registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář

Variabilní symbol: 6124117
Datum konání: 19.11.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jana Zmeškalová
  • Od roku 2003 na pozici vedoucí odboru ŽP.
  • Od roku 2005 Autorizovaná osoba pro biologická hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  • Od roku 2001 externí vyučující pro VOŠ (nakládání s odpady, ekologie a ochrana životního prostředí).
  • Dlouholetá lektorka v oblasti životního prostředí pro veřejnou správu
Akreditace u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
  1. Znalost zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů - část týkající se obecné ochrany
  2. Aplikace znalostí výše jmenovaného zákona v praxi
  3. Propojení realizace ustanovení zákona č.114/1992 Sb. s ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správní řád
  4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti ochrany přírody a krajiny
  5. Kvalifikovaná služba veřejnosti
Program:

1. Legislativa ochrany mimolesních dřevin (výklad k obecným ustanovením zákona o ochraně přírody, vysvětlení základních pojmů
2. Správní orgány (výklad k pravomocím obce jako orgánu ochrany přírody)
3. Legislativa kácení mimolesních dřevin (výklad k jednotlivým postupům při kácení dřevin, podrobné seznámení s prováděcími vyhláškami)
4. Kompenzace újmy - náhradní výsadba (způsoby kompenzace ekologické škody a jejich řešení)
5. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vč. správního řízení (podrobný rozbor obsahu žádosti o povolení kácení a postup vedení správního řízení včetně obsahu rozhodnutí)
6. Závazné stanovisko ke kácení dřevin (podrobný rozbor obsahu žádosti o závazné stanovisko a postup při jeho vydávání)
7. Omezení kompetencí správních orgánů (vysvětlení typových případů, kdy k povolení kácení není kompetentní obce, výklad pojmů ze zákona o ochraně přírody a dalších)
8. Odpovědnost za porušení zákona (stručné seznámení s důsledky nedodržování zákona)
9. Přílohy - vzory správních úkonů (vysvětlení práce s touto pomůckou pro usnadnění řízení)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).