registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Účelové komunikace - webinář

Variabilní symbol: 6124121
Datum konání: 28.11.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
 • Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 • V současné době působí na pozici právník u Ředitelství silnic a dálnic ČR. V minulosti působila na Krajském státní zatupitelství v Ostravě a Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (komplexní právní činnost pro odbor vnitřních věcí, zejména vedení odvolacích řízení, právně metodická činnosti pro obce v Moravskoslezském kraji).
 • U C.H.Beck napsala Komentář k zákonu o pozemních komunikacích, který vyšel v roce 2021.
 • V rámci doplňkového vzdělání získala např. Certifikát České asociace konzultačních inženýrů - Smluvní podmínky FIDIC - Smlouva o dílo a projektování ve výstavbě.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Výkon působnosti správních úřadů na poli pozemních komunikací se standardně vyznačuje odbornou náročností svěřené agendy. Právní úprava pozemních komunikací je velmi složitá. V této oblasti práva mají při rozhodování problémy i profesionální právníci. Jednou z nejproblematičtějších oblastí jsou účelové komunikace. Vzdělávací program předpokládá alespoň základní orientaci v oblasti zákonné regulace pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a klade si za cíl prohloubení znalostí v oblasti složité problematicky účelových komunikací.

Účastníci vzdělávacího programu si upevní znalosti potřebné k:

- rozlišení postupu podle speciálního zákona č. 13/1997 Sb. a obecné právní úpravy  zejména zákona č. 89/2012 Sb. (rozbor rozdílů mezi veřejně přístupnými účelovými komunikacemi a neveřejně přístupnými účelovými komunikacemi);

-  řešení sporných případů, které s účelovými komunikacemi vznikají (spory mezi vlastníkem účelové komunikace, vlastníkem pozemku pod účelovou komunikací, vlastníky sousedních „napojených“ nemovitostí) a;

- znalosti potřebné k vedení správních řízení (řízení o určení existence/neexistence veřejně přístupné účelové komunikace, řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, přestupkové řízení a další).

Cílem programu z hlediska konkrétního účastníka je získání znalostí potřebných k zodpovězení otázek typu: „Co dělat když…?“ Jak postupovat v případě, kdy….“? A to v hmotněprávní i procesní rovině svěřené agendy. Účastníci programu budou detailně obeznámení s aktuální odbornou literaturou a judikaturou v oblasti účelových komunikací. Získají informace o dynamice právních názorových proudů v literatuře i judikatuře, jak s těmito proudy pracovat a aplikovat je v praxi. Vzdělávací program klade důraz na rozbor konkrétních případů z praxe.

Program:

1. Stručný úvod do problematiky účelových komunikací

 •  historický exkurz k pochopení všech souvislostí;
 •  problematika aplikace příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 •  problematiku vzniku a zániku účelových komunikací;
 •  vlastnictví účelových komunikací;
 •  státní správa na úseku účelových komunikací.

2. Členění účelových komunikací

 • veřejně přístupné účelové komunikace;
 • neveřejně přístupné účelové komunikace.

 

3. Správní řízení na úseku účelových komunikací

 •  řízení o určení právního vztahu – existence/neexistence účelové komunikace;
 •  řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci;
 •  přestupkové řízení.

4. Spory na úseku účelových komunikací

 • Spory mezi vlastníky zainteresovaných nemovitostí a účelové komunikace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).