor pro mládež, apod.
Program:

1. Úvod

  • Vstup do problematiky, představení osoby kurátora pro mládež, seznámení s kurzem.

2. Profese kurátor pro mládež

  • Platná legislativa – kdo je kurátor pro mládež, na základě čeho vykonává svoji činnost. Zákonné vymezení profese kurátora pro mládež, úkoly kurátora pro mládež, cílová skupina kurátora pro mládež.

3. Riziková skupina ohrožená záškoláctvím

  • Vymezení dané problematiky, uvedení základních příčin a typů záškoláctví, postup školy při zjištění záškoláctví. Kazuistiky.

4. Postupy při neomluvené absenci

  • Metodický pokyn školy MŠMT 3/2022, postup ZŠ při určité výši absence – výchovný pohovor, výchovná komise. Uvedení základní typů a příčin záškoláctví. Kazuistiky.

5. Kazuistiky dětí s absencí ve škole

  • Představení kazuistik, postup školy v případě řešení neomluvené absence, postup kurátora při řešení neomluvené absence, metody a techniky spolupráce s rodinou a dítětem s neomluvenou školní absencí, příklady špatné a dobré praxe.

6. Závěr

  • Shrnutí, závěrečná doporučení, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).