registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální práce s dětmi dopouštějícími se protiprávního jednání

Variabilní symbol: 5224082
Datum konání: 12.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Continental
Zbrojnická 312/8, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0113-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Program je zaměřen na identifikaci rizikových faktorů ovlivňujících protiprávní chování dětí a mládeže. Následně na komunikaci s dětmi a rodinami, včetně poznání limitů sociální práce s těmito dětmi a mladistvými. Program je zaměřen na možnosti propojení týmu odborníků v rámci prevence, jejich role při nápravě chování dětí a mládeže. V závěru programu bude věnována pozornost konkrétním kazuistikám, které jsou společné pro sociální práci školy, OSPOD a nestátních subjektů pracujících s rizikovými dětmi a jejich rodinami.
 
Druh programu: základní
 
Obsah na osvědčení: legislativa, limity dětí s protiprávním chováním a rizikové faktory, sociální práce s dítětem a mladistvým s poruchou chování
Cíle kurzu:
Absolvent identifikuje rizikové faktory ovlivňující protiprávní chování dětí a mládeže. Navrhne vhodný tým na podporu dítěte a jeho rodiny, zároveň identifikuje limity sociální práce s cílovou skupinou. Na vhodných příkladech pochopí výhody a limity týmové práce a určitých metod sociální práce (sběr dat, diagnostika, prognóza).
Program:

1. Úvod

  • Seznámení s obsahem kurzu, organizační informace.

2. Základní právní úprava a definice

  • Právní normy – dítě, ohrožené dítě, rodina, preventivní působení, kuratela.
  • Škola – odborná podpora, problémový žák, výchovné obtíže, IVýP.
  • Metoda týmové práce – případová konference

3. Limity dětí s protiprávním chováním

  • Vrozené dispozice – praktické limity jednání, výchovná pravidla, riziková výchova, poruchy socializace, nedosycenost základních potřeb, edukace rodičů.

4. Sociální práce s dítětem s poruchou chování. Závěr

  • Poruchy chování, trestní odpovědnost dětí a mládeže, komunikace sociálního pracovníka s dítětem – prostředky, zvládání konfliktních situací v komunikaci.
  • Sociální diagnostika, cíle sociální práce s dítětem a mladistvým.
  • Standardy postupů – škola, rodina, OSPOD, metoda případové konference.
  • Příklady z praxe. Shrnutí obsahu, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).